258/1974

Given i Helsingfors den 29 mars 1974.

Förordning om avträdelsepension.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 26 § lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74):

1 §.

Med brukningsenhet avses i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74) en av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar bestående gårdsbrukshelhet. Med lägenhetsdel avses viss andel eller visst område av lägenhet.

2 §.

Vid prövningen av huruvida de inkomster avträdare eller äkta makar, som är avträdare, åtnjuter av annat än gårdsbruk överstiger i 2 § 1 mom. 2 punkten lagen om avträdelsepenision avsett belopp skall sagda inkomster jämföras med biinkomsterna av skogsarbete, fiske, renskötsel eller annan med dem jämförlig förvärvsverksamhet på motsvarande lantbruksföretag i den del av landet där den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller är belägen.

3 §.

Med enskild odlare avses i 6 § 1 mom. lagen om avträdelsepension sådan odlare med lantbruk såsom yrke som på grund av sina personliga egenskaper skulle kunna beviljas jordinköpslån för anskaffning av tillskottsområde med stöd av gällande lagstiftning om brukningsenheter.

Brukningsenhet i ovan i 1 mom. avsedd odlares ägo skall med avseende på storleken och de på lägenheten befintliga byggnadernas storlek och skick liksom även den för odlaren uppkomna brukningsenheten med avseende på storleken vara sådan, att för anskaffning av tillskottsområde skulle kunna beviljas jordinköpslån som avses i 1 mom. Särskilt avseende bör även fästas vid att tillskottsområdet och den brukningsenhet odlaren tidigare äger med hänsyn till omständigheterna är belägna så ändamålsenligt som möjligt i förhållande till varandra.

4 §.

Har pensionstagare, som överlåtit sin brukningsenhet eller del därav till jordbruksstyrelsen, i sin besittning behållit i 6 § 4 mom. lagen om avträdelsepension avsett område samt förbehållit sig och medlemmarna av sin familj rätt att tillsvidare eller för viss tid bo i bostadsbyggnad på den avträdda lägenheten samt rätt att använda andra byggnader på lägenheten, får han använda området och byggnaderna utan ersättning. Pensionstagaren är likväl skyldig att ombesörja nödiga årsreparationer på byggnader och att hålla byggnaderna brandförsäkrade till fulla värdet, vid äventyr att sagda rättigheter eljest kan anses förverkade. I fråga om boenderätten iakttages i övrigt i tillämpliga delar vad vid den aktuella tidpunkten är i hyreslagen stadgat om hyresgästs rättigheter och skyldigheter.

I 1 mom. nämnda rättigheter kan tilldelas högst för pensionstagarens och makens livstid.

5 §.

Formulär för den ansökningsblankett som avses i 15 § 1 mom. lagen om avträdelsepension fastställes av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Till pensionsansökan skall jämte annan eventuellt behövlig utredning fogas:

1) ämbetsbetyg som utvisar sökandens familjeförhållanden;

2) utredning om ägoförhållandena i fråga om den eller de brukningsenheter avträdelseåtgärderna gäller;

3) skattebyråns intyg över den inkomst som vid senast verkställda kommunalbeskattning fastställts för sökanden;

4) skattebyråns intyg över arealen av den eller de brukningsenheter avträdelseåtgärderna gäller, jordbruksjord och växtlig skogsmark var för sig; samt

5) den eller de av följande handlingar som har samband med det avträdelsesätt som avses i ansökningen:

a) överlåtelsehandlingen angående den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller, antingen i original eller i officiellt styrkt avskrift eller, när fråga är om ansökan om villkorlig pension, utkast till överlåtelsehandling eller till jordbruksstyrelsen ställt försäljningsanbud eller av jordbruksstyrelsen förelagt köpeanbud;

b) överlåtelsehandlingen angående åkern eller åker av den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller, antingen i original eller i officiellt styrkt avskrift eller, när fråga är om ansökan om villkorlig pension, utkast till överlåtelsehandling eller till jordbruksstyrelsen ställt försäljningsanbud eller av jordbruksstyrelsen förelagt köpeanbud;

c) beskogningsförbindelse angående beskogning av åkern eller åker av den brukningsenhet avträdelseåtgärderna gäller;

d) i 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedd förbindelse att begränsa överlåtelsen av skogsmark, uppgjord på blankett enligt formulär som fastställts av jordbruksstyrelsen.

