788/1976

Given i Helsingfors den 2 september 1976.

Lag om ändring av folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) 14 § 1 mom. 4 och 5 punkterna, 19 § 1 mom. och 42 §,

av dessa lagrum 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 27 augusti 1976 (737/76), samt

fogas till 14 § 1 mom. en ny 6 punkt och till lagen nya 15 a och 27 1 §§ som följer:

14 §.

Såsom till folkhälsoarbetet hörande skyldigheter åligger det kommun inom ramen för nedan i 19 § avsedd verksamhetsplan:


4) att upprätthålla tandvård, till vilken hänföres upplysnings- och förebyggande verksamhet samt undersökning och vård av kommunens invånares tänder;

5) att upprätthålla skolhälsovård, till vilken hänföres övervakningen av de sanitära förhållandena i folk- och mellanskolorna, grundskolorna, gymnasierna samt de allmänna yrkesskolorna inom kommunen ävensom hälsovården för eleverna i dessa skolor samt för konstaterande av elevs hälsotillstånd nödig specialundersökning på sätt angående sådan undersökning närmare stadgas genom förordning; samt

6) att för studerandena vid inom kommunens område belägna andra än i 5 punkten avsedda, genom förordning bestämda läroinrättningar, oberoende av studerandenas hemort, upprätthålla hälsovård, till vilken hänföres övervakningen av de sanitära förhållandena samt studerandenas hälso- och sjukvård samt tandvård.


15 a §.

Hälsovårdscentral kan anlitas för utbildning av hälsovårdspersonal på sätt som mellan högskola eller annan för utbildningen ansvarig myndighet eller sammanslutning och kommunen överenskommes.

Hälsovårdscentral upprätthållande kommuns tjänsteinnehavare, som utför folkhälsoarbete, är skyldig att deltaga i meddelandet av ovan i 1 mom. avsedd utbildning på sätt, varom närmare bestämts i avtal mellan vederbörande hälsovårdscentral och anordnaren av utbildningen.

Kan i 1 mom. avsett avtal icke frivilligt fås till stånd, kan statsrådet, såframt arrangemanget med hänsyn till hälsovårdspersonalens utbildning är av nöden, förordna om anlitande av hälsovårdscentralen för utbildning samt bestämma villkoren därför.

19 §.

Hälsovårdsnämnd skall årligen utarbeta en verksamhetsplan för det i 14 § avsedda folkhälsoarbetet och det i 15 a § avsedda anlitandet av hälsovårdscentralen för hälsovårdspersonalens utbildning att gälla för de närmast följande fem kalenderåren. Verksamhetsplanen skall vara anpassad till den av statsrådet med stöd av 3 § fastställda riksomfattande planen. Verksamhetsplanen skall, i enlighet med vad genom förordning stadgas, innefatta detaljerad redogörelse för omfattningen av kommunens folkhälsoarbete, verksamhetssätten samt anläggnings- och driftskostnaderna i anslutning till verksamheten ävensom för anlitande av hälsovårdscentralen för utbildning av hälsovårdspersonal. Verksamhetsplanen godkännes av kommunens fullmäktige och fastställes av länsstyrelsen, vilken planen skall underställas inom tid som statsrådet bestämmer med stöd av 3 §.


27 a §.

Kommun är berättigad att för direkta kostnader, vilka förorsakas av ovan i 15 a § avsedd utbildning av hälsovårdspersonal, erhålla full ersättning av högskola eller annan myndighet eller av annat samfund som omhänderhar utbildningen. Vid bestämmande av ersättning beaktas även den omedelbara nytta, som hälsovårdscentral erhåller vid sidan av utbildningsverksamheten.

42 §.

Kommuns förtroendemän och personer i hälsovårdsnämndens tjänst samt övriga personer som fullgör hälsovårdscentrals åligganden eller vid hälsovårdscentral anställda personer får icke utan tillstånd yppa enskild eller familjs hemlighet, som de på grund av sin ställning eller till följd av sina åligganden fått kännedom om.

Den som bryter mot tystnadsplikten straffas med böter eller fängelse i högst sex månader, såframt strängare straff för gärningen icke stadgats annorstädes i lag. Allmän åklagare får icke väcka åtal, om ej målsäganden anmält brottet till åtal.


Den lag träder i kraft den 1 januari 1977, likväl så, att kommun är skyldig att anordna i 14 § 1 mom. 6 punkten avsedd tandvård inom fem år från lagens ikraftträdande. Medicinalstyrelsen äger likväl rätt att tillsvidare och högst till utgången av år 1985 bevilja kommun befrielse från anordnandet av hälso- och sjukvård samt tandvård i fråga om studerande som avses i 14 § 1 mom. 6 punkten, till den del detta då denna lag träder i kraft eljest är anordnat på av medicinalstyrelsen godkänt sätt.

Stadgandet i lagens 19 § angående förfarandet för fastställande av verksamhetsplan tillämpas första gången då verksamhetsplanerna för åren 1980―84 fastställes. Till dess tillämpas tidigare gällande stadganden.

Helsingfors den 2 september 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.