548/1974

Given i Helsingfors den 3 juli 1974.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare.

På föredragning av ministern för handläggning av till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hörande ärenden ändras 10, 13 och 23 §§ förordningen den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare (667/69) samt fogas till 11 §, sådan den lyder i förordning av den 18 juni 1971 (516/71) ett nytt 2 mom. och till förordningen nya 6 a och 6 b §§ som följer:

6 a §.

Vid avgörande av lantbruksföretagares rätt till generationsväxlingspension anses överlåtelsen av brukningsenheten ha skett vid den tidpunkt, då överlåtelseurkunden undertecknats.

6 b §.

Brukningsenhet betraktas såsom fortbeståndsduglig på sätt som avses i 6 b § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare, om det med beaktande av brukningsenhetens åker- och skogsareal, odlingssätt, goda naturliga produktionsförutsättningar, förvärvarens erfarenhet av lantbruksföretagarverksamhet och ändra med dessa jämförbara omständigheter är uppenbart att förvärvaren och hans familj kan få sin utkomst av brukningsenheten eller, om brukningsenheten är belägen på utvecklingsområde som avses i lagen om främjande av utvecklingsområdenas ekonomi under åren 1970―1975 (876/69), sin huvudsakliga utkomst.

Brukningsenhet betraktas likväl icke såsom fortbeståndsduglig, om det med beaktande av brukningsenhetens ofördelaktigt belägna ägor eller dess svaga naturliga produktionsförutsättningar i övrigt, den på brukningsenheten befintliga bostadsbyggnadens eller de av produktionsinriktningen erfordrade ekonomiebyggnadernas dåliga skick eller andra motsvariga omständigheter är uppenbart att förvärvaren och hans familj icke kan få sin utkomst därav eller, om det är fråga om brukningsenhet på utvecklingsområde, sin huvudsakliga utkomst.

Jordbruksstyrelsen skall årligen före utgången av februari till statsrådet inlämna en utredning över hurudana lägenheter under föregående kalenderår betraktats såsom i denna paragraf avsedda fortbeståndsdugliga lägenheter och på vilka grunder.

10 §.

Pensionsansökan, med undantag av ansökan om generationsväxlingspension, anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller till i lagen om pension för företagare, lagen öm pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller ock till ombud, som av sådan pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen därtill bemyndigats.

Ansökan om generationsväxlingspension anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till lantbruksbyrån inom det lantbruksdistrikt eller till den kommunala lantbruksnämnd, på vars verksamhetsområde den lägenhet som skall överlåtas är belägen. Pensionsansökan kan med ovannämnda verkan även inlämnas till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller till av den bemyndigat ombud.

Lantbruksnämnden samt pensionsanstalten och dess ombudsman bör utan dröjsmål vidarebefordra ansökningen till vederbörande lantbruksbyrå. Lantbruksbyrån bör vidarebefordra ansökningen till lantbruksstyrelsen och samtidigt avge utlåtande över, huruvida förutsättningar för erhållande av generationsväxlingspension föreligger.

Förebringar icke sökanden på anmodan inom en av pensionsanstalt utsatt skälig tid för ansökningens avgörande nödig tilläggsutredning eller har behandlingen av ansökan enligt 9 § 2 mom. förordnats att förfalla anses ansökan dock inlämnad först sedan för ansökningens avgörande erforderlig utredning inkommit till pensionsanstalten. Detsamma gäller ansökan om generaitionsväxlingspension även i det fall att sökanden icke förebringar till lantbruksbyrån eller lantbruksstyrelsen på ovan avsett sätt inbegärd tilläggsutredning.

11 §.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat, avgör lantbruksföretagarnas pensionsanstalt pensionsansökan samt utbetalar pensionen och drager försorg om övriga på pensionsanstalt ankommande uppgifter, som hänför sig till pensionen, därest fråga är om pensionsansökan rörande generationsväxlingspension eller då mottagaren av generationsväxlingspension eller mottagaren av i lagen om avträdelsepension (16/74) avsedd avträdelsepension ansöker om ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för företagare.

13 §.

Försäkringspremier uppbäres icke på den del av pension, som skall erläggas till sjukförsäkringsfonden, ej heller på generationsväxlingspensionens tilläggsdel. På annan del av pension må i försäkringspremier utan pensionstagarens samtycke uppbäras högst en tredjedel av beloppet av den utgående pensionen. Denna begränsning gäller dock icke pension som erlägges i ett för allt.

Avdrag på pension till följd av uppbörd av försäkringspremier anses alltid gälla den äldsta indrivbara och ännu icke erlagda försäkringspremien.

23 §.

Formulären för i denna förordning avsedda blanketter fastställes av pensionsskyddscentralen, likväl så, att det formulär som skall användas för ansökan om fastställes av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Infaller i 17 § 2 mom. och 20 § benämnd betalningsdag på helgdag eller söckenlördag, må betalningen kunna ske första söckendagen därefter.


Denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 1974.

Helsingfors den 3 juli 1974.

Republikens President
Urho Kekkoken

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.