1005/1974

Given i Helsingfors den 20 december 1974.

Förordning om ändring av utsökningsförordningen.

På föredragning av justitieministern fogas till utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896 nya 29, 30 och 31 §§ som följer:

29 §.

Överkommes vid utmätning eller utmätningsförsök hos gäldenären icke tillräckliga ostridiga medel för fordrans betalning till fullo eller kunna utmätta medel icke omedelbart användas till betalning av fordran, skall förrättningsmannen i och för utredning, som avses i 3 kap. 33 § utsökningslagen hos gäldenären förhöra sig om, huruvida denne, utöver de vid förrättningen konstaterade medlen, har andra utmätningsbara medel inom utmätningsmannens tjänsteområde eller annorstädes. Har viss egendom, som angivits för utmätning, icke påträffats, skall förrättningsmannen efterhöra denna egendom.

Förrättningsmannen skall angående ovan i 1 mom. nämnd förfrågan och därpå erhållet svar göra anteckning på den handling som ligger till grund för verkställigheten. Likaså skall på den antecknas av vilken orsak viss egendom, som angivits för utmätning, icke kunnat användas till betalning av fordran.

30 §.

Påträffas vid verkställighet hos gäldenären icke det bestämda lösöre eller den handling, som i domen förordnats att utgivas till annan person, skall förrättningsmannen hos gäldenären efterhöra lösöret eller handlingen.

Kan verkställighet ej ske, skall förrättningsmannen angående ovan i 1 mom. nämnd förfrågan och därpå erhållet svar göra anteckning på den handling som ligger till grund för verkställigheten

31 §.

Vägrar gäldenären utan laga skäl att besvara förfrågan, som förrättningsmannen i enlighet med 29 § 1 mom. eller 30 § 1 mom. gjort hos honom, skall förrättningsmannen meddela gäldenären de följder dennes tredska jämlikt 3 kap. 34 § utsökningslagen kan åsamka gäldenären. Förrättningsmannen skall härutöver giva gäldenären ovan nämnda meddelande skriftligen.

Vägrar gäldenären efter ovan i 1 mom. nämnt meddelande fortfarande att besvara förfrågan, skall förrättningsmannen göra anteckning om sina åtgärder och om gäldenärens vägran på den handling som ligger till grund för verkställigheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1975.

Helsingfors den 20 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

JustitieMinister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.