Nr 356./1974

Given i Helsingfors den 10 maj 1974.

Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hörande ärenden ändras 8 § trafikförsäkringsförordningen av den 17 september 1959, sådan den lyder i förordning av den 30 december 1963 (642/63), som följer:

8 §.

Är den, som för tillfälligt bruk till landet inför motorfordon, skyldig att ha trafikförsäkring, skall han, därest han icke tagit densamma direkt hos trafikförsäkringsföreningen, taga den genom förmedling av tullmyndighet såsom gränsförsäkring på sätt som i förordningen den 10 maj 1974 om tullverkets åligganden vid trafikförsäkring av motorfordon, som införts till landet för tillfälligt bruk (355/74) särskilt stadgas.

Har trafikförsäkringsföreningen ingått avtal om internationellt trafikförsäkringskort eller gränsförsäkring eller annat avtal, enligt vilket föreningen svarar för trafikskada, som förorsakats av till landet för tillfällig bruk infört motorfordon, skall föreningen tillställa social- och hälsovårdsministeriet förbindelse därom, att den obegränsat i enlighet med trafikförsäkningslagen svarar för trafikskada, som här förorsakats av sådant fordon, även då avtalets giltighetstid utgått förrän fordonet utföres från landet. Av förbindelsen böra de omständigheter framgå, med stöd av vilka det kan fastslås, att den som infört fordonet till landet icke är försäkringspliktig. Trafikförsäkringsföreningen bör tillställa tullstyrelsen avskrift av förbindelsen.


Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1974.

Helsingfors den 10 maj 1974.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.