10/1974

Given i Helsingfors den 4 januari 1974.

Lag angående ändring av lagen om vårdbidrag för barn.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 2, 3 och 6 §§ lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag for barn (444/69), av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagen den 5 december 1969 (735/69), samt fogas till lagen en ny 8 a §, som följer:

2 §.

Vårdbidrag erlägges till barn, som på grund av sjukdom, lyte eller skada under minst sex månader är i behov av särskild vård och rehabilitering i sådan omfattning, att därav förorsakas betydande ekonomisk eller annan särskild belastning.

Vårdbidraget är lika stort som det vårdtillägg som utgår enligt folkpensionslagen.

3 §.

Vårdbidrag erlägges högst till utgången av den månad då barnet fyller 16 år.

Vårdbidrag kan beviljas antingen för viss tid eller tillsvidare.

Vårdbidrag indrages, när barnet icke längre är berättigat därtill.

6 §.

Kostnaderna för vårdbidraget erlägges av folkpensionsanstaltens medel.

8 a §.

Barn, för vilket under kvartalet före denna lags ikraftträdande, med stöd av 3 § 2 mom. lagen om specialbarnbidrag (538/60) utbetalats specialbarnbidrag och vilket icke fyllt 16 år, är berättigat till vårdbidrag räknat från denna lags ikraftträdande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974, dock så, att för lagens verkställighet erforderliga åtgärder kan vidtagas redan före lagens ikraftträdande. Kommunerna skall före lagens ikraftträdande tillställa folkpensionsanstalten av denna nödigbefunna uppgifter och handlingar.

Helsingfors den 4 januari 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.