303/1974

Given i Helsingfors den 19 april 1974.

Lag om ändring av jordlegolagen.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves i jordlegolagen av den 29 april 1966 (258/66) 17 § 3 mom., ändras 16 § 1 mom., 29 och 56 §§ samt 90 § 2 mom. och fogas till 4 § ett nytt 2 mom., till 7 § nya 3 och 4 mom. samt till lagen en ny 91 § som följer:

4 §.

Prövas tillämpning av villkor i legoavtal strida mot god sed i jordlegoförhållanden eller eljest vara oskälig, må villkoret jämkas eller lämnas utan avseende.

7 §.

Vad i 4 § 2 mom. är stadgat om jämkning av oskäligt villkor i legoavtal gäller även betalningsvillkor.

Angående jämkning av oskäligt betalningsvillkor rörande lega som avses i 2 och 3 kap. gäller dessutom vad därom stadgas i nämnda kapitel.

16 §.

Minska möjligheterna att nyttja legoområde väsentligt av orsak, som inverkar på området och som ej beror av sakägare, såsom till följd av naturtilldragelse eller annan sådan orsak eller med anledning av bestämmelser om planläggning eller annat nyttjande av området, gäller angående omprövning av legoavgiften och om rätt till uppsägning vad i 15 § 3 och 5 mom. är stadgat.


29 §.

Yrkas jämkning av villkor om betalning av legoavgift med stöd av 4 § 2 mom. och 7 § 3 mom. skall vid frågans avgörande, efter vad skäligt prövas, legoavgifternas gängse nivå, det sätt, på vilket tomten nyttjas, och tomtens värde på orten samt övriga på legoavgiftens storlek inverkande omständigheter beaktas.

Vid jämkning av betalningsvillkor kan med beaktande av omständigheterna samtidigt förordnas att legogivaren, då legoavgiften nedgår, till legotagaren skall återbära överbetald legoavgift för viss tid, likväl ej för längre tid än de senaste två åren. Likaså kan vid jämkning, då legoavgiften stiger, förordnas att förhöjningen träder i kraft först sedan en rid om högst ett år förflutit efter det beslutet om jämkning vunnit laga kraft.

56 §.

Är legoavgiften för bostadsområde som avses i detta kapitel oskälig, skall vid jämkning av betalningsvillkoret vad i 29 § är stadgat äga motsvarande tillämpning.

Angående lega för bostadsområde gäller därutöver i tillämpliga delar vad i 35―38 §§ är stadgat.

90 §.

Denna lag skall likväl icke, frånsett vad i 91 § är stadgat, äga tillämpning på legoavtal som ingåtts före lagens ikraftträdande. Önska sakägarna förlänga i dylikt avtal bestämd legotid skall, såframt ej annat är särskilt stadgat om förlängning av legoförhållandet och om dess inverkan, därom avtalas med iakttagande av stadgandena i denna lag, och i legoförhållandet skola dessa stadganden därefter iakttagas.


91 §.

Vad i 29 § är stadgat om nedsättning av oskälig legoavgift och om återbäring av överbetald legoavgift skall även tillämpas på legoavtal, som ingåtts före den 1 september 1966 och genom vilka mark upplåtits på lega huvudsakligen för bostadsändamål.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1974. Den tillämpas även på de jordlegoavtal som lyder under jordlegolagen och som är gällande sagda dag.

Helsingfors den 19 april 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.