379/1974

Given i Helsingfors den 24 maj 1974.

Lag om oljeskyddsfonden.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För ersättande av de oljeskador och de kostnader för bekämpande av dessa som avses i lagen den 22 september 1972 om bekämpande av oljeskador förorsakade av fartyg (668/72), och lagen den 24 maj 1974 om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/74) grundas en i statsförslaget icke inbegripen oljeskyddsfond. Fonden förvaltas av handels- och industriministeriet. Beslut om ersättningar som skall betalas ur fonden fattas av statsrådet. Statsrådet kan likväl i av statsrådet bestämd utsträckning hänskjuta fattandet av beslut om ersättningar till den oljeskadenämnd som nämnes nedan.

2 §.

Till oljeskyddsfonden uppbäres för till landet införd olja en oljeskyddsavgift på etthundrafemtio mark för varje fullt tusental ton. Med olja avses i detta sammanhang råolja och därav erhållna oljeprodukter.

Oljeskyddsavgift skall betalas av den som först anmäler oljan till tullklarering.

Oljeskyddsavgiften uppbäres av tullverket, och beträffande densamma gäller i tillämpliga delar vad om tull är stadgat.

3 §.

Uppbörden av oljeskyddsavgiften upphör i slutet av den kalendermånad som följer på den månad, under vilken kapitalet i oljeskyddsfonden stigit till tio miljoner mark. Uppbörden påbörjas ånyo vid utgången av den kalendermånad, under vilken fondens kapital sjunkit under fem miljoner mark.

4 §.

Förslår icke oljeskyddsfondens tillgångar till utgivande av de ersättningar som skall betalas ur fonden, kan erforderliga medel i statsförslaget ställas till oljeskyddsfondens förfogande. Då till fonden influtit tillräckliga medel, återbetalas till statsverket de av staten erhållna medlen.

5 §.

Ur oljeskyddsfonden kan ersättningar beviljas dem, som utsatts för oljeskada, samt dem, som deltagit i bekämpningen av oljeskada, för de kostnader som åsamkats dem härav. Av fondens medel kan även ersättas kostnaderna för anskaffning av bekämpningsredskap och för upprätthållande av bekämpningsberedskap ävensom betalas ersättning med stöd av 17 § 2 mom. lagen om bekämpande av oljeskador förorsakade av fartyg samt 5 § 4 mom., 7 § 3 mom. och 8 § 3 mom. lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land.

Av oljeskyddsfondens medel kan jämväl de kostnader ersättas som föranledes eller föranletts av naturens och miljöns återställande i det skick som rådde före oljeskadans uppkomst.

6 §.

Vid handläggning av ersättningsansökningar skall tagas i betraktande den omedelbara olägenhet eller skada som förorsakats sökanden, samt natur- och miljövårds-, friluftslivs- och andra sådana synpunkter i den mån detta på grund av bosättningens närhet eller områdets faktiska användning eller av annat särskilt skäl befinnes motiverat. Likaledes skall de extra kostnader bekämpningsåtgärderna vållat dem, som deltagit i bekämpningen av oljeskador, beaktas.

7 §.

Rätten att kräva ersättning av den, som förorsakat skada, övergår från den, som fått ersättning ur oljeskyddsfonden, till staten till den del ersättning erlagts.

Vad som med stöd av 1 mom. blir indrivet till staten skall återställas till oljeskyddsfonden, medan den övriga delen av betalda ersättningar stannar fonden till last.

Av särskilda skäl äger statsrådet eller inom av statsrådet fastställda gränser oljeskadenämnden rätt att underlåta indrivningen av ersättning.

8 §.

I ärenden rörande oljeskyddsfonden och ersättningar, som betalas ur denna, biträdes statsrådet av en oljeskadenämnd. I oljeskadenämnden skall åtminstone statens myndigheter, kommunerna, natur- och miljövårdskretsarna, oljebranschen och försäkringsgivarna vara representerade, såsom därom närmare i förordning stadgas.

9 §.

Vattendistriktets vattenbyrå skall för förberedande utredning av uppkommen oljeskada tillsatta en synenämnd, om någon av sakägarna det begär och om skadan icke är uppenbart obetydlig eller annars utan svårighet kan utredas. Synenämnd skall även tillsättas, om oljeskadenämnden det begär.

Vattenstyrelsen skall vid varje vattendistrikts vattenbyrå utse en förrättningsingenjör för oljeskadesyner.

10 §.

Kostnaderna för oljeskadenämnden och för synenämnd erlägges ur oljeskyddsfonden.

11 §.

I statsrådets och oljeskadenämndens beslut som gäller i denna lag avsedd ersättning, får ändring icke sökas frånsett beslut, som med stöd av 5 § 1 mom. fattats om ersättning som avses i 17 § 2 mom. lagen om bekämpande av oljeskador förorsakade av fartyg och i 5 § 4 mom., 7 § 3 mom. och 8 § 3 mom. lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land.

12 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §.

Denna lag träder i kraft den i januari 1975. Genom densamma upphäves 3 kap. lagen den 22 september 1972 om bekämpande av oljeskador förorsakade av fartyg (668/72).

Stadgandena i denna lag tillämpas även i fråga om sådana oljeskador, i vilka ersättningsärende gjorts eller kunnat göras anhängigt i överensstämmelse med stadganden som upphävts genom denna lag.

Medlen i fonden for oljeskadeersättningar överföres till oljeskyddsfonden.

Såvida synenämnder enligt lagen om bekämpande av oljeskador förorsakade av fartyg tillsatts, slutför de sitt arbete och avger sina utredningar till den oljeskadenämnd som bildats på grund av denna lag.

Helsingfors den 24 maj 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Heimo Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.