493/1975

Given i Nådendal den 23 juni 1975.

Lag angående ändring av lagen om sjömanspensioner.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 d, 16 a och 27 §§ lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56),

av dessa lagrum 15 d § sådan den lyder i lag av den 18 juni 1971 (504/71), 16 a § sådan den lyder ändrad genom lag av den 11 december 1970 (768/70) och genom nämnda lag av den 18 juni 1971 och 27 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 30 december 1966 (739/66) och genom nämnda lag av den 11 december 1970, samt

fogas till lagen nya 22 a och 27 a §§ som följer:

15 d §.

Är i 14, 15 eller 17 § avsedd ålderdoms- eller invaliditetspensionstagare född före den 1 januari 1933 och har denne eller dennes make sådant i 15 a § avsett barn under 18 år, vilket vore berättigat till familjepension efter pensionstagaren, fogas till pensionen ett barntillägg.

Är pensionstagaren född före den 1 januari 1914, utgör barntillägget för ett barn 20 procent av pensionens i enlighet med 16 § 1 mom. beräknade belopp. Är pensionstagaren född efter ovan sagda tidpunkt, minskas procenttalet 20 med ett för vart år, med vilket pensionstagarens födelseår överstiger år 1913. För två eller flera barn utgår barntillägget med dubbla beloppet.

Förändras antalet till barntillägg berättigande barn, verkställes därav föranledd justering av pensionen från ingången av den kalendermånad, som följer närmast efter förändringen.

16 a §.

Familjepension utgår, om förmånstagarna äro minst tre, med ett lika stort belopp som den i 16 § 1 mom. eller 22 a § avsedda ålderdoms- eller invaliditetspension, vilken förmånslåtaren vid sin död uppbar eller hade varit berättigad att uppbära. Vid beräkning av pensionens belopp beaktas icke i 15 d § avsett tillägg till förmånslåtarens pension och icke heller eventuellt avdrag från förmånslåtarens pension i enlighet med 27 §. Äro förmånstagarna två, utbetalas tre fjärdedelar av förenämnda familjepension, och finnes endast en förmånstagare, utgår hälften av pensionen.

Familjepension fördelas mellan förmånstagarna så, att änka erhåller två och ettvart barn en lika stor andel.

Förändras antalet förmånstagare, justeras familjepensionens belopp och dess fördelning från utgången av den kalendermånad, som följer närmast efter förändringen.

Beviljas familjepension efter förmånslåtare, som vid sin död icke erhöll pension, beräknas pensionen som om förmånslåtaren på sin dödsdag skulle ha blivit arbetsoförmögen, om förmånstagaren icke annat utreder.

22 a §.

Utan hinder av vad annorstädes i denna lag är stadgat, är ålderdoms- eller invaliditetspensionens belopp för varje premiemånad 1/8 procent av den i 16 § avsedda lönen, förhöjd med det i 15 d § avsedda barntillägget, om sålunda uträknad pension är högre än pension uträknad enligt stadgandena i 15 d, 16 och 22 §§.

27 §.

Är ålderdoms- eller invaliditetspensionstagare berättigad att erhålla även livränta enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst eller fortlöpande ersättning på grund av ådragen egen skada enligt trafikförsäkringslagen, och överstiger det sammanlagda beloppet av dessa ersättningar och pensionen enligt denna lag den i 2 mom. stadgade samordningsgränsen, avdrages den överskjutande delen från den enligt denna lag utgående pensionen.

Samordningsgränsen uträknas utgående från samordningsgrunden, som med i 3 mom. stadgade undantag utgöres av den pensionsgrundande lönen. Samordningsgränsen erhålles genom att av samordningsgrunden tages 66 procent, varifrån, om samordningsgrunden överstiger 586 mark i månaden, avdrages 6 procent av den överskjutande delen, dock högst ett belopp motsvarande folkpensionens grunddel. Vid samordning av såsom delpension beviljad invaliditetspension utgör samordningsgränsen 33 procent av samordningsgrunden.

Överstiga till följd av en och samma förmånslåtares död åt förmånstagarna beviljad familjepension enligt denna lag samt försörjningspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst, eller fortlöpande ersättning enligt trafikförsäkringslagen tillsammans nedan angivna samordningsgräns, avdrages den överskjutande delen från den enligt denna lag utgående familjepensionen. Samordningsgränsen utgör 66 procent av den i enlighet med 2 mom. uträknade samordningsgrunden för den förmånslåtaren tillkommande pension som ligger till grund för familjepensionen, minskad för ettvart barn, som ej fyllt 16 år och som är förmånstagare, med beloppet av den i familjepensionslagen avsedda pension, som skall erläggas till fader- eller moderlöst barn i kommun hörande till den i 27 § folkpensionslagen avsedda tredje kommungruppen samt, om även anka är i denna lag avsedd förmånstagare, med beloppet av grunddelen av den änkepension som utgår enligt familjepensionslagen. Såsom avdrag enligt familjepensionslagen beaktas likväl icke mera än 30 procent av samordningsgrunden. Har familjepensionen på grund av förmånstagarnas antal minskats i enlighet med 16 a § 1 mom., nedsättes ovan sagda procenttal i samma proportion.

