670/1976

Given i Helsingfors den 13 augusti 1976.

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 6 och 13 §§, 19 § 3 mom., 21 och 29 §§, 32 § 2 mom., 42 §, 48 § 1 mom. och 50 § 1 mom.,

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 9 juni 1960 (272/60), 13 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 december 1962 (652/62), 19 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 20 juni 1974 (500/74), 32 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 26 oktober 1972 (706/72), 42 § sådan den lyder i nämnda lag av den 28 december 1962 och 48 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 12 november 1965 (597/65), och

fogas till lagen nya 20 a, 29 a, 29 b, 29 c och 29 d §§ som följer:

6 §.

Förskottsinnehållning skall, även om betalningen icke bör betraktas som lön, verkställas:

1) på uppträdande konstnärs eller annan offentlig uppträdandes eller idrottsmans arvode;

2) på ersättning som erlagts för användning av eller nyttjanderätt till upphovsrätten i fråga om litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk eller rätt som baserar sig på fotografi, eller för användning av eller nyttjanderätt till patent, varumärke, mönster, modell, ritning, hemlig formel eller tillverkningsmetod, eller ersättning som erlagts för uppgifter om industriella, kommersiella eller vetenskapliga rön;

3) på ackvisitions-, inköps- eller försäljningsombuds arvode;

4) på handelsresandes, platsförsäljares eller handelsrepresentants arvode; samt

5) på annan, med ovan i 1―4 punkterna nämnda arvoden eller ersättningar jämförbar betalning, om vilken finansministeriet så bestämmer.

Ovan i 1 mom. avsedd förskottsinnehållning skall dock icke verkställas, om emottagaren av betalningen i den verksamhet, till vilken betalningen hänför sig, nyttjar i handelsregistret införd firma eller är registrerad förening.

Finansministeriet kan på av detsamma uppställda villkor bestämma, att förskottsinnehållning icke behöver verkställas på ovan i 1 mom. 1―4 punkterna avsedda betalningar.

Vad i denna lag stadgas om lön, arbetsgivare och löntagare äger motsvarande tillämpning i fråga om sådan betalning, på vilken förskottsinnehållning enligt denna paragraf skall verkställas, samt beträffande utbetalaren och emottagaren av densamma.

13 §.

På lön, som huvudsakligen med regelbundna mellantider utbetalas till löntagare för hans hu vudsyssla, skall förskottsinnehållning verkställas på grundvalen av den tabell, som bestämts enligt 12 § 3 mom. Länsskatteverket i det län, där arbetsgivaren har sin hemort, kan likväl berättiga arbetsgivare, som verkställer uträkningen av lönerna med särskilda maskiner, att verkställa förskottsinnehållningen med avvikelse från tabellen, likväl så, att det innehållna beloppet får avvika från motsvarande, i tabellen föreskrivna innehållning med högst ett belopp, som skattestyrelsen bestämmer. Finansministeriet kan på synnerliga skäl bestämma, att förskottsinnehållning från början av skatteåret högst till utgången av mars månad skall verkställas enligt de tabeller som fastställts för föregående år.

Företer löntagare i fall, som avses i 1 mom., icke sin skattebok, skall förskottsinnehållning verkställas i enlighet med tabell, som skattestyrelsen bestämmer.

På lön, som icke huvudsakligen utbetalas med regelbundna mellantider eller som erlägges för bisyssla eller tillfälligt arbete, skall förskottsinnehållning verkställas enligt en procentsats, om vilken stadgas i förordning och som icke får överstiga 50. Nämnda procentsats kan fastställas olika stor beroende på lönegrunderna och lönens storlek. Angående förskottsinnehållning som skall verkställas på betalning, vilken erlägges med stöd av lagen om lönegaranti (649/73), stadgas likaså genom förordning. I detta moment föreskriven innehållning skall likväl icke verkställas på lön som understiger 20 mark.

Förskottsinnehållning verkställes icke till större belopp än den i penningar utbetalda lönen. Vid innehållningen lämnas den del obeaktad, som överstiger jämna mark.

