939/1975

Given i Helsingfors den 12 december 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av böter och förvandlingsstraff för böter samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar.

På föredragning av justitieministern ändras rubriken för 1 kap., 1 §, 2 § 1 mom., 4 §, 10 § 1 mom., 36 och 39 §§ samt 65 § 3 mom. förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av böter och förvandlingsstraff för böter samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar (321/69),

av dessa lagrum 1 och 4 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 5 juni 1970 (376/70) samt 2 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning, som följer:

1 kap.

Verkställighetshandling.

1 §.

För verkställighet rörande visst föremål eller annan egendom samt fordran, varmed avses penningbelopp som dömts förbrutet, och staten, Finlands Bank, Postbanken eller folkpensionsanstalten tilldömd ersättning, skall:

1) allmän underrätt i brottmål uppgöra meddelande om utslag i enlighet med ett av justitieministeriet fastställt domslutsformulär och i övriga ärenden föra saköreslängd; samt

2) annan domstol och annan myndighet som utdömer nämnda påföljder, förutom strafforderdomare, föra saköreslängd.

Verkställighetshandlingar är:

1) avskrift av meddelande om utslag;

2) utdrag ur saköreslängd;

3) avskrift av strafforder; samt

4) avskrift av domstols eller annan myndighets utslag eller protokoll eller transumt därav.

2 §.

I meddelande om utslag, saköreslängds och strafforder, skall införas de uppgifter om den dömde och om beslutets innehåll, som erfordras för verkställigheten. Vid underrätt skall i meddelandet om utslag och saköreslängden antecknas, huruvida allmän åklagare lämnat den dömde i denna förordning avsett meddelande om beloppet av böter eller fordran.


4 §.

Meddelandena om utslag och avgörandena i strafforderärenden (A-exemplaret) skall sändas till justitieministeriet, som vidarebefordrar avskrifter av dem till länsstyrelsen i det län, på vars område underrättens ordinarie sammanträdesplats är belägen eller annan myndighets tjänstgöringsort finnes. Meddelande om avgöranden i strafforderärenden skall insändas även i det fall att strafforderdomare ansett, att i ärendet ej kan utfärdas strafforder.

För verkställighet skall utdrag ur saköreslängd för varje månad eller, då fråga är om häradsrätt, för varje allmänt sammanträde eller urtima ting, sändas till den länsstyrelse som avses i 1 mom.

Verkställighetshandling skall efter det tiden för missnöjesanmälan gått till ända, insändas för varje månad senast före den 15 i följande månad och, om verkställighetshandling är utdrag ur saköreslängden, sagda utdrag på motsvarande sätt frön varje allmänt sammanträde eller urtima ting inom en månad från dess slut.

Har i allmän underrätts, krigsrätts, magistrats eller ordningsrätts saköreslängd under någon månad eller vid något allmänt sammanträde eller urtima ting ej alls gjorts anteckning, skall därom sändas anmälan till länsstyrelsen inom den i 3 mom. stadgade tiden.

2 kap.

Verkställighet av böter samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och fordran.

10 §.

Länsstyrelsen skall förvara en avskrift av verkställighetshandlingarna och i denna anteckna fullgjorda betalningar och i fråga om bötesstraff undersöka, huruvida beslutet vunnit laga kraft. Därefter skall verkställighetshandlingen sändas till vederbörande utmätningsman, som skall draga försorg om att beslutet verkställes till den del betalning icke skett.


3 kap.

Åtgärder som ansluter sig till bestämmande och verkställighet av förvandlingsstraff.

36 §.

Verkställighetshandling beträffande förvandlingsstraff utgöres av domstolens meddelande om ärendets avgörande eller avskrift eller transumt av domstolens beslut.

39 §.

Har domstol med stö av 6. kap. 9 § 2 mom. förordningen om verkställighet av straff förordnat att förvandlingsstraff skall fättas i verkställighet, eller har högre domstol avgjort ärende som gäller förordnande om berkställighet av dylik förvandlingsstraff, skall beträffande verkställighetshandlingens insändande till länsstyrelsen samt länsstyrelsens och övriga verkställighetsmyndigheters skyldighet att draga försorg om den dömdes förpassande till straffanstalt samt övriga till verkställigheten anknytande åtgärder i tillämpliga delar gälla vad om verkställigheten av direkt ådömt ovillkorligt fängelsestraff är stadgat. Av verkställighetshandlingen och den evantuella efterlysningen skall även framgå det totala penningbeloppet av de förvandlade böterna.

5 kap.

Särskilda stadganden.

65 §.

Angående ovan avsedd anmälan till domstol skall anteckning göras i domstolens beslut och meddelande om utslag eller saköreslängd samt angående anmälan till länsstyrelse i verkställighetshandlingen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976.

Underrätt skall likväl för december månad 1975 i och fö verkställighet insända utdrag ur alla saköreslängder till länsstyrelsen.

Helsingfors den 12 december 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.