319/1975

Given i Helsingfors den 16 maj 1975.

Lag angående ändring av lagen om riksdagsmannaval.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval (391/69) 61 § 2 mom. samt 80 och 104 §§, av dessa lagrum 80 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 12 maj 1972 (358/72),

ändras 6 och 7 §§, 8 § 2 mom., 9 § 1 mom., 10 och 13 §§, 14 § 4 mom., 15 §, 16 § 1 mom., 17 § 1 och 3 mom., 19, 20, 21 och 24 §§, rubriken på 3 kap., 26, 29, 30, 31 och 33 §§, 34 § 1 mom., 35, 36, 37, 41 och 42 §§, 43 § 1 mom., 45 §, 56 § 1 mom., 71 §, 75 § 2 mom., 77 § 3 mom., 78 § 1 mom., 79 och 81 §§, 82 § 1 mom., 83 § 1 mom. 7 punkten, 98 § 3 mom., 99 och 100 §§,

av dessa lagrum 13, 15, 19, 21 och 24 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda lag av den 12 maj 1972 samt 16 § 1 mom., 17 § 1 och 3 mom., 78 § 1 mom., 79 och 81 §§ samt 98 § 3 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 17 § ett nytt 5 mom., till lagen nya 26 a, 26 b, 26 c, 26 d, 26 e och 26 f §§, ett nytt 3 a kap. samt nya 37 a och 43 a §§, till 66 § ett nytt 2 mom., till 78 § ett nytt 4 mom., till 85 § ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 99 a och 100 a §§ som följer:

6 §.

Kommun med färre än 3 000 invånare bildar ett enda röstningsområde, såframt icke kommunens fullmäktige med hänsyn till trafiken eller av andra orsaker finner det nödigt att indela kommunen i flera röstningsområden. Kommun med större än ovan nämnt antal invånare skall varje år i oktober månad av kommunens fullmäktige indelas i röstningsområden med högst 3 000 invånare. Samtidigt skall fullmäktige bestämma, till vilket röstningsområde de i kommunen mantalsskrivna invånare hör, som icke antecknats vid någon fastighet.

Länsstyrelse kan på synnerliga skäl befria kommun från att verkställa indelning i röstningsområden samt tillåta att röstningsområde med flera än 3 000 invånare bildas.

Beslut om indelning i röstningsområden skall omedelbart meddelas mantalsskrivningsmyndigheten. Beslutet skall, oaktat besvär anförts, lända till efterrättelse till dess besvärsärendet avgjorts.

I länsstyrelses beslut i ärende, som avses i denna paragraf, får ändring icke sökas.

7 §.

I denna lag förutsatt kommunal centralvalnämnd är den med stöd av 4 § kommunala vallagen (361/72) tillsatta central valnämnden.

I landskapet Åland skall i varje kommun tillsättas en centralvalnämnd, angående vilken i tillämpliga delar gäller vad som är stadgat om i 1 mom. avsedd nämnd.

8 §.

Medlemmarna, av vilka fullmäktige skall förordna en till ordförande och en annan till viceordförande, samt deras suppleanter skall väljas bland i kommunen bosatta valbara personer sålunda, att de i mån av möjlighet företräder de partier som vid föregående val uppträtt i valkretsen.


9 §.

Valkretscentralnämnds mandatperiod varar till dess ny nämnd är vald.


10 §.

Valkretscentralnämnd och valnämnderna är beslutföra med fem samt valbestyrelserna med tre medlemmar.

13 §.

Såsom underlag för vallängderna för röstningsområdena skall vederbörande mantalsskrivningsmyndighet varje år senast den 10 augusti tillställa den kommunala centralvalnämnden enligt den i oktober föregående år verkställda indelningen i röstningsområden uppgjorda förteckningar (basförteckningar) över alla de enligt mantalslängden för det löpande året i kommunen bosatta personer som före följande års ingång fyllt 18 år. Förteckningarna utskrives i den ordning, som mantalslängden utvisar, på blankett, för vilken formuläret rastställes av justitieministeriet. I dem skall de i kommunen mantalsskrivna personer, vilka icke antecknats vid någon fastighet, hänföras till en särskild grupp. Till varje förteckning skall fogas ett alfabetiskt register och de i 16 § avsedda korten, preliminärt ifyllda i enlighet med justitieministeriets anvisningar.

Är omständighet känd, på grund av vilken i basförteckningen upptagen person saknar eller med fog kan förmodas sakna valrätt, skall anteckning därom göras i förteckningen invid hans namn.

14 §.

