421/1976

Given i Helsingfors den 27 maj 1976.

Lag angående ändring av lagen om bostadsbidrag.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 18 § 2 mom. lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75),

ändras 2 §, 3 § 1 och 2 mom., 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16 och 17 §§, 18 § 1 mom., 19 och 20 §§ samt 29 § 3 och 4 mom.,

av dessa lagrum 3 § 1 mom. samt 4 § sådana de lyder i lag av den 31 december 1975 (1083/75) samt

fogas till lagens 3 § ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 14 § ett nytt 4 mom. samt till 30 § nya 4 och 5 mom. som följer:

2 §.

Som familj, vilken kan erhålla i denna lag avsett bostadsbidrag, anses:

1) i gemensamt hushåll boende personer, vilka inbegriper minst ett eget eller ock adoptiv- eller fosterbarn, som ej fyllt sexton år och vars underhåll åligger den som besitter bostaden, eller person, som på annat sätt än tillfälligt bor tillsammans med denne, eller dylikt barn, som fyllt sexton, men ej tjugo år och som fortsätter sin skolgång eller sina studier eller som är varaktigt arbetsoförmögen; samt

2) i gemensamt hushåll boende barnlösa äkta makar under året för äktenskapets ingående och två därefter närmast följande kalenderår, försåvitt ingendera av makarna vid äktenskapets ingående hade fyllt trettio år.

Till ovan i 1 mom. avsedd familj kan jämväl höra bostadsinnehavarens och dennes makes föräldrar, barn jämte familj samt, av särskild orsak, även annan nära anhörig, då denna person stadigvarande bor med familjen.

3 §.

Förutsättning för erhållande av bostadsbidrag som betalas till familj är:

1) att den bostad, som familjen förfogar över, är duglig att användas såsom bostad;

2) att del av den bostad, som familjen förfogar över, icke har överlåtits till sådan persons förfogande, som ej hör till familjen;

3) att det sammanlagda antal skattören, som vid kommunalbeskattningen fastställts för de till familjen hörande personerna, icke överstiger ett av statsrådet årligen fastställt antal; samt

4) att de som hör till familjen icke påförts skatt för förmögenhet.

Hinder för erhållande av bostadsbidrag utgör dock icke, att i bostaden bor person, som är erforderlig för vården av hemmet, barnen eller sjuk familjemedlem, och barn till dylik person.

Statsrådet kan bestämma, att bostadsbidrag endast erlägges till familjer, som bor i egen bostad, vilken blivit färdig eller grundreparerats eller anskaffats under en bestämd tidsperiod.


4 §.

Utan hinder av vad i 3 § 1 mom. 3 och 4 punkterna är stadgat kan bostadsbidrag beviljas, om de till familjen hörande personernas inkomster, med undantag av sådana skattefria inkomster angående vilka stadgas genom förordning, vid tidpunkten för ansökan om eller justering av bostadsbidrag varaktigt nedgått så, att de icke kan uppskattas överstiga de inkomster, som det fastställda antalet skattören förutsätter, och om de till familjen hörande personernas egendom har nedgått så, att skatt icke skall erläggas därför.

Bostadsbidrag kan förvägras eller indragas, såframt de till familjen hörande personernas inkomster, med undantag av sådana skattefria inkomster angående vilka stadgas genom förordning, eller deras ekonomiska förhållanden eljest tydligt är bättre än vad det för dem fastställda antalet skattören förutsätter eller försåvitt någon annan särskild orsak det föranleder.

5 §.

Storleken av bostadsbidrag, som erlägges till familj, utgör, beroende på familjens storlek och på det sammanlagda antalet skattören, som fastställts för dem vilka hör till familjen, 55―90 procent av det belopp av de skäliga boendeutgifterna, som överstiger den i markbelopp uttryckta bassjälvriskandelen av sagda kostnader.

Statsrådet fastställer årligen de i 1 mom. avsedda markbeloppen för bassjälvriskandelarna samt procenttalen för bostadsbidraget.

6 §.

Till boendeutgifterna för familj, som bor i hyresbostad, räknas hyra samt särskilt erlagda uppvärmningskostnader och vattenavgifter för bostaden.

