674/1976

Given i Helsingfors den 13 augusti 1976.

Förordning om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 11 § lagen den 5 september 1975 om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (702/75):

1 §.

I denna förordning stadgas om de undersökningar som avses i lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (702/75).

2 §.

Blodundersökning verkställes i folkhälsolaboratorium eller i högskolas inrättning som godkänts av medicinalstyrelsen eller i annan inrättning som medicinalstyrelsen av särskilt skäl har godkänt för denna uppgift.

Annan undersökning rörande ärftliga egenskaper utföres i högskolas inrättning som godkänts av medicinalstyrelsen eller av annan av medicinalstyrelsen särskilt för detta uppdrag godkänd sakkunnig.

3 §.

För blodundersökning erforderliga blodprov tages av läkare som är anställd hos staten eller kommun eller vid inrättning som verkställer i denna förordning avsedda undersökningar. Blodprov kan även tagas av läkare som medicinalstyrelsen särskilt godkänts för denna uppgift.

Blodprov skall sändas till ovan i 2 § 1 mom. avsedd förrättare av blodundersökning.

4 §.

Har domstol förordnat att annan undersökning rörande ärftliga egenskaper än blodundersökning skall äga rum, skall meddelande om detta förordnande från domstolen sändas till medicinalstyrelsen. Till förordnandet skall fogas en kopia av det utlåtande som avgivits på grundval av blodundersökningen. Medicinalstyrelsen ombesörjer anordnandet av undersökningen.

5 §.

Kan blodundersökning icke göras på det insända provet eller är det nödvändigt att innan utlåtande avgives styrka eller komplettera undersökningsresultatet, tages nytt blodprov.

Förrättaren av blodundersökningen skall utan dröjsmål meddela den domstol som förordnat om undersökningen eller den barnatillsyningsman som för barnets talan i mål om fastställande av faderskap eller den barnatillsyningsman som gjort framställning om undersökningen, att nytt blodprov är nödvändigt.

Då det i 2 mom. avsedda meddelandet ankommit, skall domstolens ordförande eller vederbörande häradshövding eller barnatillsyningsman utan dröjsmål bevisligen meddela den person som skall undersökas, att nytt blodprov bör tagas, och samtidigt meddela den tid, inom vilken den som skall undersökas skall giva nytt blodprov.

6 §.

Den som skall undersökas skall överlämna domstolens förordnande om verkställande av undersökningen eller meddelandet om tagande av nytt blodprov till den som skall taga blodprovet eller till den som utför annan undersökning. Då blodundersökning utföres på framställning av barnatillsyningsman, skall den som skall undersökas till tagaren av blodprovet överlämna barnatillsyningsmannens framställning om verkställande av blodundersökning.

Innan blodprov tages eller annan undersökning äger rum, skall den som skall undersökas utreda sin identitet för den som tager provet eller verkställer undersökningen. Identiteten skall styrkas genom identitetsbevis eller på annat därmed jämförbart tillförlitligt sätt.

7 §.

Förrättare av blodundersökning skall utan dröjsmål sända ett på grundval av undersökningen avgivet utlåtande till den domstol som förordnat om undersökningen eller till den barnatillsyningsman som gjort framställning om undersökningen. Till utlåtandet skall fogas kopior av de räkningar som avses i 11 § 2 mom.

Förrättare av annan undersökning rörande ärftliga egenskaper skall sända utlåtande om undersökningen till medicinalstyrelsen. Medicinalstyrelsen vidarebefordrar utlåtandet samt en kopia av den i 11 § 3 mom. avsedda räkningen till den domstol som förordnat om undersökningen.

8 §.

Begär den som skall undersökas, för nödvändiga kostnader för resa och uppehälle med anledning av resa för tagande av blodprov eller för undersökning, förskott av statens medel, skall han ingiva i 5 § 1 mom. lagen om fri rättegång (87/73) stadgad skriftlig försäkran om sina förmögenhetsförhållanden och sin underhållsskyldighet samt annan tillgänglig nödig utredning.

