752/1974

Given i Helsingfors den 20 september 1974.

Lag angående ändring av lagen om pension för företagare.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 17 § 1 mom. och 19 § 5 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 29 december 1972 (937/72), samt fogas till lagens 17 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2, 3 och 4 mom. blir 3, 4 och 5 mom., och till 19 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 7 juli 1970 (468/70) och genom förenämnda lag av den 29 december 1972, ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. blir 7 mom., som följer:

17 §.

Såframt ej annat följer av denna lag, skall ytterligare i tillämpliga delar gälla vad i 3 § 1, 3 och 4 mom., 4, 4 b, 4 c, 5 b, 7 a och 7 c―10 §§, 11 § 1 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom., 13 och 14 §§ samt 16―21 a och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare är stadgat.

Vid tillämpning av stadgandena i 7 c § lagen om pension för arbetstagare anses såsom födelseårsgräns i stället för år 1939 år 1947, i stället för år 1920 år 1928 och i stället för år 1919 år 1927.


19 §.

Utan hinder av vad i 5 § 1 mom. är stadgat utgör beloppet av ålderspension och full invalidpension för företagare, som är född före den 1 januari 1927, om såsom till pension berättigande skall beaktas tiden från den 1 januari 1970 till dess företagaren fyller 65 år, 33 procent av den pensionsgrundande arbetsinkomsten upp till ett årligt inkomstbelopp om 20 000 mark samt av den överstigande delen av arbetsinkomsten 1/8 procent för varje till pension berättigande full månad. På sagda gränsbelopp tillämpas stadgandena i 13 § denna lag. Skall såsom till pension berättigande icke beaktas hela ovan nämnda tid, utgör pensionens belopp en proportionellt lika stor del av ovan avsedda belopp som antalet till pension berättigande månader utgör av det i hela nämnda tid ingående antalet fulla månader. Är företagaren född före den 1 januari 1935, uträknas såsom delpension beviljad invalidpension sålunda, att delpensionen utgör följande procenttal av den fulla pensionen:

Födelseår Delpensionen i procent av full pension
1927 eller tidigare 66
1928 64
1929 62
1930 60
1931 58
1932 56
1933 54
1934 52

Vad i 5 mom. är stadgat gäller även den som beviljats i 11 § 2 mom. avsedd frivillig försäkring.Denna lag träder i kraft på dag som bestämmes genom förordning.

Denna lag tillämpas på pension, som grundar sig på under lagens giltighetstid inträffat pensionsfall.

Är pensionstagare med ålders-, full invalid- eller arbetslöshetspension eller familjepensions förmånslåtare född före den 1 januari 1930 och grundar sig pensionen på före lagens ikraftträdande inträffat pensionsfall, tillämpas vid utökning av hans pension eller efter honom utgående familjepension 19 § 5 mom. lagen om pension för företagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1972 (937/72) sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stället för år 1927 år 1930 och i stället för procenttalet 22 användes procenttalet 25 samt för procenttalet 1/12 procenttalet 1/11. På motsvarande sätt tillämpas vid uträkning av såsom delpension beviljad invalidpension, då pensionstagaren är född före den 1 januari 1947 och pensionen grundar sig på före lagens ikraftträdande inträffat pensionsfall, sagda 19 § 5 mom. sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stället för år 1943 år 1947 och i stället för procenttalet 38 användes procenttalet 42 samt för procenttalet 1/12 procenttalet 1/11. Ovan avsedd justering av pension verkställes för tid från denna lags ikraftträdande, om pensionen även annars skulle utbetalas för sagda tid. Vid denna justering skall samordning av pensioner förrättas ånyo, likväl så att utgående pensions belopp icke minskas.

Vid tillämpning av 2 och 3 mom. anses pensionsfall ha inträffat, då företagaren uppnått till pension berättigande ålder, då företagaren blivit i till pension berättigande grad arbetsoförmögen, då för företagaren till arbetslöshetspension berättigande intyg av arbetskraftsmyndighet första gången utfärdats eller då famlljepensions förmånslåtare avlidit. Härvid anses likväl icke nytt pensionsfall ha inträffat, då arbetslöshetspension förändras till invalidpension, då pension förändras till ålderspension och ej heller då rätt till familjepension uppkommer efter pensionstagare.

Ovan i 19 § 5 mom. av denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1970 fastställda löneindextalet.

Helsingfors den 20 september 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsMinister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.