225/1974

Given i Helsingfors den 15 mars 1974.

Förordning angående ändring av förordningen om skifte inom planläggningsområde.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern ändras 111 § förordningen den 11 juli 1960 om skifte inom planläggningsområde (353/60), sådan den lyder i förordning av den 10 maj 1968 (268/68), samt fogas till förordningens 71 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sagda förordning av den 10 maj 1968 nya 2 och 3 mom., till 82 § nya 2 och 3 mom. samt till förordningen i stället för den genom sagda förordning av den 10 maj 1968 upphävda 105 § en ny 105 § ävensom till 106 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 kap.

Tomt och tomtbokskarta.

71 §.

Vad i 1 mom. är stadgat om anteckningar i tomtregistret skall i tillämpliga delar iakttagas även när lägenhet införes såsom tomt i tomtregistret med stöd av 124 a § 1 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde.

Ovan i 2 mom. avsedda anteckningar skola av tomtbokföraren anmälas till fastighetsdomaren.

82 §.

Vad i 1 mom. är stadgat om anteckningar i tomtregistret skall i tillämpliga delar iakttagas även när område införes såsom tomt i tomtregistret med stöd av 124 a § 2 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde.

Ovan i 2 mom. avsedda anteckningar skola av tomtbokföraren anmälas till fastighetsdomaren.

5 kap.

Särskilda stadganden.

105 §.

Ovan i 124 b § lagen om skifte inom planläggningsområde avsedd framställning skall av fastighetsingenjören avfattas i form av ett protokoll med iakttagande i tillämpliga delar av vad i 29 och 86 §§ är stadgat. Av framställningen skall även framgå, att i 124 a och 124 b §§ lagen om skifte inom planläggningsområde stadgade förutsättningar föreligga.

Ovan i 124 b § lagen om skifte inom planläggningsområde avsett initiativ skall avfattas skriftligen, och därtill skall fogas utredning om äganderätten. Leder initiativ icke till att lägenhet eller område införes i tomtregistret, skall fastighetsingenjören skriftligen underrätta ägaren därom.

106 §.

När lägenhet eller område, som avses i 8 a kap, lagen om skifte inom planläggningsområde, har införts såsom tomt i tomtregistret, anses såsom ovan i 1 mom. avsedd tomtkarta, som skall åtfölja ansökan, kopia av tomtindelningskarta, till nödiga delar kompletterad, eller av förrättningskarta som är uppgjord på basen av tomtindelningen.

111 §.

Avskrifter och kopior av samt utdrag ur karta och protokoll över tomtmätning och mätning av allmänt område, i 86 § avsett protokoll, i 105 § avsedd framställning, i 106 § avsedd kompletterad tomtkarta eller kompletterad tomtindelningskarta samt tomtbok och tomtbokskarta utfärdas av tomtbokföraren såframt ej magistraten annorlunda förordnat.

Helsingfors den 15 mars 1974.

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Kalevi Sorsa

Jord- och skogsbruksminister
Heimo Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.