937/1975

Given i Helsingfors den 12 december 1975.

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff.

På föredragning av justitieministern

upphäves i förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff (447/75) 18 § samt

ändras 1 §, 2 § 1 och 2 mom., 14 § 1 mom., samt 15, 17 och 19 §§ som följer:

1 §.

För verkställighet av ovillkorligt fängelsestraff, till verkställighet förordnat villkorligt fängelsestraff och förverkad villkorlig frihet skall allmän underrätt uppgöra meddelande om utslag i enlighet med ett av justitieministeriet fastställt domslutsformulär och anteckna i distributionsanvisningen, att avskrift av meddelandet om utslag (verkställigshetshandlingen) skall sändas till den länsstyrelse inom vars område underrätten har sin ordinarie sammanträdesplats. Anteckning i distributionsanvisningen göres icke i underställt mål eller i mål vilket underrätt, utan att slutligt avgöra detsamma, hänskjuter till annan domstol för avgörande.

För verkställighet av fängelsestraff skall vid vattendomstol och krigsrätt föras strafflängd. Strafflängden, i vilken skall antecknas för verkställigheten erforderliga uppgifter, föres på blankett vartill justitieministeriet fastställt formulär.

2 §.

Meddelande om utslag skall rörande de personer som under envar månad dömts av domstol sändas till justitiemmisteriet före den 15 följande månad. Meddelande får icke sändas förrän tiden för missnöjesanmälan gått till ända. Justitieministeriet skall i enlighet med distributionsanvisningen för meddelande om utslag befordra verkställighetshandlingen till länsstyrelsen.

Vattendomstol skall inom tid som stadgas i 1 mom. tillställa länsstyrelsen i det län, där vattendomstolens ordinarie sammanträdesplats finns, utdrag ur strafflängd (verkställighetshandling) särskilt för envar som är antecknad i strafflängden. Om insändande för verkställighet av utdrag ur strafflängd som föres vid krigsrätt är stadgat särskilt.


14 §.

Länsstyrelse skall övervaka, att underrätterna i vederbörlig ordning insänder verkställighetshandlingarna för verkställighet.


15 §.

Länsstyrelse skall förvara avskrifter av verkställighetshandlingarna i de verkställighetsärenden som nämnes i 1 och 3 §§ och i dem göra anteckningar om verkställigheten.

17 §.

Justitieministeriet skall till justitiekanslern insända avskrifter av de meddelanden om utslag, som under en månad inkommit till ministeriet, före utgången av följande månad. Vattendomstol skall på motsvarande sätt sända avskrift av Strafflängden till justitiekanslern.

19 §.

Beträffande verkställighet av straff som ådömts av krigsdomstol skall dessutom iakttagas vad i förordningen innefattande närmare föreskrifter angående tillämpningen av lagen om krigsdomstolar och rättegången därstädes (127/20) är stadgat.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1976.

Beträffande under december månad år 1975 ådömda, i 1 § 1 mom. avsedda straff skall underrätt för verkställighet till länsstyrelsen insända utdrag ur strafflängden eller meddelande om utslag.

Helsingfors den 12 december 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.