661/1976

Given i Helsingfors den 29 juli 1976.

Lag angående ändring av 14 och 22 §§ lagen om pension för lantbruksföretagare.

I enlighet med riiksdagens beslut

ändras 14 § och 22 § 5 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69),

av dessa lagrum 22 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 20 september 1974 (751/74), samt

fogas till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av don 7 juli 1970 och den 29 december 1972 (469/70 och 936/72) samt genom nämnda lag av den 20 september 1974, ett nytt 6 mom., varvid nuvarande 6, 7, 8 och 9 mom. blir 7, 8, 9 och 10 mom., som följer:

14 §.

De fastställda arbetsinkomsterna och de i denna lag stadgade markbeloppen justeras i enlighet med de i den allmänna löne- och prisnivån inträffade förändringarna på sätt i 9 § lagen om pension för arbetstagare stadgas.

22 §.

Utan hinder av vad i 6 § 1 mom. är stadgat utgör beloppet av ålderspension och full invalidpension för lantbruksföretagare, som är född före den 1 september 1929, om såsom till pension berättigande skall beaktas tiden från den 1 januari 1970 till dess lantbruksföretagaren fyller 65 år, 33 procent av den pensionsgrundande arbetsinkomsten, såframt icke pensionen uträknad enligt 6 § 1 mom. är större. Sagda procenttal ändras i enlighet med nedanstående tabell. I stället för den i 3 mom. av ikraftträdelsestadgandet till lagen den 20 september 1974 angående ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare (751/74) nämnda födelsetidsgränsen den 1 januari 1930 användes som födelsetidsgräns den 1 januari 1934 och procenttalet 25 ändras, såframt icke pensionen uträknad enligt 6 § 1 mom. är större, enligt följande:

År Istället för 33 % användes % I stället för 25 % användes %
1977―1978 35 27
1979―1981 36 28
1982 och därefter 37 29

Skall såsom till pension berättigande icke beaktas hela förenämnda tid, utgör pensionens belopp en proportionellt lika stor del av sagda pension som antalet till pension berättigande månader utgör av det i hela förenämnda tid ingående antalet fulla månader. Är lantbruksföretagaren född före den 1 januari 1935, uträknas såsom delpension beviljad invalidpension sålunda, att delpensionen utgör följande procenttal av den fulla pensionen:

Födelseår Delpensionen i procent av full pension
1927 eller tidigare 66
1928 64
1929 62
1930 60
1931 58
1932 56
1933 54
1934 52


Stadgandena i 22 § 5 mom. denna lag tillämpas även på tidigare beviljad pension, om pensionen även annars borde erläggas vid tidpunkten för förhöjningen. Med anledning av förhöjningen förrättas icke samordning av pensionerna ånyo.

Helsingfors den 29 juli 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.