447/1975

Given i Helsingfors den 13 juni 1975.

Förordning om verkställighet av fängelsestraff.

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 §.

För verkställighet av fängelsestraff skall vid underrätt föras strafflängd. I strafflängden upptages ovillkorligt fängelsestraff, till verkställighet förordnat villkorligt frihetsstraff samt förlust av villkorlig frihet.

I strafflängden antecknas icke underställt mål eller mål, vilket underrätt, utan att slutligt avgöra detsamma, hänskjuter till annan domstol.

I strafflängden antecknas för verkställigheten erforderliga uppgifter om den dömde och om utslagets innehåll.

Strafflängden uppgöres på blankett, för vilken justitieministeriet fastställt formulär. Statens tryckericentral tillställer på begäran vederbörande myndigheter blanketter avgiftsfritt.

2 §.

Underrätt skall för verkställighet tillställa länsstyrelse särskilt utdrag för envar som är antecknad i strafflängden (verkställighetshandling). Verkställighetshandlingen tillställes länsstyrelsen i det län, inom vars område underrättens ordinarie sammanträdesort är belägen.

Strafflängdsutdragen rörande de personer som under envar månad dömts skall sändas före den 15 påföljande månad. Utdrag får icke sändas förrän tiden för missnöjesanmälan gått till ända. Har missnöje anmälts mot underrätts utslag i fråga om ådömt fängelsestraff, skall därom i utdraget göras anteckning, varav även skall framgå vem som anmält missnöje.

Förordnar domstol i samband med målets avgörande att den dömde skall hållas häktad, skall i fångpasset införas för verkställigheten erforderliga uppgifter. Fångpasset utgör temporär verkställighetshandling i mål angående häktad person.

3 §.

Dömer hovrätt eller högsta domstolen till ovan i 1 § 1 mom. avsedd påföljd, utgör avskrift av utslaget verkställighetshandling. Beviljar högsta domstolen icke fullföljdstillstånd i mål, i vilket tillstånd hade kunnat beviljas med stöd av 30 kap. 3 § 1 punkten rättegångsbalken, utgör avskrift av utslaget verkställighetshandling.

Länsstyrelsen skall tillställas en avskrift för envar som blivit dömd. Avskrift skall sändas även i det fall, att den som i underrätt dömts till fängelsestraff, vilket skall verkställas, i fullföljdsinstansen befrias från sagda påföljd eller att målet icke prövas till den del det gäller straffet. Såframt i underrätten icke gjorts anteckning i strafflängden angående den som dömts till fängelsestraff, skall personuppgifterna om den dömde samt dennes adress antecknas på den avskrift som utgör verkställighetshandling. Vid behov skall till avskriften även fogas avskrift av den lägre domstolens utslag.

Verkställighetshandling tillställes i 2 § 1 mom. avsedd länsstyrelse eller, såframt saken har handlagts av hovrätt i första instans, länsstyrelsen i det län, inom vilket hovrätten är belägen.

Gäller hovrättens utslag person som är häktad i målet, skall verkställighetshandlingen sändas omedelbart. På samma sätt skall förfaras, om utslaget omedelbart vinner laga kraft. I annat fall skall verkställighetshandlingen sändas efter utgången av tiden för missnöjesanmälan. På avskriften skall härvid göras anteckning om huruvida utslaget har vunnit laga kraft.

4 §.

Är den dömde häktad i målet, skall verkställighetshandlingen på åtgärd av länsstyrelsen omedelbart tillsändas direktören för den straffanstalt, där den dömde hålles häktad. I annat fall skall länsstyrelsen, sedan den införskaffat utredning om att utslaget vunnit laga kraft, tillställa magistraten eller länsmannen på den dömdes boningsort verkställighetshandlingen. Avtjänar den dömde annat straff i straffanstalt eller är häktad i ett annat mål, får verkställighetshandlingen tillsändas direktören för vederbörande straffanstalt.

5 §.

Direktören för straffanstalt skall verkställa fängelsestraff i enlighet med verkställighetshandlingen omedelbart då detta enligt lag kan ske.

Skall flera straff, vilka enligt 7 kap. strafflagen skall sammanläggas, verkställas på en gång, skall direktören göra anmälan därom till hovrätten.

Skall fånge samtidigt avtjäna flera fängelsestraff, vilka skall sammanräknas, skall han på begäran erhålla skriftlig redogörelse för hur sammanräkningen verkställts.

6 §.

Meddelar dömd person, som är häktad i målet, i närvaro av två vittnen direktören för straffanstalten att han samtycker till verkställighet av fängelsestraffet, ehuru utslaget icke vunnit laga kraft, skall anteckning därom göras i verkställighetshandlingen och den dömde ofördröjligen befordras till undergående av sitt straff.

Har den som är häktad i målet givit sitt samtycke till verkställighet före utgången av tiden för missnöjesanmälan, skall direktören för straffanstalten göra anmälan därom hos den domstol som avkunnat utslag i målet. Har samtycke till verkställighet givits senare och har enligt verkställighetshandlingen missnöje anmälts, skall anmälan om samtycket göras hos fullföljdsinstansen och den dömdes rättegångsbiträde.

7 §.

Har den häktade samtyckt till straffets verkställande innan domen vunnit laga kraft, och har den häktade till följd av annan parts ändringssökande dömts till strängare straff, skall vid verkställandet av det strängare straffet iakttagas vad i 6 § 1 mom. är stadgat.

Friges fånge, som åtnöjts med straffet, innan avgörande meddelats med anledning av ändringssökandet, skall direktören för straffanstalten anmäla därom hos ovan i 3 § nämnd länsstyrelse samt till den domstol, vid vilken målet är anhängigt.

8 §.

