621/1974

Given i Nådendal den 19 juli 1974.

Lag angående ändring av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 8 § 2 mom. lagen den 20 juni 1963 om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/63) och ändras lagens 6 §, 7 § 1 mom., 8 § 1 mom., 21 § 1 mom. och 22 § 1 mom. som följer:

Verkställighet av frihetsstraff.
6 §.

I beslut, varigenom begäran om verkställighet bifalles, skall straffet omvandlas till ett lika långt fängelsestraff.

7 §.

Till fängelse omvandlat straff verkställes enligt finsk lag såsom om verkställighet av laga kraft vunnen dom är stadgat. Strafftiden för ung förbrytare, som förordnats att utstå straff i ungdomsfängelse, får likväl ej förlängas.


8 §.

Verkställighet av i Finland ådömt fängelsestraff eller förvandlingsstraff för böter kan överlåtas att äga rum i Danmark, Island, Norge eller Sverige, om den dömde när verkställighet skall ske är medborgare i vederbörande nordiskt land eller varaktigt bosatt där eller om den dömde utan att vara medborgare i vederbörande land och utan att vara varaktigt bosatt där, vid nämnda tidpunkt uppehåller sig i sagda land och verkställigheten med hänsyn till omständigheterna kan anses ändamålsenlig.


Åtgärder angående villkorligt frigivna.
21 §.

Om i Danmark, Island, Norge eller Sverige villkorligt frigiven person i Finland förklaras ha förverkat sin villkorliga frihet, skall justitieministeriet omvandla den ännu icke utståndna delen av straffet till ett lika långt fängelsestraff. Därefter skall det omvandlade straffet verkställas i Finland såsom om försättandet i villkorlig frihet skulle ha skett i Finland.


22 §.

Anordnandet av övervakning av person som försatts i villkorlig frihet i Finland kan överlåtas att äga rum i Danmark, Island, Norge eller Sverige.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975. Vad i 8 § 1 mom. är stadgat om fängelsestraff gäller även före denna lags ikraftträdande ådömt tukthusstraff.

Nådendal den 19 juli 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.