Mantalsskrivningsmyndigheter och övriga förare av befolkningsböcker samt länsmän, stadsfiskaler, häradshövdingar och rådstuvurätter är skyldiga att lämna kommunal centralvalnämnd nödiga uppgifter. Centralvalnämnd kan kalla en eller flera personer från varje röstningsområde att såsom lokala sakkunniga biträda vid uppgörandet av vallängden för röstningsområdet.

15 §.

Vallängderna för röstningsområdena skall på åtgärd av kommunala centralvalnämnden från och med den 15 september till och med den 21 i samma månad under vederbörlig tillsyn vara framlagda till granskning varje vardag från klockan 9 till klockan 20 inom kommunens område, vid behov på flera ställen röstningsområdesvis.

Vallängderna kan, om synnerliga skal det påkallar och detta icke medför oskälig olägenhet för de valberättigade, vara framlagda till påseende även utanför kommunens område.

Meddelande om de ställen, där vallängderna är framlagda till granskning, och om kommunens röstningsområden skall i god tid på förhand givas på det sätt, på vilket kommunala tillkännagivanden i kommunen offentliggöres.

16 §.

Kommunal centralvalnämnd skall medelst ett kort, för vilket formuläret fastställes av justitieministeriet och som ifyllts i enlighet med dess anvisningar, sända varje röstberättigad, som är upptagen i vallängd för röstningsområde inom kommunen och vars adress är känd, meddelande om de uppgifter om honom, som ingår i mantalslängden eller vallängden, ävensom uppgift om, i vilket röstningsområdes vallängd han är upptagen, var och när vallängden är framlagd till granskning samt var och när röstningen äger rum. Härutöver får kortet icke innehålla annat än anvisning om dess användning och om rättelse av fel, som möjligen framgår av kortet.


17 §.

Anser någon att han obehörigen utelämnats ur vallängd för röstningsområde eller att däri obehörigen antecknats att han saknar valrätt eller att anteckning rörande honom eljest är oriktig, kan han framställa skriftligt yrkande på rättelse hos den kommunala centralvalnämnden senast den 4 oktober före klockan 19.


Anser någon att person obehörigen upptagits i vallängd för röstningsområde såsom röstberättigad, kan han framföra motiverat skriftligt yrkande på rättelse hos kommunala centralvalnämnden senast den 25 september före klockan 16.


Ovan i 1 och 3 mom. avsett yrkande på rättelse kan göras på en för ändamålet uppgjord blankett, för vilken justitieministeriet fastställer formulär. Kommunal centralvalnämnd skall draga försorg om att tryckta eller duplicerade blanketter tillhandahålles på de ställen, där vallängderna är framlagda för påseende, samt vid behov även annorstädes inom kommunens område.

19 §.

Yrkande på rättelse av vallängd för röstningsområde handlägges och avgöres vid kommunala centralvalnämndens sammanträde den 4 oktober, vilket begynner klockan 19. Centralvalnämnden skall i varje ärende utfärda beslut, vilket jämte motivering skall antecknas i protokollet.

Avvisas eller förkastas i 17 § 1 mom. avsett yrkande på rättelse eller godkännes i 17 § 3 mom. avsett yrkande på rättelse, skall den vars valrätt beslutet gäller utan dröjsmål tillsändas protokollsutdrag angående beslutet, åtföljt av besvärsundervisning. Är mottagarens postadress okänd, skall på sätt i 18 § 2 mom. är stadgat meddelas om var protokollsutdraget kan utfås.

20 §.

I kommunal centralvalnämnds avgörande i ärende, som angår yrkande på rättelse, får ändring sökas hos länsrätten i det län, där den centralvalnämnd som fattat avgörandet har sitt säte. Besvärsskriften skall riktas till länsrätten och tillställas centralvalnämnden senast den 14 oktober före klockan 16. Centralvalnämndens ordförande skall ofördröjligen till länsrätten översända besvärsskriften jämte eget utlåtande och utdrag ur centralvalnämndens protokoll, om sådant icke fogats till besvären, samt de i saken tillkomna handlingarna.

Länsrätten skall om sitt utslag underrätta kommunala centralvalnämnden, som skall kungöra detsamma. Centralvalnämnden skall även, på sätt i 18 § 2 mom. är stadgat, om utslaget underrätta den vars rösträtt utslaget gäller.

Utslaget skall under sju dagar från kungörandet finnas framlagt till påseende på ett av kommunala centralvalnämnden uppgivet ställe.

21 §.

I länsrätts utslag i ärende, som angår rättelse av röstningsområdes vallängd, får ändring icke sökas genom besvär, försåvitt högsta förvaltningsdomstolen ej beviljar sakägaren besvärstillstånd. Besvärstillstånd kan beviljas endast, om det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet drages under högsta förvaltningsdomstolens prövning.

