618/1974

Given i Nådendal den 19 juli 1974.

Lag angående ändring av lagen om unga förbrytare.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 18, 19 och 25 §§ lagen den 31 maj 1940 om unga förbrytare (262/40) samt ändras lagens 15 §, sådan den lyder i lagen den 18 december 1953 (494/53), 15 a §, sådan den lyder i lagen den 18 juni 1971 (489/71), och 26 § som följer:

15 §.

Fängelsedomstolen skall på grundval av i 14 § nämnd undersökning och sedan den dömde beretts tillfälle att vid fängelsedomstolens sammanträde bli hörd, förordna, huruvida straffet till den återstående delen skall verkställas vid allmän straffanstalt såsom vanligt fängelsestraff enligt vad i domen är sagt eller huruvida den dömde skall utstå straffet i ungdomsfängelse. Vid fängelsedomstolens sammanträde har den dömde rätt att anlita biträde.

I fängelsedomstolen, kan vid handläggning av ärenden som avses i denna lag fri rättegång beviljas och rättegångsbiträde för förbrytaren förordnas på sätt som stadgas i lagen om fri rättegång (87/73). Skriftlig försäkran om förmögenhetsförhållanden och underhållsskyldighet behöver likväl icke företes, såframt ej fängelsedomstolen annorlunda förordnar.

Fängelsedomstolens utslag kan omedelbart verkställas på sätt om laga kraft vunnen dom är stadgat.

15 a §.

Ung förbrytare, som av fängelsedomstolen förordnats att avtjäna sitt straff såsom vanligt fängelsestraff, skall utan särskilt förordnande av fängelsedomstolen avtjäna även sådant i 14 § avsett straff, som senare inkommer för verkställighet, i allmänt fängelse. Saken skall likväl handläggas i fängelsedomstolen, om fängelsets direktör på synnerliga skäl gör framställning därom eller om fängelsedomstolen särskilt så förordnar.

26 §.

Ung förbrytare, som förordnats att avtjäna sitt straff såsom vanligt fängelsestraff, skall i mån av möjlighet hållas avskild från sådana äldre fångar som kunna anses inverka skadligt på honom.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975. Vad i 15 § 1 mom. och 15 a § är stadgat om fängelsestraff gäller även före lagens ikraftträdande ådömt tukthusstraff.

Nådendal den 19 juli 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.