350/1976

Given i Helsingfors den 23 april 1976.

Lag om ändring av 1 och 6 kap. rättegångsbalken.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i rättegångsbalken 1 kap. 4 och 10 §§, av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i lag av den 23 januari 1959 (19/59) och 10 § sådan den lyder i lag av den 23 maj 1969 (323/69),

ändras 1 § i samma kapitel, sådan den lyder i förordning av den 27 april 1868, och 6 kap. samt

fogas till 1 kap. i stället för de genom ovannämnda förordning av den 27 aprll 1868 upphävda 2 och 3 §§ nya 2 och 3 §§ som följer:

1 kap.

Om allmänna domstolar.

1 §.

Allmän underrätt i landskommun, i köping och i stad, som hör till domsaga, är häradsrätt.

I annan än i 1 mom. nämnd stad är rådstuvurätt allmän underrätt.

2 §.

Häradsrätt består av häradshövding såsom ordförande och av nämnd.

3 §.

Medlemmar i rådstuvurätt äro borgmästare och rådmän. Ordförande vid rådstuvurättens sammanträde är borgmästaren eller jusdtierådman.

6 kap.

Om rådstuvurätt.

1 §.

Rådstuvurätt kan ha flera avdelningar.

2 §.

Rådstuvurätts sammanträde begynner klockan 9, om ej annat bestämmes av särskilda skäl. Sammanträde får icke utan särsklld anledning fortsättas efter klockan 19.

På lördag hålles icke sammanträde, om ej särskilt skäl därtill föreligger.

3 §.

Vid rådstuvurätt skall föras dombok och, då sådant erfordras, övriga protokoll på sätt därom är stadgat särskilt. Domboken underskrives av ordföranden och de övriga medlemmarna. Övriga protokoll undertecknas av ordföranden eller av den medlem som det åligger att föra protokollet.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.

Helsingfors den 23 april 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Sakari T. Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.