460/1976

Given i Helsingfors den 3 juni 1976.

Lag om ändring av 12 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i rättegångsbalken 12 kap. 1 och 2 §§, sådana de lyder, 1 § ändrad genom lagar av den 14 januari 1972 och den 16 februari 1973 (21/72 och 151/73) samt 2 § i förstnämnda lag, som följer:

12 kap.

Om parterna.

Om förande av parts talan.
1 §.

Talan för omyndig, som är part i tvistemål eller målsägande i brottmål, föres av hans förmyndare eller annan lagligen förordnad företrädare för honom. Äger omyndig rätt att råda över det som är föremål för tvist eller mot vilket brott riktat sig, eller gäller tvisten rättshandling, som han är behörig att företaga, har den omyndige likväl rätt att ensam föra sin talan i målet. I mål angående underhåll för barn föres omyndigs talan av förmyndaren ensam även när fråga är om rätt för barn att erhålla underhåll sedan barnet fyllt 18 år.

I mål angående omyndig person äger den omyndige, om hans omyndighet icke beror på sinnessjukdom, försvagat sinnestillstånd eller annan därmed jämförbar omständighet, rätt att själv ensam föra sin talan, såframt han fyllt 18 år. Har han fyllt 15 men icke 18 år, äger den omyndige och hans förmyndare rätt att var för sig föra talan i sådant mål.

2 §.

I egenskap av svarande i brottmål för omyndig själv sin talan, om han är tillräknelig. Förmyndaren äger likväl därutöver rätt att självständigt föra talan för den omyndiges räkning, om denne icke fyllt 18 år. Är svaranden icke tillräknelig, föres talan av hans förmyndare eller av annan lagligen förordnad företrädare för honom.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

Helsingfors den 3 juni 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.