Till boendeutgifterna för familj, som bor i egen bostad, räknas det vederlag, som erlägges till bostadsaktiebolag eller motsvarande samfund, särskilt erlagda uppvärmningskostnader och vattenavgifter, utgifter föranledda av fastighetens skötsel, årliga avkortningar på av allmänna penninginrättningar samt staten, kommun och församling beviljade personliga lån, vilka upptagits för anskaffande och grundreparation av bostad, till två procent av det lånekapital, som resterade vid av statsrådet fastställd tidpunkt, samt de årliga räntorna på lån beräknade på sagda lånekapital högst enligt det räntebelopp som allmänt uppbäres för långfristiga lån.

Statsrådet kan bestämma, till vilket belopp utgifterna för skötseln av fastighet samt särskilt erlagda uppvärmningskostnader och vattenavgifter beaktas. Vid beräkningen av boendeutgifterna skall rätten att avdraga räntorna vid beskattningen beaktas på av statsrådet fastställt sätt.

7 §.

För beräknande av det skäliga beloppet av boendeutgifter fastställer statsrådet årligen de maximala boendeutgifterna per kvadratmeter i månaden, med beaktande av bostadens läge, storlek, ålder och utrustningsstandard, samt med beaktande av familjens storlek det skäliga antalet kvadratmeter bostadsareal.

8 §.

Såsom skäliga boendeutgifter beaktas de i 6 § avsedda boendeutgifterna eller produkten av antalet kvadratmeter av bostadens areal och de av statsrådet fastställda maximala boendeutgifterna, då den är mindre än det sammanlagda beloppet av de i 6 § avsedda boendeutgifterna, eller produkten av det av statsrådet fastställda skäliga antalet kvadratmeter av bostadens areal och de maximala boendeutgifterna, då den är mindre än såväl det sammanlagda beloppet av de i 6 § avsedda boendeutgifterna som produkten av antalet kvadratmeter av bostadens areal och de av statsrådet fastställda maximala boendeutgifterna.

10 §.

Har de till familjen hörande personernas inkomster, med undantag av sådana skattefria inkomster angående vilka stadgas genom förordning, vid tidpunkten för ansökan om bostadsbidrag eller justering av detta varaktigt nedgått, så att de icke motsvarar de inkomster som förutsattes av det fastställda antalet skattören, kan bostadsbidrag beviljas i motsvarighet till de minskade inkomsterna.

Är de till familjen hörande personernas inkomster, med undantag av sådana skattefria inkomster angående vilka stadgas genom förordning, eller ekonomiska förhållanden eljest tydligt bättre än vad det antal skattören, som fastställts för dem, förutsätter, eller försåvitt någon annan särskild orsak det föranleder, kan bostadsbidrag beviljas eller fastställas till ett mindre belopp än vad som förutsättes av det fastställda antalet skattören.

14 §.

Socialnämndens och denna underlydande tjänsteinnehavares beslut angående bostadsbidrag kan delgivas vederbörande i tjänstebrev med posten. Delfåendet anses härvid ha ägt rum, såframt annat icke ådagalägges, den sjunde dagen efter det att beslutet, försett med av vederbörande meddelad adress, för befordran inlämnats till posten. Eljest iakttages vad i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) är stadgat.

15 §.

Socialnämnd skall minst en gång om året kontrollera, att förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag föreligger samt bidragets belopp, med beaktande av de ändringar som ägt rum i faktorer, som inverkar på bidragets belopp. Bostadsbidrag indrages eller erlägges justerat med stöd av detta moment, räknat från av statsrådet fastställd tidpunkt.

Socialnämnd skall indraga bostadsbidrag, innan ovan i 1 mom. avsedd kontroll verkställes, då familj flyttar från bostad, för vilken bidrag beviljats, eller då äganderätten till bostad eller till aktier, vilka berättigar till besittningen av denna, övergår till person, som icke hör till familjen. Bostadsbidragen indrages med stöd av detta moment från ingången av den månad som följer efter bortflyttningen eller överlåtelsen.

