51/1974

Given i Helsingfors den 18 januari 1974.

Lag om rättspolitiska forskningsinstitutet.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För rättspolitisk forskning finns ett justitieministeriet underställt rättspolitiskt forskningsinstitut.

Forskningsinstitutet har i uppgift att bedriva opartisk rättspolitisk forskning med beaktande av de undersökningar och utredningar lagberedningsarbetet påkallar samt att utföra övriga uppgifter, som genom förordning ålagts institutet.

Forskningsinstitutet har en allmän och en kriminologisk forskningsenhet. Dessutom kan andra forskningsenheter finnas vid institutet.

2 §.

Rättspolitiska forskningsinstitutet har en av statsrådet för viss tid tillsatt direktion. Olika samhälleliga åskådningar bör vara opartiskt representerade i direktionen.

Om direktionens sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.

3 §.

Vid rättspolitiska forskningsinstitutet kan finnas en direktörstjänst med avtalslön samt forskningsdirektörs- och specialforskartjänster med avtalslön.

Vid institutet kan dessutom finnas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande.

Direktörstjänsten besättes för viss tid. Forskningsdirektörs- och specialforskartjänsterna besättes tills vidare. Innehar den som for viss tid utnämnts till tjänst, redan tidigare statstjänst eller -befattning, befrias han från handhavandet av denna för den tid han innehar förstnämnda tjänst.

4 §.

Direktören för rättspolitiska institutet utnämnes av republikens president på förslag av statsrådet.

Forskningsdirektörerna och specialforskarna utnämnes av republikens president, sedan tjänsterna varit lediganslagna och forskningsinstituttets direktion uppgjort tjänsteförslag.

Om anställande av extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande stadgas genom förordning.

5 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1974.

Då lagen träder i kraft, ändras de befattningar som inrättats vid kriminologiska forskningsinstitutet till motsvarande befattningar vid rättspolitiska forskningsinstitutets kriminologiska forskningsenhet.

Åtgärder för besättande av rättspolitiska forskningsinstitutets tjänster och befattningar samt andra åtgärder som erfordras för inledande av verksamheten vid institutet kan vidtagas redan före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 18 januari 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.