Ursprungliga författningar: 1974

1115/1974
Förordning angående ändring av förordningen om räntestöd åt kommuner för anskaffning av bostadsområden.
1086/1974
Lag om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder.
1063/1974
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd.
1050/1974
Lag om temporär ändring av lagen angående stämpelskatt.
1043/1974
Lag om skatt på inkomst och förmögenhet.
1029/1974
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
1028/1974
Lag angående ändring av lagen om skatt på arv och gåva.
1027/1974
Lag angående ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.
1026/1974
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.
1025/1974
Lag om ändring av beskattningslagen.
1024/1974
Lag om ändring av beskattningslagen.
1023/1974
Lag om ändring av beskattningslagen.
1021/1974
Lag om länsrätterna.
1005/1974
Förordning om ändring av utsökningsförordningen.
1000/1974
Lag om ändring av 6 § reglementet för Finlands Bank.
998/1974
Lag om statsbidrag för arkiv av privat karaktär.
977/1974
Förordning om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land.
971/1974
Lag om ändring av 3 och 19 a §§ arbetstidslagen.
970/1974
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation.
969/1974
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans arbetskollektivavtal.
968/1974
Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal.
957/1974
Lag angående ändring av lagen om skatt på motorfordon.
919/1974
Förordning angående upphävande av 1 § 1 mom. förordningen om vårdbidrag för barn.
916/1974
Förordning angående delvist upphävande av 5―8 kap. i sjukförsäkrinesförordningen.
915/1974
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.
911/1974
Lag angående ändring av lagen om sammanslagningsersättningar och -understöd åt kommuner
909/1974
Lag om ändring av 18 och 39 §§ tryckfrihetslagen.
Nr 898./1974
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen.
Nr 839./1974
Lag om Finlands fiskezon.
817/1974
Lag om ändring av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras.
752/1974
Lag angående ändring av lagen om pension för företagare.
751/1974
Lag angående ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare.
750/1974
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
749/1974
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.
654/1974
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.
648/1974
Lag angående ändring av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
646/1974
Lag om arbetsdomstolen.
622/1974
Lag om ändring av rättegångsbalken.
621/1974
Lag angående ändring av lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål.
618/1974
Lag angående ändring av lagen om unga förbrytare.
615/1974
Lag om rannsakningsfängelse.
Nr 614./1974
Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflagen.
548/1974
Förordning angående ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare.
530/1974
Lag om ändring av byggnadslagen.
506/1974
Lag angående ändring av lagen om skatt på motorfordon.
472/1974
Förordning angående ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän.
454/1974
Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.
452/1974
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.
451/1974
Lag om ändring av folkpensionslagen.
425/1974
Lag om ändring av 12 § lagen angående stämpelskatt.
422/1974
Lag om ersättning av statens medel åt oskyldigt häktad eller dömd.
Nr 421./1974
Lag om ändring av trafikförsäkringslagen.
414/1974
Lag angående ändring av 51 § lagen om arbetsavtal.
412./1974
Skadeståndslag
Nr 402./1974
Lag om försvarsmakten.
382/1974
Förordning angående ändring av förordningen om tillsynen över arbetarskyddet.
379/1974
Lag om oljeskyddsfonden.
378/1974
Lag om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land.
Nr 370./1974
Förordning om ändring av lotsningsförordningen.
Nr 356./1974
Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen.
304/1974
Förordning angående ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.
303/1974
Lag om ändring av jordlegolagen.
270/1974
Lag om ändring av 12 § lagen angående stämpelskatt.
258/1974
Förordning om avträdelsepension.
243/1974
Förordning angående ändring av förordningen om krigsmannaed.
225/1974
Förordning angående ändring av förordningen om skifte inom planläggningsområde.
214/1974
Lag angående ändring av lagen om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstid.
198/1974
Förordning om ersättning för brottsskador av statsmedel.
114/1974
Förordning angående ändring av förordningen om vårdbidrag för barn.
75/1974
Statsrådets beslut om extra konstnärspensioner.
51/1974
Lag om rättspolitiska forskningsinstitutet.
35/1974
Statsrådets beslut angående allmänna bestämmelser om mottagande och användning av donations- och testamentsmedel i staten ämbetsverk och inrättningar.
22/1974
Lag angående ändring av lagen om exportgaranti.
16/1974
Lag om avträdelsepension.
12/1974
Lag angående ändring av 12 och 13 §§ lagen om statens pensioner.
10/1974
Lag angående ändring av lagen om vårdbidrag för barn.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.