Under tiden mellan beviljandet av bostadsbidrag och den i 1 mom. avsedda kontrollen eller de i 1 mom. avsedda kontrollerna får bostadsbidragets belopp eljest icke ändras på grund av ändring i faktorer, som inverkar på erhållandet av bidrag eller bidragets belopp. Angående rättelse av beslut rörande beviljande eller justering av bostadsbidrag stadgas särskilt nedan i 19 §.

Den som erhåller bostadsbidrag är skyldig att ofördröjligen meddela socialnämnden ovan i 2 mom. avsedd flyttning eller överlåtelse, samt lämna nämnden för kontrollen av förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag och bidragets belopp erforderliga uppgifter. Meddelar bidragstagaren icke på socialnämndens uppmaning inom rimlig tid de för kontrollen av förutsättningarna för erhållande av bostadsbidrag och bidragets belopp erforderliga uppgifterna, skall bostadsbidraget indragas från ingången av den månad då justeringarna av bostadsbidragen träder i kraft.

16 §.

Bostadsbidrag utbetalas den första eller andra vardagen i varje månad. Bidraget utgår i belopp av fulla mark så, att överstigande pennibelopp icke beaktas. Bostadsbidrag som till beloppet understiger av statsrådet fastställt markbelopp utbetalas dock icke.

17 §.

Till kommun erlägges av statens medel i ersättning för handhavandet av ärenden som angår bostadsbidrag ett genom förordning stadgat belopp för varje av kommun fattat beslut, genom vilket bostadsbidrag beviljats eller bidragets belopp justerats, med undantag av de i 19, 20 och 21 §§ avsedda besluten. Ersättningen skall stadgas att utgå med ett belopp, som motsvarar de av bostadsbidragsärendenas handläggning förorsakade genomsnittliga faktiska kostnaderna, med undantag av arvoden och ersättningar som erlägges till nämndens medlemmar. Ersättningen kan stadgas att utgå med belopp av olika storlek, beroende på skillnaderna i de omständigheter som inverkar på kostnaderna för handhavandet av ärenden som angår bostadsbidrag.

18 §.

De i 17 § avsedda ersättningarna erlägges till kommun kvartalsvis i efterskott.

19 §.

Grundar sig lagakraftvunnet beslut, som fattats av socialnämnd eller denna underlydande tjänsteinnehavare och som gäller beviljande av bostadsbidrag eller justering av bidragets belopp, på felaktig uppgift rörande faktor, som inverkar på beviljandet av bostadsbidrag och bidragets belopp, eller har beslut fattats genom att lagen uppenbart tillämpats felaktigt, skall socialnämnden utan ansökan och utan särskilt förordnande handlägga ärendet på nytt. Bostadsbidrag beviljas i enlighet med det nya beslutet från ingången av månaden efter den då beslutet fattades.

Har bostadsbidrag genom socialnämnds eller denna underlydande tjänsteinnehavares beslut beviljats till ett mindre belopp än vad som borde ha beviljats enligt denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser, skall det bostadsbidrag, som icke har utbetalts, erläggas till bidragstagaren retroaktivt.

Har bostadsbidrag genom socialnämnds eller denna underlydande tjänsteinnehavares beslut beviljats till ett högre belopp än vad som borde ha beviljats enligt denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser, och har bostadsbidrag utbetalts till ett större belopp än vad det med stöd av denna lag fattade beslutet om beviljande av bostadsbidrag skulle ha förutsatt, skall det bostadsbidrag, som utbetalts till ett för stort belopp, återindrivas från de bostadsbidragsrater vilka erlägges senare, försåvitt ansökan om alt det skulle lämnas oindrivet icke göres till länsrätten. För återindrivningen får av det bostadsbidrag som månatligen erlägges högst en tredjedel av bidragets belopp användas.

Kan i 3 mom. avsett felaktigt utbetalt bostadsbidrag eller del därav icke återindrivas från de bostadsbidragsrater vilka skall erläggas senare, skall socialnämnden, eller då felaktig utbetalning har skett på åtgärd av annan myndighet, vederbörande myndighet i länsrätten yrka på att den som lyft bidrag skall åläggas att erlägga i 3 mom. avsett felaktigt beviljat eller utbetalt bostadsbidrag till staten, försåvitt icke yrkande rörande samma tillgodohavande framställes vid allmän domstol.