Ansökan om besvärstillstånd skall tillställas länsrätten senast den fjortonde dagen från det kommunala centralvalnämndens kungörelse om länsrättens utslag uppsattes på anslagstavlan. Ansökan om besvärstillstånd skall i övrigt göras och besvär anföras i den ordning som är stadgad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Länsrätten skall ofördröjligen sända ansökan om besvärstillstånd jämte bilagor, avskrift av utslaget och de handlingar, på vilka det grundats, samt sitt utlåtande till högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen skall utan dröjsmål om sitt utslag underrätta sökanden, länsrätten, kommunala centralvalnämnden och den vars rösträtt utslaget gäller.

24 §.

Skall på förordnande av republikens president nya val förrättas under samma år som val av riksdagsmän eller av elektorer för valet av republikens president redan ägt rum, skall de vallängder för röstningsområdena som använts vid de redan förrättade valen oförändrade följas vid de nya valen.

Skall nya val förrättas under sådant år då val av riksdagsmän eller av elektorer för valet av republikens president icke ägt rum, skall åtgärder för uppgörande av vallängder för röstningsområdena vidtagas omedelbart sedan kännedom erhållits om att nya val skall förrättas. Till grund för vallängderna skall härvid läggas de basförteckningar som senast uppgjorts innan nya val utlystes. Förteckningarna skall granskas på sätt i 14 § är sagt och omedelbart därefter under sju dagar vara framlagda till granskning på sätt i 15 § 1 och 2 mom. är stadgat. Härvid skall även iakttagas vad i 15 § 3 mom. är stadgat om framläggande av vallängderna och om meddelande angående kommunens röstningsområden.

I ovan i 2 mom. avsedda fall skall i vallängd såsom röstberättigad upptagen, sedan längden för hans vidkommande blivit granskad, dock senast den andra dagen efter det längden framlagts till granskning, tillsändas i 16 § avsett kort. Detta behöver dock ej upptaga omnämnande av stället där vallängden är framlagd till granskning.

Yrkande på rättelse av vallängd skall i fall som nämnes i 17 § 1 mom. och på sätt däri sägs framställas senast den 10:e dagen före klockan 19 efter utgången av den i 2 mom. nämnda tiden för framläggandet av längderna.

Yrkande på uteslutning av person ur vallängd skall framställas skriftligen hos kommunala centralvalnämnden senast den tredje dagen före klockan 16 efter utgången av den i 2 mom. nämnda tiden för framläggandet av längderna. Centralvalnämndens ordförande skall om yrkande på rättelse underrätta den vars uteslutning ur vallängden yrkats genom meddelande, som senast följande dag skall postas såsom rekommenderad försändelse, eller eljest delgivas på sätt i 18 § är nämnt och anmoda honom att inom fyra dagar från samma dag till centralvalnämnden avgiva förklaring med anledning av yrkandet, vid äventyr att, om förklaring icke avgives, saken det oaktat avgöres.

Yrkandena på rättelse av vallängd handlägges och avgöres vid det sammanträde, som kommunala centralvalnämnden håller den 10:e dagen efter utgången av den i 2 mom. nämnda tiden för framläggandet av vallängderna och som begynner klockan 19. Centralvalnämnden skall i varje ärende giva beslut, som jämte motivering skall antecknas i protokollet. Centralvalnämndens beslut är slutligt, utom i det fall att yrkande på rättelse förkastas eller avvisas eller gäller uteslutning ur vallängd, varvid beslutet utan dröjsmål skall underställas länsrättens prövning.

Angående länsrättens utslag gäller vad i 20 § 2 och 3 mom. samt i 21 § är stadgat.

3 kap.

Uppställandet av partiernas kandidater samt valförbund.

26 §.

Parti som är upptaget i partiregistret äger rätt att i varje valkrets uppställa fjorton kandidater till riksdagen och att få sin kandidatlista publicerad i sammanställningen av kandidatlistorna i valkretsen. Skall från valkrets väljas flera än fjorton riksdagsmän, äger parti likväl rätt att uppställa samma antal kandidater som det antal riksdagsmän som skall väljas från valkretsen.

En och samma person får uppställas som kandidat endast för ett parti och endast i en valkrets.

Om uppställande av kandidater i landskapet Ålands valkrets stadgas i 31 f §.

26 a §.

För uppställande av kandidater skall parti inom valkrets förrätta på hemlig och lika rösträtt baserad medlemsomröstning, i vilken de inom valkretsen bosatta personmedlemmarna av partiet och dess basorganisationer är berättigade att deltaga.