Den som förordnats att undersökas behöver dock icke ingiva i 1 mom. avsedd försäkran, om han har ingivit motsvarande försäkran då han ansökte om fri rättegång i det ärende vari domstolen förordnat om verkställandet av undersökning.

9 §.

Om erläggande i förskott av statens medel av de kostnader för resa och uppehälle, som avses i 4 § lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper, gäller i tillämpliga delar vad i lagen och förordningen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/72 och 813/72) är stadgat.

Brukscheck eller girerings- och utbetalningskort, som erfordras för erläggande av förskottet, utskrives på åtgärd av den som meddelat förordnande om att kostnaderna skall erläggas i förskott, förutom i det fall att förordnandet meddelats av socialnämnd, då checken eller kortet utskrives av chefen för polisdistriktet eller av den tjänsteman som länsstyrelsen har förordnat att i hans ställe handlägga ärenden rörande förskott.

10 §.

Grunderna för det arvode, som skall utbetalas för tagande och sändande av blodprov samt för intyg som utfärdats till den som skall undersökas, ävensom grunderna för den ersättning, som skall erläggas för utförande av blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper och för intyg, som utfärdats till den som skall undersökas, samt för utlåtande på grund av undersökningen och sändande av detta, bestämmes av social- och hälsovårdsministeriet. Ministeriets beslut skall publiceras i författningssamlingen.

Har blodprov tagits av läkare vid hälsovårdscentral, erlägges i 1 mom. avsett arvode i enlighet med vad i 6 a § förordningen angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar är stadgat.

11 §.

Ovan i 10 § avsedda arvoden och ersättningar erlägges av länsstyrelsen på basen av en till densamma insänd räkning.

Den som tagit blodprov sänder med provet en räkning över sina åtgärder till förrättaren av blodundersökningen. Denne sänder ovannämnda räkning samt en räkning över förrättandet av undersökningen och därtill anslutna åtgärder till den länsstyrelse, inom vars område den domstol som förordnat om undersökningen har sin ordinarie sammanträdesplats. Har undersökningen utförts på framställning av barnatillsyningsman, sändes räkningarna till länsstyrelsen i det län, till vilket den kommun hör, som utgör barnatillsyningsmannens verksamhetsområde.

Förrättare av annan undersökning rörande ärftliga egenskaper sänder räkning angående den ersättning som skall erläggas för undersökningen jämte det i 7 § 2 mom. nämnda utlåtandet till medicinalstyrelsen, som vidarebefordrar räkningen till vederbörande länsstyrelse.

12 §.

Följande handlingar skall skrivas på blanketter, vilka överensstämmer med fastställt formulär:

1) sådant domstolsförordnande om verkställande av undersökning, som avses i 2 § lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper, samt i denna förordnings 4 § avsett meddelande om domstolsförordnande;

2) i denna förordnings 5 § 3 mom. avsett meddelande av domstols ordförande eller av häradshövding eller av barnatillsyningsman om tagande av nytt blodprov;

3) barnatillsyningsmans i denna förordnings 6 § 1 mom. avsedda framställning om utförande av blodundersökning;

4) i 3 § 1 mom. lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper avsett intyg, som skall utfärdas åt den som skall undersökas, om att för blodundersökning erforderliga blodprov tagits eller annan undersökning blivit verkställd;

5) socialnämnds i 10 § 2 mom. lagen om vissa blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper avsedda förordnande om erläggande av kostnader för resor och uppehälle i förskott av statens medel; samt

6) i denna förordnings 11 § 2 och 3 mom. avsedda räkningar.

Justitieministeriet fastställer efter att ha erhållit medicinalstyrelsens utlåtande formulären för de i 1 mom. avsedda blanketterna. Blanketter kan rekvireras från statens tryckericentral.

13 §.

Medicinalstyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om de metoder som skall användas vid blodundersökningar och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper, om verkställandet av undersökningarna och om de utlåtanden som skall avgivas på grund av dem.

Medicinalstyrelsen fastställer även övriga anvisningar som erfordras för undersökningarna.

14 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1976. Genom densamma upphäves förordningen den 30 december 1963 om verkställighet och tillämpning av lagen om vissa blod- och andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper (668/63).

Helsingfors den 13 augusti 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.