356/1976

Given i Helsingfors den 23 april 1976.

Lag angående ändring av lagen om avträdelsepension.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74) 1 § 1 mom., 2 §, 6 §, 7 § 1 mom., 8 §, 10 § 2 mom., 11 § 2 mom. och 24 § 1 mom. samt

fogas till 17 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §.

Om person som äger brukningsenhet eller del därav för förbättrande av jordbrukets struktur på sätt som stadgas i denna lag varaktigt avstår från att bedriva jordbruk, kan till sagda person och till dennes make, som varaktigt avstår från att bedriva jordbruk, erläggas avträdelsepension i enlighet med vad nedan stadgas. Dessa personer benämnes i denna lag avträdare.


2 §.

Förutsättning för erhållande av pension är:

1) att avträdaren under åtminstone fem år omedelbart före avträdelsen bedrivit gårdsbruk på en lägenhet omfattande minst en hektar åker och härvid varit bosatt på brukningsenheten;

2) att de inkomster avträdaren eller äkta makar, som är avträdare, åtnjuter av annat än gårdsbruket icke kan anses kännbart och på ett bestående sätt ha överstigit ett belopp som kan betraktas som sedvanlig inkomst utom gårdsbruket på lägenheter, vilka motsvarar den lägenhet som är föremål för avträdelse;

3) att avträdaren då avträdelsen sker har fyllt 55 år, likväl så, att denna åldersgräns icke tillämpas på kvinnlig avträdare, vars make är berättigad till avträdelsepension; och

4) att avträdelsen skett under tiden mellan den 1 januari 1974 och den 31 december 1976.

Har i lagen om begränsning av nyttjande av åker (216/69) avsett åkerreserveringsavtal ingåtts angående brukningsenhets åkerareal, anses avträdaren vid tillämpningen av stadgandet i 1 mom. 1 punkten ha fortsatt att bedriva gårdsbruk och att bo på lägenheten även den tid åkerreserveringsavtalet varit i kraft. Sådan ägare av lägenhet, som på grund av arbetsoförmåga, vilken berättigar till full invalidpension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69), har utarrenderat sin lägenhets åkrar till annan, och sådan ägares make, anses likaså vid tillämpningen av sagda stadgande ha fortsatt att bedriva gårdsbruk även under arrendeavtalets giltighetstid.

I 1 mom. 1 punkten avsett krav på att avträdaren skall bo på lägenheten kan frångås om särskilda skäl därtill föreligger.

6 §.

Brukningsenhets ägare anses ha avstått från att bedriva jordbruk på i denna lag åsyftat sätt, om han överlåter sin brukningsenhet till jordbruksstyrelsen eller som tillskottsområde till enskild odlare.

Brukningsenhets ägare anses likaså ha avstått från att bedriva jordbruk på i denna lag åsyftat sätt, om han

1) till ovan i 1 mom. nämnd överlåtelsetagare överlåter sin brukningsenhets åker samt sådan skogsmark, som kan användas som ändamålsenligt skogstillskottsområde, och samtidigt förbinder sig att icke överlåta annan skogsmark som han förbehållit sig av lägenheten, ej heller dess impediment, till annan än jordbruksstyrelsen, kommun eller som tillskottsjord till enskild odlare (försäljningsbegränsnings förbindelse); eller

2) förbinder sig att inom tre år från det han givit förbindelsen, på sin lägenhet beskoga sådan åker, som icke har ändamålsenlig användning som åkertillskottsområde (beskogningsförbindelse), överlåter annan åker till ovan i 1 mom. nämnd överlåtelsetagare, varutöver

a) om den åker som skall beskogas omfattar mindre än hälften av lägenhetens åkerareal, skall i fråga om lägenhetens skogsmark och impediment tillämpas vad i 1 punkten är stadgat, och

b) om andelen av den åker som skall beskogas är större än vad ovan är sagt, skall ägaren giva i 1 punkten avsedd försäljningsbegränsningsförbindelse angående den skogsmark och det impediment som han förbehållit sig av sin lägenhet.

