523/1975

Given i Nådendal den 4 juli 1975.

Lag om verkställighet av dom rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med barn.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Dom som avser vårdnad om barn eller överlämnande av barn till dess vårdnadshavare eller rätt till umgänge med barn verkställes i den ordning i denna lag stadgas.

Vad i denna lag stadgas om dom gäller i tillämpliga delar även domstols utslag samt domares förordnande rörande vårdnad om barn.

2 §.

Verkställighet sökes hos överexekutor på den ort där barnet är bosatt. Har barnet icke känd boningsort, får verkställighet sökas där barnet vistas eller där sökandens motpart är bosatt eller vistas.

Har sökanden icke kunnat utreda vilken överexekutor som är behörig, får ansökan inlämnas till länsstyrelsen i Nylands län.

3 §.

Ansökan skall göras skriftligen. Till ansökan skall fogas domen i original eller i avskrift, som är styrkt av vederbörande tjänsteman vid den myndighet som givit domen.

Om ansökan är bristfällig, skall överexekutor bereda sökanden tillfälle att inom viss, skälig tid komplettera sin ansökan.

4 §.

Innan ärendet avgöres, skall överexekutor giva i uppdrag åt en av socialnämnden förordnad person eller annan person, som han anser lämplig att söka förmå den hos vilken barnet är att frivilligt fullgöra vad i domen är förordnat.

Socialnämnden skall för högst fyra kalenderår i sänder förordna två eller flera i kommunen bosatta personer att handha i 1 mom. avsedda uppgifter i kommunen. Förordnande kan endast givas en i barnskyddsarbete inkommen eller annan lämplig person, som samtyckt därtill. Vederbörande överexekutor skall omedelbart underrättas om förordnandet.

Den som erhållit i 1 mom avsett uppdrag skall inom av överexekutor bestämd tid tillställa denne rapport över de åtgärder han vidtagit och över vad som skett vid utförandet av uppdraget. Sagda tid får icke utan tvingande skäl bestämmas att omfatta mer än två veckor.

5 §.

Då överexekutor beslutar om verkställighet, kan han utsätta vite eller, då fråga är om vårdnad om barn eller om dess överlämnande till vårdnadshavare, förordna att utmätningsman skall hämta barnet.

6 §.

Har barn fyllt 15 år. får verkställighet icke ske mot barnets vilja. Detsamma gäller även i fråga om barn under 15 år, försåvitt barnet är så utvecklat, att avseende kan fästas vid dess vilja.

7 §.

Anser överexekutor att förhållandena förändrats så väsentligt efter det domen gavs, att domen med beaktande av barnets bästa icke borde verkställas, utan att frågan om vårdnaden eller umgängesrätten på nytt bör bringas under domstols prövning, skall överexekutor avslå ansökan. Ny dom meddelas på talan av sökanden eller dennes motpart. Är saken anhängig i rättsmedelsinstans, skall överexekutor bringa sitt avslagsbeslut till dennas kännedom.

8 §.

Är barn i annans än i sin vårdnadshavares vård, kan överexekutor på begäran av vårdnadshavaren vidtaga åtgärder för barnets överlämnande till denne, även om i 1 § avsedd dom icke givits mot den person, i vars vård barnet är.

Föreligger synnerligen vägande skäl för att frågan om barnets vårdnad bringas under domstols prövning, skall överexekutor avslå ansökan och anvisa parterna att utföra talan vid domstol.

I övrigt skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 2―6 §§ är stadgat.

9 §.

Hämtning av barn och annan åtgärd beträffande barnet skall utföras så skonsamt som möjligt. Vid hämtning skall en företrädare för socialnämnden vara närvarande. Denne kan, om han anser det nödvändigt, kalla läkare till förrättningen. Kan åtgärden icke vidtagas på grund av barnets sjukdom eller av annan orsak, skall den uppskjutas till en senare tidpunkt.

10 §.

Finns i ärende som avses i denna lag skäl att antaga, att barnet för förhindrande av verkställigheten föres ur landet eller flyttas från ställe till ställe eller är saken annars brådskande, kan överexekutor omedelbart utan att höra motparten förordna, att barnet tillfälligt på åtgärd av socialnämnden skall placeras 1 anstalt, som äges eller upprätthålles av staten, kommun, kommunalförbund eller annan sammanslutning av kommuner, eller i annan lämplig vård.

Ovan i 1 mom. nämnd åtgärd gäller tills utslag givits i verkställighetsärendet. Beslutet om åtgärden skall likväl ofördröjligen återkallas, då skäl till åtgärden icke längre föreligger.

11 §.

Överexekutor skall, då det för utredning av saken är nödvändigt, anskaffa utlåtande av statlig eller kommunal myndighet. Vid behov kan överexekutor höra barnet samt andra personer, som kan lämna ytterligare uppgifter i saken.

Skall den som skall höras infinna sig personligen, förelägges honom vite. Då barn som kallas att höras personligen icke fyllt femton år, förelägges vitet den i vars vård barnet är.

I egenskap av överexekutor kan länsstyrelsen vid länsrätten låta höra och magistraten höra vittnen och sakkunniga på ed eller förordna att förhör skall verkställas vid allmän underrätt. Överexekutor kan likaså förordna, att barnet skall undersökas av läkare.

12 §.

Har ansökan med stöd av 2 § 2 mom. inlämnats till länsstyrelsen i Nylands län, skall länsstyrelsen vidtaga åtgärder för att utreda barnets och sökandens motparts vistelseort. Befinnes annan överexekutor behörig, skall länsstyrelsen överföra ansökningen till denna.

Till dess ansökan blivit överförd skall länsstyrelsen i saken vidtaga de åtgärder som enligt denna lag ankommer på överexekutor.

13 §.

Av överexekutor med stöd av denna lag utfärdat beslut kan genast verkställas, såvitt icke i beslutet annorlunda förordnats.

I överexekutors beslut sökes ändring hos hovrätten såsom i utsökningslagen är stadgat. I utslag som avses i 7 § och i 8 § 2 mom. får ändring likväl icke sökas.

14 §.

Ersättningarna till vittnen och sakkunniga, som hörts genom överexekutors försorg, ersättning till läkare för i denna lag förutsatta uppgifter samt kostnaderna för fullgörande av i 4 § avsedd uppgift och för sådan placering av barnet, som avses i 10 § 1 mom., erlägges av statens medel.

15 §.

Såframt i denna lag icke är annorlunda stadgat, skall i tillämpliga delar iakttagas vad i utsökningslagen är stadgat om verkställighet av dom eller utslag samt om handräckning och kostnader.

16 §.

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

17 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

Denna lag skall i tillämpliga delar iakttagas även i verkställighetsärenden som anhängiggjorts före lagens ikraftträdande. Om till utmätningsman ställd ansökan om verkställighet av dom fortfarande är anhängig hos honom då lagen träder i kraft, skall utmätningsmannen utan dröjsmål sända ärendet till överexekutor för att handläggas enligt denna lag.

Då i lagens 4 § avsedda personer första gången förordnas, skall de utses för den tid som återstår av de i 84 a § äktenskapslagen (234/29) avsedda, av socialnämnden förordnade medlarnas mandattid.

Nådendal den 4 juli 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Inkeri Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.