Då fråga är om ovan i 2 mom. 5 c punkten avsedd beskogning, skall i ansökan om villkorlig pension uppgivas den för beskogning avsedda åkerns areal samt, om sökanden äger endast en del av brukningsenheten, huruvida brukningsenhetens övriga delägare har samtyckt till beskogningen.

6 §.

Pensionsansökan skall anses ha blivit anhängiggjord på sätt i 12 § lagen om avträdelsepension stadgas även när den inom nämnda tid inlämnats eller med posten inkommit till lantbruksnämnden i den kommun där den brukningsenhet finns som avträdelseåtgärderna gäller eller till ombud som är bemyndigat av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Även ansökan om villkorlig pension kan tillställas lantbruksnämnden eller förenämnda ombud. Ombudet skall utan dröjsmål befordra ansökningshandlingarna till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden skall befordra ansökningshandlingarna jämte utlåtande angående förutsättningarna att erhålla avträdelsepension till vederbörande lantbruksbyrå. Lantbruksbyrån skall när den i enlighet med 15 § 2 mom. lagen om avträdelsepension tillställer jordbruksstyrelsen ansökan jämte utlåtande till ansökningshandlingarna foga av lantbruksnämnden avgivet eller av lantbruksbyrån hos nämnden inhämtat utlåtande om pensionsansökan.

Om ej sökanden inom honom förelagd skälig tid förebringar av lantbruksnämnden, lantbruksbyrån, jordbruksstyrelsen eller lantbruksföretagarnas pensionsanstalt begärd tilläggsutredning för avgörande av ansökan, anses ansökningen ha blivit anhängiggjord, när utredningen tillställts den som begärt den.

I 8 § 3 mom. lagen om avträdelsepension avsedd ansökan skall inlämnas till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller av anstalten bemyndigat ombud.

7 §.

Omfattar avträdelse flera avträdelseåtgärder, räknas för ansökan om pension i 12 § 1 mom. lagen om avträdelsepension stadgade tid av ett år från den tidpunkt då den första av åtgärderna vidtogs.

8 §.

Äger pensionssökande endast en del av brukningsenhet skall i 17 § 1 mom. lagen om avträdelsepension avsett utkast till överlåtelsehandling vara undertecknat även av de övriga ägarna.

I 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedd förbindelse att begränsa överlåtelsen av skogsmark, vilken skall avges även när pension sökes villkorligt, skall undertecknas av brukningsenhetens samtliga ägare.

9 §.

Äger den som söker pension i 4 § 3 mom. lagen om avträdelsepension avsedd andel av brukningsenhet, skall han, innan pensionsbeslut utfärdas, tillställa lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utredning om att han har överlåtit sin andel. Har pension sökts villkorligt, skall utredningen vara lantbruksföretagarnas pensionsanstalt till handa inom ett år från det villkorligt pensionsbeslut gavs, vid äventyr att pensionsbeslutet eljest förfaller.

10 §.

Börjar pensionstagare bedriva jordbruksproduktion i större omfattning än i 6 § 4 mom. lagen om avträdelsepension är stadgat eller överlåter han sådan skogsmark eller del därav för vilken gäller i 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedd förbindelse att begränsa överlåtelsen av skogsmark, skall han utan dröjsmål anmäla detta till vederbörande lantbruksbyrå.

11 §.

I 6 § 2 mom. 2 punkten lagen om avträdelsepension avsedd beskogningsförbindelse, vilken bör undertecknas av brukningsenhetens samtliga ägare, skall bland annat upptaga villkor angående behörig vård av den åker som är avsedd att beskogas ävensom villkor om att beskogad åker icke får överlåtas till annan än i 6 § 2 mom. 1 och 2 punkterna lagen om avträdelsepenision nämnd överlåtelsetagare.

Beskogningsförbindelse skall avges på blankett enligt formulär som fastställts av jordbruksstyrelsen och inlämnas till lantbruksbyrån. Har beskogningsförbindelse sänts med posten, anses den befordrad till lantbruksbyrån den på försändelsen angivna ankomstdagen.

12 §.