Är ägares make avträdare, är ett villkor för att han skall erhålla pension, att även han undertecknar de förbindelser som enligt 2 mom. skall givas.

Brukningsenhets ägare är berättigad att av sin brukningsenhet vid avträdelsen i sin ägo eller besittning behålla ett område som omfattar driftscentrum samt ett trädgårds- och åkerområde för odling av potatis samt trädgårdsprodukter som behöves i det egna hushållet. Han kan även förbehålla sig och medlemmar av sin familj rätt att bo i en på den överlåtna brukningsenheten belägen bostadsbyggnad och att använda även andra byggnader på lägenheten.

7 §.

Vid tillämpningen av denna lag anses avträdelse ha skett vid den tidpunkt, då överlåtelsehandlingen har undertecknats eller, om det är fråga om beskogning, då beskogningsförbindelsen har tillställts lantbruksnämnden eller lantbruksbyrån.


8 §.

I avträdelsepension utbetalas full avträdelse pension eller minskad avträdelsepension. Minskad avträdelsepension erlägges till avträdare som fyllt 65 år eller som erhåller i folkpensionslagen (347/56) avsedd arbetslöshetspension eller för minst sex månader beviljad invaliditetspension.

Full avträdelsepension ändras till minskad avträdelsepension vid ingången av månaden näst efter den då pensionstagaren fyllt 65 år. Då avträdelsepensionstagare beviljas i 1 mom. avsedd arbetslöshets- eller invaliditetspension, verkställes ändringen av avträdelsepensionen från närmast följande möjliga förfallodag för denna efter det meddelandet om beviljande av folkpension inkom till den anstalt som utbetalar avträdelsepensionen.

Om avträdelsepensionstagare bevlljad, i 1 mom. avsedd arbetslöshets- eller invaliditetspension upphör, ändras minskad avträdelsepension till full avträdelsepension vid ingången av månaden näst efter den då folkpensionen upphörde att utgå.

10 §.

Vid beräknandet av minskad avträdelsepension beaktas det i 1 mom. 1 punkten avsedda pensionsbeloppet sådant det är då avträdelsepensionen börjar utgå och det i 2 punkten avsedda beloppet sådant det är den 1 januari det år då avträdelsepensionen börjar utgå.

11 §.

Ovan i 1 mom. avsedd grundförsäkringspremie är 25 mark per varje full hektar jordbruksjord som beaktas vid beräknandet av avträdelsepensionen. Då i 1 mom. avsedda pensionstagare är två eller flera, bestämmes för dem först en gemensam grundförsäkringspremie, som per ovan avsedd hektar är 37,50 mark om pensionstagarna är två och 50 mark om de är tre eller flera. Pensionstagarnas andelar av den gemensamma grundförsäkringspremien bestämmes genom att premien delas i proportion till deras fulla avträdelsepensioner.


17 §.

Avträdelsepensionstagare äger rätt att av pensionsanstalten erhålla bindande förhandsbesked om, huruvida av honom eller av ägaren ull den lägenhet, som varit föremål för avträdelse, planerad åtgärd föranleder att pensionen enligt 12 § 4 mom. indrages.

24 §.

Om ej annat följer av denna lag, gäller om avträdelsepension i tillämpliga delar ytterligare vad i 16―21 a och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare samt i 16―18 §§ och 19 § 4 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare är stadgat.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1976.

Stadgandena i 1 § 1 mom., 2 §, 6 § och 10 § 2 mom. av denna lag tillämpas, om avträdelsen sker eller, då pensionen baserar sig på ovan i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut gives, efter det denna lag trätt i kraft.

Stadgandena i 8 § lagen om avträdelsepension tillämpas sådana de lyder i lag av den 4 januari 1974 (16/74), om i sjukförsäkringslagen avsedd dagpenning, som enligt nämnda stadganden skall beaktas, hänför sig till tiden före denna lags ikraftträdande.

De i 11 § 2 mom. av denna lag stadgade beloppen i mark motsvarar det levnadskostnadsindextal som gäller år 1974.

Helsingfors den 23 april 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Heimo Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.