Medlemsomröstninig är likväl icke obligatorisk, om för den nominerats högst så många personer som partiet äger rätt att uppställa som kandidater inom valkretsen.

Medlemsomröstning skall i övrigt förrättas och kandidater uppställas i enlighet med partiets stadgar. Till den del partiets stadgar icke innehåller bestämmelser om medlemsomröstning eller om uppställande av kandidater gäller angående dem vad i 26 b―26 f §§ stadgas.

26 b §.

Rätt att för medlemsomröstning nominera personer äger till partiet hörande förening med endast personmedlemmar (basorganisation), vilken är verksam inom valkretsen. Beslut angående nomineringen fattas av det organ inom basorganisationen som utövar beslutanderätt eller, med bemyndigande av detta, av basorganisationens styrelse.

Till medlemsomröstning skall även upptagas person som skriftligen nominerats härför av minst 15 medlemmar av en och samma basorganisation inom valkretsen. Nominering kan även företagas av minst 30 medlemmar vilka får tillhöra olika basorganisationer, som är verksamma inom valkretsen. Medlem av basorganisation kan förena sig om endast en i detta moment avsedd framställning.

För medlemsomröstning får ej nomineras person som icke givit sitt skriftliga samtycke därtill.

26 c §.

Rösträtt vid medlemsomröstning tillkommer de medlemmar av ett parti och dess basorganisationer som före valåret fyllt 18 år.

Medlem av basorganisation får rösta i egenskap av medlem i endast en förening.

26 d §.

Beslut om antalet kandidater och om uppställandet av dem fattas av förening som är partiets kretsorganisation inom valkretsen (kretsorganisation). Beslutet fattas av det organ som utövar kretsorganisationens beslutanderätt eller, med bemyndigande av detta, av kretsorganisationens styrelse.

26 e §.

Såsom kandidater skall uppställas de personer som vid medlemsomröstningen erhållit det största antalet röster. Har medlemsomröstning av i 26 a § 2 mom. nämnd orsak ej förrättats, skall såsom kandidater uppställas de för medlemsomröstningen nominerade personerna eller en del av dem.

Från resultatet av medlemsomröstningen får med samtycke av partiets styrelse avvikelse göras i fråga om högst en fjärdedel (1/4) av antalet personer som partiet uppställer såsom sina kandidater (ändringsrätt). Även i detta fall skall minst hälften av partiets kandidater uppställas bland de personer som vid medlemsomröstningen erhållit det största antalet röster.

Vid utövandet av ändringsrätt medtages icke i resultatet av medlemsomröstningen person som på grund av avsaknad av valbarhet, vägran eller annan dylik orsak icke kan uppställas såsom kandidat.

26 f §.

Har parti två eller flera kretsorganisationer inom samma valkrets, skall dessa komma överens om hur medlemsomröstning eller medlemsomröstningarna förrättas inom valkretsen och hur partiets kandidater uppställes. Kan kretsorganisationerna icke komma överens, avgöres saken av partiets styrelse.

29 §.

Anhållan om offentliggörande av partis kandidatlista skall av partiets kretsombud eller av person som bemyndigats av honom tillställas valkretscentralnämnden senast den 51:a dagen före riksdagsmannavalen.

Till ansökan skall fogas:

1) förslag till kandidatlista för partiet, på vilken varje kandidats namn och hans titel, yrke eller syssla, som angives med högst två uttryck, samt hans boningsort skall finnas tydligt utsatta; och

2) av envar av de såsom kandidater uppställda personerna egenhändigt undertecknat samtycke till att mottaga riksdagsmannauppdrag och egenhändigt undertecknad försäkran att vederbörande icke samtyckt till att bli uppställd som kandidat i annan valkrets eller för annat parti.

30 §.

Två eller flera partier äger rätt att inom en och samma valkrets sammansluta sig till ett valförbund.

Om bildande av valförbund skall partierna tillställa valkretscentralnämnden en gemensam skriftlig anmälan, i vilken uppräknas de partier som sammansluter sig till valförbundet. Anmälan skall underskrivas av partiernas kretsombud.

Anmälan om valförbund skall tillställas valkretscentralnämnden samtidigt med anhållan om offentliggörande av partiets kandidatlista.

Partier som hör till samma valförbund får inom en valkrets sammanlagt icke ha flera kandidater än vad ett parti som icke hör till något valförbund har rätt att uppställa.

31 §.

Stadgandena i lagen om föreningar angående ogiltighet och klander av förenings beslut tillämpas icke på sådana beslut som partier eller deras krets-, bas- eller övriga organisationer fattat i fråga om uppställande av kandidater i riksdagsmannaval eller om medlemsomröstning som förrättas för detta.