19 §.

Är staten eller statlig inrättning, kommun, kommunalförbund eller församling inom evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkosamfundet arbetsgivare, skall förskottsinnehållningen verkställas utan användning av skattemärken. Skattedirektören i det skattedistrikt, till vilket arbetsgivarens hemkommun hör, kan ålägga annan än ovan i detta moment nämnd arbetsgivare att verkställa förskottsinnehållning utan användning av skattemärken i enlighet med vad genom förordning stadgas. De innehållna beloppen skola inbetalas på statens postgirokonto inom 20 dagar efter utgången av den kalendermånad, under vilken innehållningen skett, och redovisning över dem skall tillställas skattedirektören enligt vad genom förordning stadgas. Finansministeriet kan dock berättiga arbetsgivare att inbetala de innehållna beloppen på statens postgirokonto senare än vad ovan är sagt, om erläggandet av innehållningarna på grund av hinder, som icke bero på arbetsgivaren, ej är möjligt inom utsatt tid. För den förlängda betalningstiden skall av finansministeriet bestämd ränta erläggas.


20 a §.

Bokföringsskyldig arbetsgivare skall över i denna lag avsedda betalningar föra sådan lönebokföring som genom förordning stadgas. Annan arbetsgivare är skyldig att över nämnda betalningar föra sådana anteckningar, angående vilka stadgas genom förordning.

21 §.

Arbetsgivare skall vid inköp av skattemärken begagna av skattestyrelsen fastställd rekvisitionsblankett, som säljaren förser med sin stämpel och datum.

29 §.

Arbetsgivare skall på uppmaning av skattestyrelsen eller länsskatteverket eller vederbörande tjänsteman vid skattebyrå, i Finland för granskning av sagda myndighet eller av sakkunnig person, som förordnats av skattestyrelsen eller länsskatteverket och som bör anses vara ojävig, förete sin lönebokföring eller sina anteckningar, såsom originala lönelistor, -kartotek och kvitton, samt sina affärs- och bokföringsböcker, sitt inventarium och sina specifikationer till balansräkningen jämte bilagor, likaså annat verifikationsmaterial och allt annat till redovisningen hörande material, kontrakt och skuldebrev, protokoll, korrespondens, beskrivning över förfarandet vid maskinell bokföring och lönebokföring jämte anteckningar om driftsperioden samt övriga handlingar, som kunna vara av nöden vid verkställandet av forskottsgranskningen. Likaså skall arbetsgivaren förete övriga sådana handlingar, som belysa förskottsinnehållningen, samt av löntagare till honom inlämnade handlingar som gälla förskottsinnehållningen. Arbetsgivaren skall även lämna övriga för kontrollen erforderliga uppgifter. Löntagare är även skyldig att på anfordran för granskning förete handlingar som gälla för skottsinnehållningen samt att på anfordran lämna övriga uppgifter som belysa saken. Arbetsgivaren skall vidare visa lager och annan egendom som höra till hans verksamhet.

Vad i 1 mom. är stadgat om arbetsgivare gäller även den som i sin besittning har i sagda moment avsett material.

Granskningen av handlingar skall såvitt möjligt förrättas i arbetsgivarens affärslokal eller i av honom anlitad räkenskaps- eller servicebyrå. Såvida granskningen förrättas i ovan nämnd lokal eller byrå, skall arbetsgivaren till granskarens förfogande ställa ändamålsenliga utrymmen samt erforderliga hjälpmedel och biträden. Kan granskningen icke utan olägenhet förrättas på ovan avsett ställe, kan den förrättas på länsskatteverk eller skattebyrå. Handlingarna skola företes för granskning där eller översändas till det ställe, där granskningen förrättas. Av handlingar som skola förvaras såsom kopior, framställda genom fotografering eller på motsvarande sätt, skola på anfordran av ovan i 1 mom. avsedd myndighet framställas kopior att användas av den person som förrättar granskningen, såvida detta är nödvändigt för granskningen. över förrättad granskning skall berättelse uppgöras.