Utan hinder av vad i 1 och 3 mom. är stadgat beaktas vid samordning av pensioner icke sådan på lagen om olycksfallsförsäkring, trafikförsäkringslagen eller lagen om skada, ådragen i militärtjänst grundad ersättning, som försäkrad åtnjutit under minst tre års tid omedelbart före pensionsfallet, i den mån ersättningen icke överstiger ersättningsnivån före pensionsfallet, ej heller på sådan ersättning grundad familjepension. Härvid anses icke nytt pensionsfall ha inträffat, då invaliditetspension förändras till ålderdomspension eller då rätt till familjepension uppkommer efter pensionstagare.

Har pension fastställts enligt denna lag och förhöjas därefter andra i 1 och 3 mom. nämnda pensioner eller ersättningar, beaktas förhöjningen icke i fråga om pension, som utgives med stöd av denna lag.

Vid samordning av pensioner enligt denna lag beaktas icke i 22 § avsedd förhöjning av pension.

De i folkpensionslagen och familjepensionslagen avsedda pensionerna beaktas vid tillämpningen av 2 och 3 mom. till de belopp vartill de uppgår den 1 januari respektive år.

27 a §.

Pensionskassan äger rätt att utan hinder av stadgandena i 27 § 1 och 3 mom., om där nämnd ersättning av orsak, som icke beror av pensionstagaren, blivit fördröjd, utbetala pensionen till fullt belopp och återfå det överbetalda beloppet av den ersättningsskyldige, dock icke av den som i god tro redan fullgjort sin ersättningsskyldighet. Kassan härvid tillkommande ersättning får icke fastställas till högre belopp än vad pensionstagaren i ersättning, som motsvarar pensionen, hade varit berättigad till eller redan uppburit.

Har pensionstagaren, sedan han lyft pension med stöd av 1 mom., av ersättningsskyldig uppburit ersättning motsvarande pensionen, äger pensionskassan rätt att av honom återfå den överbetalda pensionen, intill beloppet av den ersättning han uppburit. Återbäringen kan ske sålunda, att den pension kassan bör utbetala nedsättes med det överbetalda beloppet, eller att utbetalningen av pensionen avbrytes, till dess de sålunda inbesparade pensionsraterna äro lika stora som den till pensionstagaren överbetalda pensionen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

Denna lag tillämpas på pension, som grundar sig på under lagens giltighetstid inträffat pensionsfall. Stadgandena i 27 § 7 mom. tillämpas dock på samordning av pensioner, som berör rid efter lagens ikraftträdande.

Vid tillämpningen av 2 mom. anses pensionsfall ha inträffat, då arbetstagaren uppnått till pension berättigande ålder, då arbetstagaren blivit i till pension berättigande grad arbetsoförmögen eller då familjepensions förmånslåtare avlidit. Härvid anses likväl icke nytt pensionsfall ha inträffat, då invaliditetspension förändras till ålderdomspension eller då rätt till familjepension uppkommer efter pensionstagare.

Om det sammanlagda beloppet av ålderdoms- eller invaliditetspension, som grundar sig på under denna lags giltighetstid inträffat pensionsfall, och full understödsdel till ensamstående barnlös person i den i 27 § folkpensionslagen avsedda första kommungruppen, beräknat enligt stadgandena i lagen om sjömanspensioner och folkpensionslagen, sådana de gällde i juni 1975, och i enlighet med pensionernas nivå vid sagda tidpunkt, är större än det sammanlagda beloppet av nämnda pensioner, beräknat enligt nivån vid den tidpunkt, från vilken folkpensionen efter den 30 juni 1975 började utgivas, samt enligt de då gällande stadgandena i lagen om sjömanspensioner och folkpensionslagen, varvid likväl ålderdoms- eller invaliditetspensionen enligt lagen om sjömanspensioner beaktas såsom minskning av den fulla understödsdelen på sätt varom stadgas i 30 § 2 mom. 4 punkten folkpensionslagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 september 1974 (753/74), utbetalas skillnaden till pensionstagaren utöver pensionen enligt denna lag så länge till honom utgår pension på grund av samma pensionsfall. På sagda skillnad tillämpas icke stadgandena i 18 § lagen om sjömanspensioner.

I 27 § 2 mom. av denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1966 fastställda löneindextalet.

Nådendal den 23 juni 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Grels Teir

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.