22/1974

Given i Helsingfors den 4 januari 1974.

Lag angående ändring av lagen om exportgaranti.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 3 § lagen den 14 september 1962 om exportgaranti sådan den lyder i lagen den 31 december 1971 (996/71), som följer:

3 §.

Exportgaranti beviljas endast för en del av förlustrisken i samband med export. I 2 § 4 punkten av denna lag avsedd garanti kan dock ersätta kreditgivarens förlust i dess helhet.

Den totala garantiansvarigheten för garantier, vilka beviljats med stöd av denna lag, får uppgå till högst 5 000 miljoner mark, dock sålunda, att garantiansvarigheten för de i 2 a § 2 mom. avsedda garantierna får uppgå till högst 800 miljoner mark och garantiansvarigheten för de i 2 b § avsedda garantierna till högst 400 miljoner mark.

Vid beräkning av ovan i 2 mom. av denna paragraf nämnda maximala garantiansvarighet beaktas i fråga om andra garantier än sådana, som avses i 2 § 7 punkten, den garantiansvarighet som grundar sig på exportgarantier som trätt i kraft beträffande garanterat kapital, utan andra poster, som utöver kapitalet eventuellt skall ersättas, i sin helhet, och i motsvarighet därtill hälften av den garantiansvarighet for garanterat kapital, som föranletts av bindande garantianbud. Angående i 2 § 7 punkten av denna lag avsedda garantier beaktas vid beräkning av garantiansvarigheten den beräknade ersättningsskyldighet som rör gällande garantier och föranleds av förutsebar stegring av kostnadsnivån.

För bestämmande av exportgarantianstaltens i denna paragraf avsedda bokföringsmässiga garantiansvarighet omvandlas avtalsvaluta till finska mark med tillämpning av den kurs för vederbörande valuta, som Finlands Bank uppgivit vid tidpunkten för garantins beviljande, eller, om sådan kurs icke finns, den kurs för vederbörande valuta som Finlands Bank senast uppgivit innan garantin beviljades.

Helsingfors den 4 januari 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.