957/1974

Given i Helsingfors den 20 december 1974.

Lag angående ändring av lagen om skatt på motorfordon.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 13 § lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66), ändras 4 §, 5 § 1 mom., 6 § 4 och 5 punkterna samt 7 och 18 §§ ävensom fogas till lagen nya 32 b och 32 c §§ samt till 34 § ett nytt 2 mom. som följer:

4 §.

Egentlig fordonsskatt skall erläggas för motorfordon, som skall antecknas i bilregistret. Skatten fastställes på basen av de vikter och övriga uppgifter, vllka meddelats eller hade bort meddelas den myndighet, som för registret. Angående anmälningsskyldigheten är stadgat särskilt.

5 §.

Den egentliga fordonsskatten är för motorfordon, som är avsett att drivas med dieselolja, motorpetroleum eller elektricitet, eller som drives med gengas eller flytgas:

1) för personbll intill en totalvikt av 600 kilogram 72 mark och för varje överstigande vikt av 100 kilogram eller del därav 9 mark;

2) för paketbil och buss för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 9 mark;

3) för last- och specialbil med dubbla axlar intill en totalvikt av 14 000 kilogram för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 9 mark och för varje överstigande vikt av 100 kilogram eller del därav 35 mark;

4) för last- och specialbil med boggiekonstruktion samt för last- och specialbil med tre eller flera axlar intill en totalvikt av 19 000 kilogram för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 9 mark och för varje överstigande vikt av 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 35 mark; samt

5) för motorcykel 72 mark.


6 §.

Befriade från egentlig fordonsskatt äro:


4) traktorer samt motorredskap och motordrivna anordningar;

5) mopeder och invalidcyklar;


7 §.

I oklara fall eller då fråga är om beskattning av annorlunda beskaffat motorfordon än i 5 eller 6 § sägs, förordnar skattestyrelsen till vilken grupp fordonet skall hänföras eller meddelar anvisningar beträffande dess beskattning.

18 §.

I oklara fall förordnar skattestyrelsen, huruvida fordon eller anordning är sådan, som avses i 17 § 1 punkten.

32 b §.

Skattestyrelsen äger rätt att på grund av fordons stora omfång, få användningstillfällen eller annan motsvarande särskild orsak på anhållan och på villkor som den bestämmer bevilja befrielse från tilläggsskatt eller bestämma att erlagd tilläggsskatt skall återbetalas av statens medel.

32 c §.

Har skatt på grund av ändringssökande avlyfts eller sänkts, skall bilregistercentralen till vederbörande återbetala det till övers erlagda beloppet samt på detta en årlig ränta från skattens betalningsdag till återbetalningsdagen i enlighet med vad genom förordning stadgas.

Har någon på grund av besvär ålagts skyldighet att erlägga skatt eller har skattebeloppet höjts, skall bilregistercentralen indriva den obetalda skatten jämte på den med stöd av 1 mom. eventuellt erlagd ränta.

34 §.

Angående erläggandet av motorfordonsskatt eller befrielse från denna skatt för motorfordon, som från utlandet införts till Finland för tillfällig användning, stadgas likaledes genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. Med tillämpning av stadgandena i denna lag kan skatt debiteras redan före sagda dag. Bilregistercentralen äger rätt att vid fordonsbeskattningen för år 1975 debitera tilläggsskatt i enlighet med denna lag oberoende av stadgandena i lagen om skatt på motorfordon och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Helsingfors den 20 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

FinansMinister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.