189/1976

Given i Helsingfors den 20 februari 1976.

Lag om ändring av arbetstidslagen.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 2 mom. 7 punkten, 6 § 1 mom. 1 punkten, 7 § 1 mom., 16 § 2 och 4 mom. samt 20 § 1 och 2 mom. arbetstidslagen av den 2 augusti 1946 (604/46), av dessa lagrum 6 § 1 mom. 1 punkten, 7 § 1 mom. samt 16 § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 30 december 1965 (713/65) och 20 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 11 februari 1955 (89/55), samt fogas till lagen nya 5 a, 16 a och 20 a §§ som följer:

1 §.

Från lagens tillämpning undantagas likväl:


7) virkestransport från skog på annat sätt än med lastbil till flottnings-, förädlings- eller distributionsplatser eller till stående upplagsplats eller plats, där virket lastas i motorfordon, fartyg eller järnvägsvagn;

5 a §.

Motorfordonsförares längsta arbetstid per dygn får icke överstiga 11 timmar under de 24 timmar, som närmast följa på vilotiden per dygn.

Kan motorfordonsförares arbete icke lämpligen ordnas på annat sätt, får arbetstiden per dygn förlängas till högst 13 timmar, om arbetstiden under de 48 timmar, som närmast följa på vilotiden efter sådan förlängd arbetstid, icke överstiger 22 timmar.

Motorfordonsförares längsta oavbrutna arbetstid får vara högst 5,5 timmar. För varje arbetsperiod av 5,5 timmar skall föraren beredas tillfälle till en paus om minst 30 minuter i en eller två delar.

6 §.

Utan hinder av vad i 5 § är stadgat om den ordinarie arbetstiden per dygn och vecka samt om det på förhand utarbetade arbetstidsschemat kan den ordinarie arbetstiden i följande rörelser, inrättningar, företag och arbeten ordnas så, att den under en arbetsperiod av tre veckor är högst 120 timmar eller under en tidsperiod av två veckor högst 80 timmar, nämligen:

1) vid person- och godsbefordran samt vid kanaler, svängbroar och färjor, dock så, att beträffande förare av motorfordon skall iakttagas vad i 5 a § är stadgat;


7 §.

Arbetsgivar- och arbetstagarföreningar, vilkas verksamhetsområde omfattar hela landet, äga rätt att genom arbets- och tjänstekollektivavtal överenskomma om den ordinarie arbetstiden med avvikelse från stadgandena i 5 och 6 §§, likväl så, att arbetstiden i medeltal icke överstiger 40 timmar i veckan. Sådan föreskrift i kollektivavtal skall iakttagas i samma utsträckning som av avtalet bunden arbetsgivare även i övrigt är skyldig att tillämpa detta, överenskommelse får dock ej träffas om förlängning av den längsta arbetstid, varom i 5 a och 6 §§ stadgas beträffande motorfordonsförare.


16 §.

Om motorfordonsförares vilotid per dygn stadgas i 16 a §.


Avvikelse från ovan i 1 och 3 mom. nämnda stadganden kan ske med tillstånd av arbetsrådet eller genom kollektivavtal, som ingåtts av ovan i 7 § 1 mom. avsedda föreningar.


16 a §.

Motorfordonsförare skall beredas tillfälle till en oavbruten vilotid om minst 10 timmar under varje period av 24 på varandra följande timmar.

Om transportuppgift det fordrar, får i 1 mom. avsedd vilotid per dygn under sju på varandra följande 24 timmars perioder två gånger förkortas till minst 7 timmar.

Angående förkortning av ovan i denna paragraf stadgad vilotid får icke överenskommas genom kollektivavtal som avses i 7 § 1 mom.

Med motorfordonsförares vilotid avses den tid, under vilken föraren fritt kan disponera sin tid utan att deltaga i något till hans yrke hörande arbete.


20 §.

För varje denna lag underkastad arbetsplats skall arbetsgivaren uppgöra ett arbetstidsschema, i vilket angives när arbetet börjar och slutar samt tiden för måltider och raster. Är uppgörandet av ovan avsett arbets tidsschema med beaktande av arbetets art icke möjligt, kan social- och hälsovårdsministeriet på ansökan bevilja befrielse från denna skyldighet.

Arbetsgivare skall föra förteckning över antalet arbetstimmar, över nöd- och övertidsarbete samt över för dem erlagd förhöjd lön. I förteckningen skall även antecknas söndagsarbete samt för detta erlagd förhöjd lön. Har överenskommelse träffats med arbetstagare, som avses i 3 § 2 mom., om erläggande av den i 17 och 18 §§ avsedda förhöjda lönen såsom månadsersättning, skall den beräknade mängden övertids- och söndagsarbete i månaden antecknas i förteckningen.


20 a §.

Arbetsgivare skall åt motorfordonsförare i hans tjänst giva en individuell körjournal, som uppgjorts i enlighet med av social- och hälsovårdsministeriet fastställt formulär.

Motorfordonsförare är skyldig att i körjournalen införa de anteckningar som däri förutsättas och att medföra den under körning.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1976.

Helsingfors den 20 februari 1976.

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
Martti Miettunen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.