Länsrätten kan på framställning av socialnämnd eller på ansökan av den som lyft bidrag eller i samband med ovan i 4 mom. avsedd behandling besluta, att i 3 mom. avsett felaktigt utbetalt eller beviljat bostadsbidrag helt eller delvis får lämnas oindrivet till staten.

20 §.

Har till bostadsstyrelsens kännedom kommit, att sådant lagakraftvunnet beslut rörande bostadsbidrag, som fattats av socialnämnd eller denna underlydande tjänsteinnehavare, grundar sig på felaktig uppgift om faktorer, som inverkar på erhållandet av bostadsbidrag och bidragets belopp, att beslut fattats med felaktig tillämpning av lagen eller att bostadsbidrag på åtgärd av socialnämnd eller denna underlydande tjänsteinnehavare har utbetalts på annat sätt än vad som skulle ha förutsatts av beslut rörande beviljande av bostadsbidrag, skall bostadsstyrelsen, försåvitt felet icke är ringa, uppmana socialnämnden att vidtaga i 19 § avsedda åtgärder för rättelse av beslutet och utbetalningen samt för återindrivning till staten av det till för stort belopp utbetalda bostadsbidraget.

Socialnämnd kan, om den efter att ha erhållit i 1 mom. avsedd uppmaning, anser att det icke är skäl att ändra beslutet, hänskjuta ärendet till länsrättens avgörande.

Vidtager socialnämnd efter att ha erhållit i 1 mom. avsedd uppmaning icke erforderliga åtgärder för återindrivning till staten av det till ett för stort belopp utbetalda bostadsbidraget, kan länsrätten på yrkande av bostadsstyrelsen ålägga den kommun som beviljat bostadsbidraget att ersätta det till ett för stort belopp utbetalda bostadsbidraget till staten.

29 §.

Skulle barnfamilj, till vilken med stöd av 28 § erlagts bostadsbidrag för tiden efter ikraftträdandet av denna lag, icke alls ha varit berättigad till bostadsbidrag, eller skulle den med stöd av denna lag för sagda tid vara berättigad till ett mindre bostadsbidrag än det, som den skulle ha erhållit enligt beslut som fattats med stöd av lagen angående bostadsbidrag för familjer med barn, skall socialnämnden indraga det med stöd av 28 § erlagda bostadsbidraget och fortsätta utbetalningen av bostadsbidraget i av denna lag förutsatt omfattning senast den 1 juli 1976.

Bostadsbidrag, som mellan den 1 juli 1975 och den 30 juni 1976 erlagts med stöd av 28 §, skall icke återindrivas till staten hos bidragstagaren, försåvitt icke det beslut, enligt vilket bidrag har erlagts, grundar sig på felaktig uppgift rörande förutsättningarna för beviljande av bostadsbidrag eller faktorer, som inverkar på bidragets belopp, och om beslutet icke fattats med felaktig tillämpning av lagen och om bidrag icke utbetalts till större belopp än vad beslutet skulle ha förutsatt.

30 §.

Bostadsbidrag, som före den 1 juli 1975 och därefter med stöd av 1 och 2 mom. har beviljats eller utbetalts felaktigt samt i 29 § 4 mom. avsett felaktigt beviljat eller utbetalt bostadsbidrag skall på åtgärd av bostadsstyrelsen återindrivas till staten hos den som lyft bidraget, såframt icke bostadsstyrelsen anser, att ovan avsett felaktigt beviljat eller utbetalt bidrag, för att det är ringa eller av annan särskild orsak, skall lämnas oindrivet.

Erlägger den som lyft bostadsbidrag icke ovan i 4 mom. avsett felaktigt beviljat eller utbetalt bostadsbidrag, skall bostadsstyrelsen, såframt icke yrkande, som gäller samma tillgodohavande, framställes vid allmän domstol, i länsrätten yrka på att den som lyft bidraget skall åläggas att till staten återbetala i 4 mom. avsett felaktigt utbetalt bostadsbidrag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 27 maj 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Hänninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.