663/1976

Given i Helsingfors den 29 juli 1976.

Lag angående ändring av 13 och 24 §§ lagen om avträdelsepension.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 13 § och 24 § 1 mom. lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74),

av dessa lagrum 24 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 23 april 1976 (356/76), som följer:

13 §.

I denna lag stadgade markbelopp justeras i enlighet med de i den allmänna löne- och prisnivån inträffade förändringarna på sätt i 9 § lagen om pension för arbetstagare stadgas.

24 §.

Om ej annat följer av denna lag, gäller om avträdelsepension i tillämpliga delar ytterligare vad i 9, 16―21 a och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare samt i 16―18 §§ och 19 § 4 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare är stadgat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977. Stadgandena i 13 § av denna lag tillämpas på de fall, då avträdelse sker eller i 17 § 1 mom. lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut gives sedan denna lag trätt i kraft.

Då markbelopp och pensioner första gången efter den 1 januari 1977 justeras i enlighet med denna lag, beaktas som justering underkastade markbelopp och pensionsbelopp ifrågavarande belopp i december 1976. Dessa anses motsvara det av social- och hälsovårdsministeriet fastställda löneindextalet för år 1976.

Helsingfors den 29 juli 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.