3 a kap.

Valmansföreningar och gemensamma listor.

31 a §.

Valmansförening, som minst 100 röstberättigade inom samma valkrets bildat för visst riksdagsmannaval, äger rätt att uppställa en kandidat till riksdagen och få valmansföreningens kandidatlista offentliggjord i sammanställningen av kandidatlistorna i valkretsen.

31 b §.

Personer som önskar bilda valmansförening skall göra detta genom en av dem egenhändigt undertecknad, daterad stiftelseurkund, i vilken kandidatens namn och hans titel, yrke eller syssla, angiven med högst två uttryck, samt hans boningsort skall finnas tydligt upptagna. I stiftelseurkunden skall medlemmarna försäkra, att de är röstberättigade personer i valkretsen. Under medlemmarnas underskrifter skall tydligt antecknas deras namn, yrke eller syssla samt adress.

I stiftelseurkunden skall någon medlem av valmansföreningen befullmäktigas att vara ombud för valmansföreningen och en annan medlem att vara suppleant för honom. I den skall tydligt angivas värderas namn, postadress och telefonnummer. Ombud och suppleant för honom får icke vara partiets kretsombud eller suppleant för honom.

31 c §.

En person kan vara medlem av endast en valmansförening. Om han blivit medlem av två eller flera valmansföreningar, skall valkretscentralnämnden stryka hans underskrift från samtliga stiftelseurkunder.

31 d §.

Ansökan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista skall ombudet för valmansföreningen eller av honom bemyndigad person ingiva till valkretscentralnämnden senast den 51:a dagen före riksdagsmannavalen.

I ansökan skall valmansföreningens ombud försäkra, att kandidaten är valbar och att medlemmarna egenhändigt undertecknat stiftelseurkunden. Ansökan skall egenhändigt undertecknas av ombudet.

Till ansökan skall fogas stiftelseurkunden och särskilt för sig utskrivet förslag till kandidatlista, som skall innehålla de i 31 b § 1 mom. nämnda uppgifterna om kandidaten. Kandidatlista får ej innehålla andra anteckningar, förutom då sådana erfordras för precisering av en persons identitet. Till ansökan skall ytterligare fogas av kandidaten egenhändigt undertecknat samtycke till att mottaga riksdagsmannauppdrag och en försäkran att vederbörande icke samtyckt till att bli uppställd som kandidat i annan valkrets eller som kandidat för annan valmansförening i samma valkrets.

31 e §.

Två eller flera i 31 a § avsedda valmansföreningar har rätt att inlämna gemensam lista.

Kandidaterna på den gemensamma listan får vara högst så många som partiet enligt 26 § 1 mom. har rätt att uppställa.

Angående bildande av gemensam lista skall valmansföreningarnas ombud till valkretsens centralnämnd inlämna gemensam skriftlig anmälan, där de valmansföreningar som ansluter sig till den gemensamma listan, och deras kandidater bör uppräknas i den ordning, i vilken kandidaterna skall uppställas i sammanställningen av kandidatlistorna.

I anmälan om gemensam lista skall något av ombuden för valmansföreningarna befullmäktigas att fungera såsom den gemensamma listans ombud och ett annat såsom ombudets suppleant, och i densamma skall bägges namn, postadress och telefonnummer tydligt angivas. Anmälan skall undertecknas av valmansföreningarnas ombud.

Anmälan om gemensam lista skall ingivas till valkretscentralnämnden samtidigt med ansökningarna om att valmansföreningarnas kandidatlistor skall publiceras.

Angående gemensam lista och dess kandidater gäller i övrigt i tillämpliga delar vad nedan om parti och dess kandidater stadgas.

31 f §.

Inom landskapet Ålands valkrets äger valmansförening, som för visst riksdagsmannaval bildats av minst 30 valberättigade i valkretsen, rätt att uppställa en kandidat till riksdagen och en suppleant för honom.

I övrigt gäller för bildande av ovan i 1 mom. avsedd valmansförening och ansökan om offentliggörande av dess kandidatlista i tillämpliga delar vad i 31 b―31 d §§ är stadgat.

4 kap.

Valkretscentralnämnds förberedande åtgärder för val.

33 §.

Vid det första sammanträdet bestämmes till vem, vilka dagar och vid vilka klockslag samt var de för centralnämnden avsedda handlingarna angående valet skall ingivas.

Bestämmelsen skall meddelas de kretsombud för partierna som uppgivits för centralnämnden. Ytterligare skall om bestämmelsen avfattas en kungörelse, som skall publiceras i Officiella tidningen och uppsättas till påseende i valkretscentralnämnden.