Efter att ha mottagit verkställighetshandlingen skall magistrat eller länsman befordra den till fängelsestraff dömde att undergå sitt straff. Direktören för vederbörande straffanstalt skall samtidigt tillsändas verkställighetshandlingen eller avskrift av denna.

Önskar den dömde själv anmäla sig på straffanstalten och föreligger ej skäl att antaga, att han underlåter det, skall magistrat eller länsman giva tillstånd därtill och bestämma dagen då han skall anmäla sig. Direktören för straffanstalten skall underrättas härom. Resekostnaderna erlägges av staten på sätt justitieministeriet närmare bestämmer.

Då dömd, som icke hålles häktad, blivit intagen i straffanstalt, skall direktören underrätta länsstyrelsen om dagen då detta ägt rum.

9 §.

Är till fängelsestraff dömd på grund av allvarlig sjukdom eller svår skada sannolikt i sådant tillstånd, att hans vård skulle äventyras av att han befordras till straffanstalt, eller sinnessjuk, skall magistrat eller länsman översända verkställighetshandlingen till justitieministeriets fångvårdsavdelning samt bifoga tillgänglig utredning om den dömdes hälsotillstånd.

10 §.

Har hos justitieministeriets fångvårdsavdelning gjorts framställning eller ansökan om uppskov med inledandet av verkställighet av fängelsestraff, skall fångvårdsavdelningen, såframt icke framställningen eller ansökan genast förkastas, anmäla härom hos vederbörande länsstyrelse. Länsstyrelsen, magistrat eller länsman skall på fångvårdsavdelningens begäran översända verkställighetshandlingen till fångvårdsavdelningen. Verkställande myndighet skall avbryta verkställighetsåtgärderna då den erhållit kännedom om anmälan eller begäran som avses i denna paragraf. Verkställighet får icke uppskjutas, om den dömde redan börjat avtjäna sitt straff i straffanstalt.

11 §.

Efter att ha avgjort ärende angående uppskov med inledande av verkställighet skall justitieministeriets fångvårdsavdelning översända meddelande om sitt beslut och verkställighetshandlingen till vederbörande länsstyrelse. Då verkställigheten skall fortsättas, skall länsstyrelsen översända verkställighetshandlingen till ovan i 4 § avsedd magistrat eller länsman.

Fångvårdsavdelningens ovan avsedda beslut skall länsstyrelsen delgiva den dömde såsom i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) angående enskild delgivning stadgas.

12 §.

Såframt magistrat eller länsman med stöd av justitieministeriets i 2 kap. 1 § förordningen om verkställighet av straff avsedda förordnande framskjuter eller av i lag åsyftade skäl uppskjuter den dömdes befordrande till straffanstalt, skall härom göras anteckning i verkställighetshandlingen, i vilken även grunden för framskjutandet eller uppskovet skall angivas. Med verkställighetsåtgärderna skall därefter fortsättas så, att den dömde kan börja avtjäna straffet inom stadgad tid.

13 §.

Anträffas icke den som dömts till fängelsestraff, vilket skall verkställas, men hans nya vistelseort är känd, skall magistrat eller länsman överföra verkställigheten till magistraten eller länsmannen på sistnämnda ort och meddela länsstyrelsen därom. Är vistelseorten icke känd, skall verkställighetshandlingen återställas till länsstyrelsen, som skall utröna den dömdes vistelseort och därefter överföra verkställigheten till vederbörande magistrat eller länsman. Kan vistelseorten icke utrönas, skall länsstyrelsen utfärda efterlysning, enligt vilken den dömde skall befordras till undergående av straffet från den ort, där han anträffas Magistraten eller länsmannen skall underrätta länsstyrelsen om verkställighetsåtgärden.

14 §.

Länsstyrelse skall följa med, att utdrag ur strafflängderna i vederbörlig ordning sänds för verkställighet.

Underrätt skall kvartalsvis under följande månad sända avskrift av domlängden till länsstyrelsen.

15 §.

Länsstyrelse skall föra dagbok, enligt av justitieministeriet fastställt formulär, över de verkställighetsärenden som nämns i 2 och 3 §§.

16 §.

Länsstyrelse skall övervaka, att de som dömts till fängelsestraff, vilket skall verkställas, befordras till undergående av straffet.

Länsstyrelsen skall inom en månad efter utgången av varje kvartal till justitiekansler insända en i enlighet med av justitieministeriet fastställt formulär uppgjord förteckning över de medelst laga kraft vunna utslag till fängelsestraff dömda, angående vilka verkställighetshandlingar inkommit till länsstyrelsen före sagda kvartal, men vilka ännu icke befordrats till undergående av sitt straff.

17 §.

Underrätt åligger att för varje kvartal inom en månad efter kvartalets utgång till justitiekansler insända avskrift av strafflängd. Straff som ådömts vid ting, vilket fortgår över kvartalsskifte, får antecknas i den avskrift som uppgörs för det senare kvartalet.

18 §.

Användes vid underrätt domslutsblanketter, föres icke strafflängd. Verkställighetshandling utgöres då av meddelandet om utslaget, uppgjort på blankett, för vilken justitieministeriet fastställt formulär.

19 §.

Denna förordning gäller ej verkställighet av straff som ådömts av krigsdomstol.

20 §.

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning utfärdas av justitieministeriet.

21 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975.

Genom densamma upphäves förordningen den 21 december 1928 om verkställighet av utslag, som lyder å ovillkorligt frihetsstraff (351/28), Kejserliga Senatens beslut den 21 juni 1905 innefattande särskilda föreskrifter angående förande af dagbok öfver verkställighet af dom, som lyder å ovillkorligt frihetsstraff, samt förordningen den 20 juni 1918 innefattande föreskrifter angående tillämpningen av lagen om villkorlig straffdom.

Helsingfors den 13 juni 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.