Överlåtelsehandling eller beskogningsförbindelse som ligger till grund för avträdelsepension eller ock officiellt styrkt avskrift anses tillställd lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i enlighet med 17 § 2 mom. lagen om avträdelsepension även när den inom den i momentet stadgade tiden av sex månader har inlämnats till lantbruksbyrån.

13 §.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall efter att ha erhållit behövliga utlåtanden och utredningar utan dröjsmål avgöra pensionsansökan. Beslutet skall tillsändas vederbörande med posten under den adress han uppgivit eller bevisligen delges honom. Om beslutet skall jordbruksstyrelsen och lantbruksbyrån underrättas.

14 §.

Pensionen inbetalas månatligen i penninginrättning enligt sökandens val på konto som han uppgivit.

15 §.

Vid beviljandet av avträdelsepension justeras i 9 § 1 mom., 10 § 3 mom. och 11 § 2 mom. lagen om avträdelsepension stadgade belopp enligt förändringarna i levnadskostnadsindex. Justeringen verkställes genom att beloppet divideras med indextalet för år 1974 och kvoten multipliceras med indextalet för det kalenderår för vilket den första pensionsposten betalas eller, om pension beviljas villkorligt i enlighet med 17 § lagen om avträdelsepension med indextalet för det kalenderår under vilket det villkorliga pensionsbeslutet ges.

Beloppet av beviljad avträdelsepension justeras vid ingången av varje kalenderår genom att beloppet, sådant det var när pensionen beviljades, divideras med det indextal som vid tillämpningen av stadgandet i 1 mom. skall användas såsom multiplikator och kvoten multipliceras med indextalet för det kalenderår för vilket pensionen utbetalas.

Vid tillämpningen av stadgandena i denna paragraf avses med levnadskostnadsindex det officiella levnadskostnadsindex vari levnadskostnaderna i oktober 1951 har betecknats med indexpoängtalet etthundra. Såsom indextal för ett kalenderår anses det poängtal för levnadskostnadsindex, som senast är publicerat före den 1 december före sagda kalenderår.

16 §.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och lantbruksbyrån kan vid behov av pensionstagare inbegära utredning om att förutsättningar för erhållande av pension fortfarande föreligger. Har pensionstagaren icke inom honom förelagd skälig tid förebragt sagda utredning, kan lantbruksföretagarnas pensionsanstalt besluta, att pension icke skall utbetalas förrän utredning förebragts.

17 §.

När pensionsnämnden handlägger ärende vars avgörande i väsentlig grad beror av tillämpningen av lagen om avträdelsepension eller med stöd av den givna stadganden eller bestämmelser, skall åtminstone en av de närvarande medlemmarna vara i 18 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd person.

18 §.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer i december varje år det i 22 § 1 mom. lagen om avträdelsepension avsedda beloppet av kostnaderna för avträdelsepensionerna för föregående kalenderår samt i 3 mom. av sagda paragraf nämnda förskottsbelopp för följande kalenderår. För detta ändamål skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt för utgången av föregående november månad tillställa ministeriet begärd utredning. Förskottet utbetalas i fyra lika stora poster den 15 i den mellersta månaden av varje kvartal. Skillnaden mellan det betalda förskottet och det för samma år utgående belopp, som staten skall betala, beaktas i samband med utbetalningen av förskottet närmast efter fastställelsen.

19 §.

I jordbruksstyrelsens utlåtande enligt 15 § 2 mom. lagen om avträdelsepension får ändring ej sökas till den del fråga är om andra än i 1 § 2 mom., 6 § och 7 § 2 mom. nämnda omständigheter.

20 §.

Tillkommer lantbruksföretagarnas pensionsanstalts expedition genom maskinell databehandling eller eljest åtminstone delvis genom tryckningsförfarande, kan underskriften utskrivas maskinellt.

21 §.

Närmare bestämmelser angående tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av jordbruksstyrelsen, såframt fråga är om uppgifter som ankommer på lantbruksbyråerna och lantbruksnämnderna.

22 §.

Denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 1974. Vad ovan i 18 § är stadgat om förskott som utbetalas av staten tillämpas likväl första gången på förskott för år 1975.

Helsingfors den 29 mars 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Heimo Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.