1026/1974

Given i Helsingfors den 31 december 1974.

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 51 §, 52 § 1 mom., 53 § 1 mom. och 54 § 4 mom., av dem 53 § 1 mom. och 54 § 4 mom. sådana de lyder i lagen den 28 juni 1968 (391/68), som följer:

51 §.

Ändring i skattedirektörs beslut, som givits med stöd av 12 § 3 mom. eller 43 §, får icke sökas, innan anhållan om rättelse av beslutet gjorts på sätt i 12 § 4 mom. eller 46 § förutsattes. Ändring får icke sökas i skattedirektörs avgörande, som avses i 15 § 2 mom.

Är det icke jämlikt 1 mom. förbjudet att söka ändring, får den som icke nöjes åt beslut angående honom, vilket med stöd av denna lag givits av skattenämnd eller skattedirektör, anföra besvär däröver hos länsrätten i det län, till vilket hans hemkommun hör. Besvär över avgöranden, som avses i 16 § 3 mom., 17 § och 23 § 2 mom., anföras likväl hos länsrätten i det län, till vilket arbetsgivarens hemkommun hör. Är ingen länsrätt enligt stadgandena i detta moment behörig att handlägga besvären, anföras besvär hos länsrätten i Nylands län.

Statsombud och kommunalombud i skattenämnd äga likaså rätt att söka ändring i beslut, som avses i 16, 17, 22, 24, 25 och 45 §§.

Ändring skall sökas skriftligen. Besvärsskriften skall tillställas skattedistriktets skattebyrå eller länsrätten inom 30 dagar från delfåendet. Besvärstiden för Statsombud och kommunalombud räknas från den dag, då beslutet fattats.

Den som önskar anföra besvär över sådant beslut angående honom, som med stöd av 22, 24 eller 25 § eller jämlikt 43 eller 45 § denna lag givits av skattedirektör på grund av att beslutet givits med oriktig tillämpning av lag eller att vid ärendets behandling inträffat sådant misstag eller fel i förfarandet som kan antagas ha inverkat på sakens avgörande får, om saken gäller sådan grund för debitering, söka ändring hos länsrätten även efter den i 4 mom. stadgade tiden. Sådana besvär få likväl icke anföras senare än under det sjätte året från ingången av kalenderåret efter det då beslutet gavs.

52 §.

Besvär över beslut, som givits med stöd av denna lag, skola i länsrätten handläggas såsom brådskande. Angående förfarandet vid handläggningen av besvären gäller i tillämpliga delar, vad i beskattningslagen är stadgat.


53 §.

Över länsrätts utslag på besvär som avses i denna lag få besvär anföras endast såframt vederbörande beviljas i 54 § stadgat besvärstillstånd.


54 §.

Tillståndsansökan skall tillställas länsrätten eller högsta förvaltningsdomstolen senast den sextionde dagen från delfåendet av utslaget.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1975.

Helsingfors den 31 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.