34 §.

Vid sammanträde, som valkretscentralnämnd håller den 50:e dagen före riksdagsmannavalen, behandlas förberedelsevis partiernas ansökningar jämte bifogade handlingar och vidtages åtgärder för införskaffande av möjligen erforderlig tilläggsutredning.


35 §.

Vid sammanträde, som hålles den 47:e dagen före riksdagsmannavalen, fortsättes behandlingen av partiernas ansökningar och behandlas de tilläggsutredningar som införskaffats med anledning av dem.

Har ansökan tillställts valkretscentralnämnden efter föreskriven tid, skall den avvisas.

Partis kretsombud skall omedelbart underrättas, om det befinnes:

1) att ansökan icke gjorts i enlighet med denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller att till ansökan icke fogats i denna lag förutsatta handlingar; eller

2) att i förslaget till partis kandidatlista upptagits namnet på person som icke är valbar eller som är uppställd såsom kandidat även för annat parti eller i annan valkrets.

Inom utsatt tid ingivna ansökningar, mot vilka centralnämnden icke framställt anmärkning hos partiets kretsombud, skall godkännas.

Vid behandlingen av ansökan ankommer det icke på centralnämnden att granska på vilket sätt medlemsomröstning och uppställandet av kandidater inom partiet har verkställts.

36 §.

Partis kretsombud äger rätt att inom sju dagar från ovan i 35 § nämnt sammanträde komplettera till ansökan fogade handlingar, att rätta de till valkretscentralnämnden ingivna handlingarna till de delar, mot vilka centralnämnden framställt anmärkning med stöd av 35 § 3 mom. 1 punkten, samt att företaga justeringar beträffande kandidats namn, titel, yrke, syssla eller boningsort.

Har anmärkning framställts på grund av ovan i 35 § 3 mom. 2 punkten nämnd orsak, har ombudet rätt att inom samma tid från kandidatlistan stryka i sagda lagrum avsedd kandidats namn.

37 §.

Anmälningarna om bildande av valförbund handlägges första gången vid det sammanträde som hålles den 47:e dagen före riksdagsmannavalen.

Anmälningarna om valförbund betecknas med romerska siffror i den ordning de inkommit.

Har anmälan ingivits till valkretscentralnämnden efter utsatt tid, skall den avvisas.

Partiernas kretsombud skall ofördröjligen underrättas, om det befinnes:

1) att anmälan icke gjorts i enlighet med denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser; eller

2) att antalet kandidater är större än det antal som de partier, som sammanslutit sig till valförbund, enligt 30 § 4 mom. äger rätt att uppställa.

Kretsombuden äger rätt att inom sju dagar från det i 1 mom. nämnda sammanträdet till valkretscentralnämnden ingiva ett gemensamt skriftligt förslag till rättelse av anmälningen.

37 a §.

De ansökningslistor om offentliggörande av partiernas kandidatlistor och anmälningar om valförbund, mot vilka anmärkning framställts, avgöres vid det valkretscentralnämndens sammanträde som hålles den 38:e dagen före riksdagsmannavalen.

41 §.

Valkretscentralnämnd skall låta trycka den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna samt tillställa de kommunala centralvalnämnderna inom valkretsen ett tillräckligt antal av dem. Sammanställningen skall även tillställas alla kretsombud för de partier som uppställt kandidater i valkretsen och tillsändas kommunernas styrelser inom valkretsen samt tillhandahållas allmänheten. Vidare skall sammanställningarna tillställas justitieministeriet samt valkretscentralnämnderna för övriga valkretsar för att utdelas till valkretsens kommunala centralvalnämnder och valbestyrelser.

42 §.

De kommunala centralvalnämnderna skall för varje valnämnd, valbestyrelse och valförrättare tillsändas valstämpel jämte tillbehör. Stämplarna tillverkas genom justitieministeriets försorg. Valstämpeln skall vara likadan i alla röstnings- och förhandsröstningsställen inom valkretsen.

43 §.

Valkretscentralnämnd skall till valkretsens kommunala centralvalnämnder översända nödigt antal av de röstsedlar, som justitieministeriet låtit trycka, särskilt för sig för varje valnämnd i slutet omslag, på vilket skall antecknas det antal röstsedlar som finns i omslaget.


43 a §.

Angående behandling och avgörande av valmansföreningars ansökningar om offentliggörande av kandidatlistor och angående anmälningar om bildande av gemensam lista i valkretscentralnämnd gäller i tillämpliga delar vad om behandling och avgörande av ansökan om offentliggörande av partis kandidatlista och anmälan om valförbund är stadgat.