Överexekutor och polismyndighet äro skyldiga att giva skattemyndigheterna handräckning vid de granskningar, som avses i 1 mom.

29 a §.

Bokföringsskyldig arbetsgivare skall förvara sin lönebokföring och rekvisitionsblanketterna för skattemärken på det sätt som i bokföringslagen stadgas om förvaring av bokföringsböcker och verifikat.

Annan än bokföringsskyldig arbetsgivare skall förvara i 20 a § avsedda anteckningar och rekvisitionsblanketter för skattemärken i 6 år räknat från utgången av det år, under vilket lön utbetalts.

Beskrivning över förfarandet vid maskinell lönebokföring skall, försedd med anteckningar angående driftsperioden, förvaras här i landet minst 6 år räknat från utgången av det år, under vilket lön utbetalts.

29 b §.

Annan än ovan i 29 § avsedd person skall på uppmaning av skattestyrelsen eller länsskatteverket lämna sådana uppgifter som äro nödvändiga för övervakningen av efterlevnaden av bestämmelserna angående verkställande av förskottsinnehållning och som framgå av handlingar i hans besittning eller som han eljest har kännedom om, såvida han icke enligt lag äger rätt att undandraga sig vittnesmål i saken. Lämnande av uppgifter, som inverka på övervakningen av efterlevnaden av de bestämmelser som utfärdats angående verkställande av förskottsinnehållning och som gälla annans ekonomiska ställning, får dock icke förvägras.

29 c §.

Myndighet, till vilken i 29 b § avsedda uppgifter skola lämnas, äger rätt att granska eller på sätt som nämnts i 29 § låta granska samtliga de affärs- och övriga handlingar, ur vilka sagda uppgifter kunna erhållas.

29 d §.

Myndighet eller offentlig inrättning skall på begäran av ovan i 29 § avsedd myndighet lämna sådana uppgifter som äro erforderliga för övervakningen av efterlevnaden av bestämmelserna angående verkställande av förskottsinnehållning eller tillåta sådan myndighet eller av denna befullmäktigad person att utreda dem, såvida de icke angå omständighet, varom enligt lag vittnesmål icke får avfordras.

32 §.

Är det uppenbart, att dividend- eller räntetagares inkomst under skatteåret icke uppgår till ett belopp, för vilket han vore skyldig att erlägga stats- eller kommunalskatt, förordnar skattedirektören för det skattedistrikt, till vilket dividend- eller räntetagarens hemkommun hör, på anhållan av denne, att förskottsinnehållning icke skall verkställas. Om innehållningen vore alltför stor i jämförelse med det belopp som slutligt skall erläggas, kan skattedirektören likaså förordna, att innehållning skall verkställas till ett lägre belopp.


42 §.

Skulle beloppet av förskott understiga 100 mark, skall förskott icke fastställas.

48 §.

Förskott uppbäres, beroende på dess belopp, i en eller flera rater, enligt vad finansministeriet bestämmer.


50 §.

Skatteuppbördsmyndighet skall för skatteåret till envar kommun och envar församling på förhand utbetala 96 procent av det belopp som erhålles, då den förskottsuttaxering per skattöre, som skall tillämpas, multipliceras med det antal skattören, som influtit till kommunen eller församlingen vid den beskattning som förrättats året före skatteåret. Därjämte skall skatteuppbördsmyndigheten till folkpensionsanstalten erlägga 96 procent av det belopp, som erhålles, då den per skattöre utgående folkpensionsförsäkringspremien multipliceras med det antal skattören, som vid debiteringen året före skatteåret lagts till grund för premien.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977 likväl så, att under år 1976 med stöd av 13 § 3 mom. genom förordning kan stadgas om de förskottsinnehållningar som skall verkställas på betalningar, vilka erlägges med stöd av lagen om lönegaranti (649/73). Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 13 augusti 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.