1000/1974

Given i Helsingfors den 31 december 1974.

Lag om ändring av 6 § reglementet för Finlands Bank.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 6 § reglementet för Finlands Bank, sådan den lyder i lagen den 30 december 1965 (744/65), som följer:

6 §.

Beloppet av bankens utelöpande sedlar får stiga till högst ettusenfemhundra miljoner mark utöver det belopp bankens guldkassa och bankens ostridiga tillgodohavanden hos dess utländska ombud sammanlagt uppgå till. Till de ostridiga tillgodohavandena räknas även i utlandet betalbara växlar i utländskt mynt, på börser i utlandet noterade obligationer i utländskt mynt, till betalning förfallna obligationer och räntekuponger i utländskt mynt samt utländskt mynt.

Såvitt beloppet av bankens utelöpande sedlar överstiger sammanlagda beloppet av de i 1 mom. nämnda tillgångarna, skall täckningen för sedlarna utgöras av inhemska växlar, till vilkas förfallodag ej återstår längre rid än tre månader och för vilkas betalning minst två vederhäftiga personer eller firmor ansvara.

Till utelöpande sedlar hänföras jämväl bankens anvisningar i finskt mynt och övriga vid anfordran betalbara förbindelser ävensom innestående belopp på beviljade kassakreditiv.

Om förhållandena det oundgängligen påkalla, kan på framställning av bankfullmäktige det i 1 mom. nämnda maximibeloppet genom förordning höjas för viss tid till högst ettusenåttahundra miljoner mark.

Bankens guldkassa och dess i 1 mom. avsedda tillgångar i utländskt mynt bokföras högst till deras gängse värde, växlar dock högst till anskaffningspriset och obligationer högst till sitt nominella värde, då dessa värden understiger det gängse värdet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. Lagens 6 § 1 och 4 mom. gäller dock endast temporärt till utgången av år 1976, varefter de tillämpas i den form i vilken de var gällande i lagen den 30 december 1965 (744/65).

Helsingfors den 31 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

FinansMinister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.