707/1975

Given i Helsingfors den 5 september 1975.

Lag om ändring av rättegångsbalken.

I enlighet med riksdagens beslut ändras i rättegångsbalken 10 kap. 10 a § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 22 april 1949 (307/49), och 30 kap. 6 §, sådan den lyder i lag av den 10 februari 1965 (55/65), som följer:

10 kap.

Om laga domstol.

10 a §.

Anhängiggöres särskild talan om makes skyldighet att underhålla andra maken, är laga domstol rätten på den ort, där någondera maken har sitt bo och hemvist.


30 kap.

Om ändringssökande i hovrätts dom eller utslag, så ock om underställning av hovrätts utslag.

6 §.

Fullföljdstillstånd må enligt 3 § 1 punkten ej heller meddelas:

1) part, om det, som han genom hovrättens avgörande tappat, gäller endast skyldighet att deltaga i makes eller barns underhåll;

2) i mål, som gäller brott mot alkohollagstiftningen, annan än den som förklarats förlustig tjänst eller befattning eller rätt att idka näring eller yrke, så ock den som genom domen förverkat annan egendom än alkoholhaltigt ämne, värdet av sådan egendom eller genom brottet vunnen ekonomisk fördel, dock ej, om värdet av det han genom hovrättens avgörande i sagda hänseende tappat uppenbart ej överstiger 2 000 mark;

3) då ändringssökandet gäller endast rättegångskostnad eller utslag, medelst vilket hovrätt, utan att yttra sig om huvudsaken, återförvisat målet till underrätt eller överfört det till annan underrätt; ej heller

4) om ändringssökande annorstädes i lag är särskilt förbjudet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1976.

Helsingfors den 5 september 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tr. justitieminister
Erkki Huurtamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.