Ordningsföljden för partiernas kandidatlistor och gemensamma listor i sammanställningen av kandidatlistorna bestämmes genom lottning, verkställd av valkretscentralnämnd, så, att i sammanställningen först antecknas partierna, grupperade från vänster till höger, i den genom lottning bestämda ordningsföljden, och efter dessa de gemensamma listorna likaledes grupperade från vänster till höger i den genom lottning bestämda ordningsföljden, försedda med de av valkretscentralnämnden givna beteckningarna gemensam lista A, gemensam lista B och så vidare, vilka antecknas ovanför de gemensamma listorna. Valmansföreningarnas utanför de gemensamma listorna stående kandidatlistor intages längst till höger i sammanställningen med början från översta raden i alfabetisk ordning, tydligt åtskilda från varandra.

Har någon upptagits även på partis kandidatlista, offentliggöres icke valmansförenings kandidatlista rörande honom i den slutliga sammanställningen av kandidatlistorna.

För gemensam listas ombud och, då gemensam lista ej har bildats, för valmansförenings ombud gäller vad i 38 § 4 mom., 39 § 2 mom. och 41 § är stadgat om partis kretsombud.

45 §.

I valkretscentralnämnds beslut som avses i detta kapitel får ändring ej sökas särskilt.

56 §.

Röstande, som gjort sin anteckning på röstsedeln, skall framlägga röstsedeln, en gång hopviken, till valnämnden för avstämpling. Stämpeln skall slås i mitten på frånsidan av den hopvikta röstsedeln. Den röstande skall därefter lägga röstsedeln i valurnan.


66 §.

Förrättas valen under tiden mellan den 1 januari och den 30 april, inledes förhandsröstningen i genom förordning bestämda post- och telegrafverkets anstalter inom skärgårdsområde, där kommunikationerna på grund av isförhållandena är svåra, redan den 25:e dagen före valen.

71 §.

Justitieministeriet skall i god tid före förhandsröstningens början översända röstsedlar, valkuvert, följebrev och ytterkuvert samt förteckningsblanketter som avses i 76 § 2 mom., åtföljda av nödiga anvisningar, till de kommunala centralvalnämnderna för vidarebefordran till valförrättarna vid post- och telegrafverkets anstalter och till valbestyrelserna. Sagda handlingar och valkretsens i Helsingfors stad valstämplar jämte tillbehör skall på motsvarande sätt tillsändas ministeriet för utrikesärendena för vidarebefordran till Finlands representationer i utlandet och till befälhavarna på finska fartyg.

I samma syfte skall valkretscentralnämnd till de kommunala centralvalnämnderna i den egna valkretsen sända slutliga sammanställningar av kandidatlistorna i alla valkretsar samt av densamma uppgjorda slutliga sammanställningar av kandidatlistorna till ministeriet för utrikesärendena.

Befälhavare på finskt fartyg skall för förhandsröstningen ombord rekvirera i 1 och 2 mom. avsedda valhandlingar och tillbehör hos ministeriet för utrikesärendena eller hos finsk representation i utlandet.

Efter avslutad förhandsröstning skall valstämplar jämte tillbehör som använts av valförrättarna vid post- och telegrafverkets anstalter tillsändas kommunal centralvalnämnd. Valstämplar jämte tillbehör som använts av övriga valförrättare skall tillsändas ministeriet för utrikesärendena.

75 §.

Såsom stämpel, varmed röstsedeln och valkuvertet stämplas, användes i post- och telegrafverkets anstalt och annan anstalt valstämpeln för den valkrets, inom vilken vederbörande anstalt är belägen, samt vid finsk representation i utlandet och på finskt fartyg valstämpeln för Helsingfors stads valkrets.

77 §.

Valförrättare på finskt fartyg skall så snabbt som möjligt befordra ytterkuverten till ministeriet för utrikesärendena eller till Finlands representation i det land, där fartyget ligger i hamn eller dit det först anländer, för att vidarebefordras till ministeriet för utrikesärendena.

78 §.

Till kommunal centralvalnämnd och valkretscentralnämnd senast lördagen före valen före klockan 12 inkomna förhandsröstningshandlingar granskas, utan att valkuverten öppnas, vid sammanträde, som skall inledas senast vid utgången av sagda tid. Efter utgången av tidsfristen inkomna ytterkuvert öppnas ej och lämnas utan avseende.


De godkända valkuverten skall avskiljas från följebreven och hos valkretscentralnämnden hållas i säkert förvar till dess centralnämnden begynner räkna de röster, som avgivits vid förhandsröstningen.

79 §.

