659/1976

Given i Helsingfors den 29 juli 1976.

Lag angående ändring av 5 a och 9 §§ lagen om pension för arbetstagare.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 5 a § 1 och 2 mom. samt 9 § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare,

av dessa lagrum 5 a § 1 mom. sådant det lyder i Lag av den 20 december 1968 (690/68), 5 a § 2 mom. i lag av den 20 september 1974 (749/74) och 9 § i lag av den 22 november 1963 (525/63), som följer:

5 a §.

Är beloppet av på denna lag underställda arbetsförhållanden grundad, i enlighet med 5 § 1 mom. beräknad pension till arbetstagare, som är född före den 1 mars 1922, mindre än i denna paragraf avsett minimibelopp, förhöjes det till minimibeloppet.

Skall såsom till pension berättigande tjänstgöringstid räknas tiden från och med den 1 juli 1962 tills arbetstagaren fyller 65 år, utgör pensionens minimibelopp 33 procent av den pensionsgrundande lönens belopp, vilket procenttal höjes i enlighet med nedanstående tabell. I stället för den i 3 mom. av ikraftträdelsestadgandet till lagen den 20 september 1974 angående ändring av lagen om pension för arbetstagare (749/74) nämnda födelsetidsgränsen den 1 juli 1922 användes som födelsetidsgräns den 1 juli 1926 och procenttalet 25 ändras enligt följande:

År I stället för 33 % användes % I stället för 25 % användes %
1977―1978 35 27
1979―1981 36 28
1982 och därefter 37 29
9 §.

Pensionsskyddet bindes vid landets lönenivå. För detta ändamål fastställer social- och hälsovårdsministeriet för ettvart kalenderår ett löneindextal med iakttagande av medeltalet för de i löne- och prisnivån inträffade allmänna förändringarna. På det sätt ändring av löneindextalet förutsätter justeras, då pension beviljas eller då samordning av pensioner förrättas ånyo, den pensionsgrundande lönen och därefter pensionens belopp kalenderårsvis i enlighet med av ministeriet utfärdade anvisningar.

Från början av juli månad varje år utbetalas i enlighet med vad social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer i de utgående pensionerna såsom förskott två femtedelar av den förhöjning, som enligt uppskattning föranledes av i 1 mom. förutsatt ändring i löneindextalet för följande år.


Stadgandena i 5 a § 1 och 2 mom. av denna lag tillämpas även på tidigare beviljad pension, om pensionen även annars borde erläggas vid tidpunkten för förhöjningen. Med anledning av förhöjningen förrättas icke samordning av pensionerna ånyo.

Stadgandena i 9 § 1 mom. av denna lag tillämpas första gången vid fastställandet av löneindextalet för år 1977 och stadgandena i 2 mom. av samma paragraf första gången år 1977. Löneindextalet fastställes för år 1978 genom att löneindextalet för år 1977 höjes så, att förhöjningen tillsammans med den femtedel av förhöjningen, som legat till grund för det enligt 9 § 2 mom. erlagda förskottet, är lika stor som den enligt 9 § 1 mom. beräknade förhöjningen.

Helsingfors den 29 juli 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.