662/1976

Given i Helsingfors den 29 juli 1976.

Lag angående ändring av 13 och 19 §§ lagen om pension för företagare.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 13 § och 19 § 5 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69),

av dessa lagrum 13 § sådan den lyder i lag av den 17 december 1971 (872/71) och 19 § 5 mom. i lag av den 20 september 1974 (752/74), samt

fogas till 19 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 7 juli 1970 och den 29 december 1972 (468/70 och 937/72) samt genom nämnda lag av den 20 september 1974, ett nytt 6 mom., varvid nuvarande 6 och 7 mom. blir 7 och 8 mom., som följer:

13 §.

De fastställda arbetsinkomsterna samt de i 7 § 1 mom. och 9 § 2 mom. stadgade markbeloppen justeras i enlighet med de i den allmänna löne- och prisnivån inträffade förändringarna på sätt i 9 § lagen om pension för arbetstagare stadgas.

19 §.

Utan hinder av vad i 5 § 1 mom. är stadgat utgör beloppet av ålderspension och full invalidpension för företagare, som är född före den 1 september 1929, om såsom till pension berättigande skall beaktas tiden från den 1 januari 1970 till dess företagaren fyller 65 år, 33 procent av den pensionsgrundande arbetsinkomsten upp till ett årligt inkomstbelopp om 20 000 mark samt av den överstigande delen av arbetsinkomsten 1/8 procent för varje till pension berättigande full månad, såframt icke pensionen uträknad enligt 5 § 1 mom. är större. På sagda gränsbelopp tillämpas stadgandena i 13 § av denna lag. Sagda procenttal 33 ändras i enlighet med nedanstående tabell. I stället för den i 3 mom. av ikraftträdelsestadgandet till lagen den 20 september 1974 angående ändring av lagen om pension för företagare (752/74) nämnda födelsetidsgränsen den 1 januari 1930 användes som födelsetidsgräns den 1 januari 1934 och procenttalet 25 ändras, såframt icke pensionen uträknad enligt 5 § 1 mom. är större, enligt följande:

År I stället för 33 % användes % I stället för 25 % användes %
1977―1978 35 27
1979―1981 36 28
1982 och därefter 37 29

Skall såsom till pension berättigande icke beaktas hela ovan nämnda tid, utgör pensionens belopp en proportionellt lika stor del av ovan avsedda belopp som antalet till pension berättigande månader utgör av det i hela nämnda tid ingående antalet fulla månader. Är företagaren född före den 1 januari 1935, uträknas såsom delpension beviljad invalidpension sålunda, att delpensionen utgör följande procenttal av den fulla pensionen:

Födelseår Delpensionen i procent av full pension
1927 eller tidigare 66
1928 64
1929 62
1930 60
1931 58
1932 56
1933 54
1934 52


Stadgandena i 19 § 5 mom. av denna lag tillämpas även på tidigare beviljad pension, om pensionen även annars borde erläggas vid tidpunkten för förhöjningen. Med anledning av förhöjningen förrättas icke samordning av pensionerna ånyo.

Helsingfors den 29 juli 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.