648/1974

Given i Nådendal den 31 juli 1974.

Lag angående ändring av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 19 § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (404/61) samt ändras lagens 8 § 2 mom., 21 §, 39 § 1 mom., 54 §, 63 § och 64 § 2 mom. som följer:

8 §.

Verket anses utgivet, då exemplar därav med upphovsmannens samtycke förts i handeln eller eljest blivit spridda till allmänheten.

21 §.

Vid återgivande av dagshändelse genom radio- eller televisionssändning eller film får verk som synes eller höres under dagshändelsen återgivas i den omfattning som betingas av informationssyftet.

39 §.

Överlåtelse av rätt till inspelning av litterärt eller konstnärligt verk på film omfattar rätt att genom förevisning av filmen på biograf, i television eller annorledes göra verket tillgängligt för allmänheten samt att i filmen återgiva talade inslag i text eller ljudsättning på annat språk.


54 §.

Ersättning, som avses i 14 § 2 mom., 16 § 2 mom., 22 § 2 mom. eller 47 § 1 mom., bestämmes i händelse av meningsskiljaktighet på sätt genom förordning stadgas.

63 §.

Denna lags stadganden om upphovsrätt äger tillämpning på:

1) verk av den som är finsk medborgare eller har sin stadigvarande boningsort i Finland;

2) verk, som först har utgivits i Finland eller som först har utgivits i annan stat och därefter inom trettio dagar i Finland;

3) filmverk, vars producent har sitt huvudsakliga driftställe eller sin stadigvarande boningsort i Finland;

4) byggnadsverk i Finland; samt

5) konstverk, som utgör en del av byggnad i Finland eller annorledes är fast förenat med marken.

Vid tillämpning av stadgandet i 1 mom. 3 punkten anses såsom filmverkets producent, om icke annat visas, person eller sammanslutning, vars namn på sedvanligt sätt angivits i filmverket.

64 §.

Vad i 49 och 50 §§ är stadgat skall tillämpas, försåvitt den, vars rätt är i fråga, är finsk medborgare eller finsk sammanslutning eller har sin stadigvarande boningsort i Finland, så ock försåvitt i 49 § avsett arbete först har utgivits i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1974.

Nådendal den 31 juli 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Marjatta Väänanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.