392/1976

Given i Helsingfors den 14 maj 1976.

Lag angående ändring av 12 § lagen om pension för företagare.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 § 3, 4 och 5 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69) som följer:

12 §.

Har företagare försummat att erlägga försäkringspremie, äger pensionsanstalten rätt att för tiden för betalningsdröjsmålet på premien uppbära en högst enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställd ränteprocent beräknad årlig ränta. Den av ministeriet fastställda ränteprocenten får vara högst sex procentenheter högre än ränteprocenten för den basränta som Finlands Bank vid ifrågavarande tidpunkt uppbär hos penninginrättningarna på centralbankskredit. Förändring av basräntan beaktas likväl först från ingången av kalenderåret efter förändringen.

Vid försummelse som avses i 1 mom. får arbetsinkomst icke fastställas retroaktivt för längre tid än för det löpande kalenderåret och de fem närmast föregående kalenderåren. Har försäkringsskyldighet försummats för tid, som föregår sagda tid, är rätten till pension enligt denna lag till denna del förverkad.

Försäkringspremie skall hos den betalningsskyldige uppbäras inom fem år från ingången av det kalenderår, som följer efter det kalenderår varunder försäkringspremien påförts, vid äventyr att rätten till premien har förverkats. Från pension kunna i enlighet med vad genom förordning närmare stadgas pensionstagarens utestående försäkringspremier avdragas.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

Lagen tillämpas även när pension fastställes för tid, som föregått denna lags ikraftträdande. Likaså tillämpas 12 § 4 och 5 mom. på premie som förfallit, men vid denna lags ikraftträdande ännu kan indrivas.

Helsingfors den 14 maj 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Irma Toivanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.