909/1974

Given i Helsingfors den 13 december 1974.

Lag om ändring av 18 och 39 §§ tryckfrihetslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut

ändras 39 § tryckfrihetslagen av den 4 januari 1919 samt

fogas till lagens 18 § ett nytt 2 mom., som följer:

18 §.

Med periodisk tryckskrift jämställs löpsedlar, reklambilagor och övriga liknande tryckalster, vilka höra till tryckskriftens respektive nummer eller häfte.

39 §.

I fråga om ersättande av skada som förorsakats av tryckskrifts innehåll skall skadeståndslagen (412/74) tillämpas. Förläggare och utgivare svara likväl enligt 3 kap. skadeståndslagen även för de författares förfarande, som icke äro i arbetstagares ställning, men få arvode för sin skrift.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1975.

Helsingfors den 13 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

JustitieMinister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.