Kommunal centralvalnämnd inlägger de godkända valkuverten i hållbart omslag, på vilket antecknas valkretscentralnämndens adress, uppgift om försändelsens innehåll och avsändaren. Försändelsen skall i brådskande ordning inlämnas eller såsom tjänsteförsändelse skickas till centralnämnden.

Har kommunal centralvalnämnd icke tillställts valkuvert, vilka i enlighet med vad ovan är stadgat borde sändas till valkretscentralnämnden, skall centralnämnden underrättas därom.

81 §.

Valkretscentralnämnd skall andra valdagen klockan 16 påbörja räkningen av de vid förhandsröstning avgivna rösterna. Härvid öppnas i 78 § 4 mom. och i 79 § 1 mom. avsedda valkuvert. De röstsedlar, vilka såsom ogiltiga skall lämnas utan avseende, avskiljes till en särskild grupp, övriga röstsedlar ordnas så, att sedlarna till förmån för envar kandidat bildar en grupp. Antalet röstsedlar i varje grupp räknas.

82 §.

Dagen efter valen klockan 9 skall valkretscentralnämnd inleda granskningen av de vid valförrättningen inlämnade röstsedlarna och valnämndernas uträkningar samt härvid besluta, vilka röstsedlar som skall lämnas utan avseende såsom ogiltiga. Därefter skall centralnämnden räkna det sammanlagda antalet av de vid förhandsröstningen och valförrättningen avgivna godkända rösterna till förmån för envar kandidat särskilt för sig.


83 §.

Röstsedel är ogiltig:


7) om med röstsedeln avgivits röst för kandidat, som i strid med stadgandet i 26 § 2 mom. uppställts såsom kandidat i två eller flera valkretsar.


85 §.

Jämförelsetal för valmansförenings kandidat är det röstetal denne erhållit.

98 §.

Handlingar och annan rekvisita som finnes hos centralnämnden skall överlämnas till länsstyrelsen.


8 kap.

Besvär över riksdagsmannaval.

99 §.

Valkretscentralnämnds beslut, medels vilket valresultat fastställts, får överklagas hos länsrätten inom 14 dagar från det valresultatet offentliggjordes på sätt i 90 § är stadgat (valbesvär). Besvärsrätt tillkommer envar inom valkretsen röstberättigad eller vid val såsom kandidat uppställd person samt sådant i partiregistret infört parti, som tillställt centralnämnden ansökan om offentliggörande av kandidatlista.

Valbesvär får anföras på grund av att valmyndighets beslut eller åtgärd är stridande mot lag och kunnat inverka på valresultatet.

Valbesvär skall handläggas i brådskande ordning.

99 a §.

Har valmyndighets beslut eller åtgärd varit stridande mot lag och uppenbart kunnat inverka på valresultatet, skall förordnande utfärdas om förrättande av nya val i valkretsen, såframt valresultatet icke kan rättas.

Har valkretscentralnämnd vid fastställandet av valresultatet förfarit lagstridigt och detta inverkat på valresultatet, skall valresultatet rättas.

100 §.

Länsrättens utslag skall delgivas ändringssökanden, valkretscentralnämnden, partiernas kretsombud och justitieministeriet. Har i utslaget bestämts, att valresultatet skall rättas eller nya val förrättas, skall utslaget dessutom ofördröjligen kungöras i rundradion.

Över länsrättens utslag får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet eller, om beslutet kungjorts i rundradion, från det utslaget för första gången kungjordes.

Har i utslaget bestämts, att valresultatet skall rättas eller att nya val skall förrättas, tillkommer besvärsrätt i 99 § 1 mom. nämnda personer och partier.

Angående delgivning och kungörelse av högsta förvaltningsdomstolens utslag gäller vad i 1 mom. är stadgat.

100 a §.

Förordnas med anledning av besvär, att nya val skall förrättas, sker valförrättningen den tredje söndagen och därpå följande måndag i den månad, som närmast begynner 60 dagar efter det utslaget vann laga kraft.

Valförrättningen omhänderhas av valmyndigheterna vid de upphävda valen. Om nya val gäller i tillämpliga delar vad om ordinarie val är stadgat. Vid valen skall likväl i oförändrad form användas samma vallängder som vid de upphävda valen, och i 16 § avsett meddelande skall icke tillställas de röstberättigade. Förhandsröstning sker endast i den valkrets som förordnandet om förrättande av nya val berör.

Genom de upphävda valen utsedda riksdagsmän kvarstår i sina uppdrag till dess resultatet av de nya valen offentliggjorts. Resultatet skall ofördröjligen meddelas riksdagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1975.

Helsingfors den 16 maj 1975.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.