470/1975

Given i Nådendal den 23 juni 1975.

Förordning om inbördes rättshjälp mellan de nordiska länderna genom delgivning och bevisupptagning.

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §.

Delgivning som begärts av myndighet i annat nordiskt land verkställs av den länsstyrelse, inom vars verksamhetsområde den som sökes för delgivning är bosatt eller vistas.

2 §.

Bevisupptagning som begärts av myndighet i annat nordiskt land verkställs av domstol, som avses i 2 § lagen om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång samt om verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut (171/21).

3 §.

Har framställning om delgivning eller bevisupptagning inkommit till annan än i 1 eller 2 § nämnd myndighet, skall framställningen vidarebefordras till behörig länsstyrelse eller domstol.

4 §.

Framställning av statlig myndighet samt rådstuvurätt, magistrat, stadsfiskal eller stadsfogde om delgivning i annat nordiskt land sändes direkt till den myndighet i det andra nordiska landet, som förordnats att giva rättshjälp genom delgivning.

5 §.

Framställning om bevisupptagning i annat nordiskt land göres av domstol. Framställningen sändes direkt till behörig domstol eller annan behörig myndighet i det andra nordiska landet.

6 §.

Myndighet som vidtar i denna förordning avsedd åtgärd skall draga försorg om, att framställningen jämte bifogade handlingar samt de handlingar, som uppgjorts i anledning av till Finland sänd framställning om delgivning, uppfyller de krav i fråga om språk som uppställs i 2 artikeln i överenskommelsen av den 26 april 1974 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning.

Har den handling, som uppgjorts i anledning av framställning om delgivning, avfattats på annat språk än danska, norska eller svenska, skall till den fogas en bestyrkt översättning till något av dessa språk.

7 §.

Göres framställning av finsk myndighet på ansökan eller efter anmälan av enskild part, skall denne, utöver möjlig lösen och förrättningsarvode, erlägga de direkta kostnader som föranledes av framställningens frambefordran och av översättning av handlingar.

8 §.

I 4 artikeln av den i 6 § nämnda överenskommelsen åsyftade kostnader återkrävs av annat nordiskt land på försorg av den länsstyrelse eller domstol som vidtagit åtgärden.

9 §.

Justitieministeriet fastställer formuläret för de blanketter, som domstolar och andra myndigheter inom justitieförvaltningen behöver vid tillämpningen av denna förordning.

Angående formuläret för blanketter, som andra än i 1 mom. nämnda myndigheter behöver för i denna förordning avsedd delgivning, skall före fastställandet av detsamma införskaffas utlåtande av Justitieministeriet.

10 §.

Justitieministeriet utfärdar närmare anvisningar om inbördes rättshjälp mellan de nordiska länderna genom delgivning och bevisupptagning.

11 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975.

Nådendal den 23 juni 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Erkki Hunrtamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.