954/1973

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 21 december 1973.

Förordning om tillsynen över arbetarskyddet.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 29 § lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet (1 31/73):

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

Tillsynen över efterlevnaden av stadgandena och bestämmelserna om arbetarskydd utövas av arbetarskyddsmyndigheterna på sätt i lagen om tillsynen över arbetarskyddet (131/73), i denna förordning benämnd tillsynslagen, och i denna förordning stadgas.

Vid samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna i angelägenheter rörande arbetarskydd skall iakttagas i tillsynslagen och i denna förordning utfärdade stadganden, försåvitt ej arbetsgivar- och arbetstagarföreningar, vilkas verksamhetskrets omfattar hela landet, i enlighet med vad i 8 § tillsynslagen är stadgat, överenskommit annorlunda om ordnandet av samarbetet.

Angående arbetarskyddsförvaltningen och arbetarskyddsmyndigheterna åliggande, andra än i 1 mom. nämnda, uppgifter är särskilt stadgat.

2 §.

Vid tillämpning av tillsynslagen och denna förordning avses med:

a) arbetarskyddsmyndighet social- och hälsovårdsministeriet, arbetarskyddsstyrelsen, arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsbyråer och kommunernas eller kommunalförbundens hälsovårdsnämnder;

b) arbetsställe en med avseende på tillsynen över efterlevnaden av stadgandena och bestämmelserna om arbetarskydd ändamålsenlig, av olika arbetsplatser bestående funktionell helhet;

c) arbetstagare i funktionärsställning person, som leder och handhar tillsynen över arbetet samt person, som handhar byrå- och planeringsuppgifter, laboratorie-, marknadsförings- och försäljningsuppgifter, dock ej uppgifter i försäljningslokal, ävensom person som handhar andra uppgifter, vilka motsvarar ovan uppräknade uppgifter;

d) arbetarskyddskommission ett för främjandet av säkerhet och sundhet i arbetet sammansatt samarbetsorgan, till vilket hör arbetsgivaren eller av honom utsedda personer samt arbetsställets arbetstagare och arbetstagare i funktionärsställning valda representanter;

e) arbetarskyddschef arbetsgivaren eller av honom utsedd person, som ansvarar för samarbetet på arbetsstället mellan arbetsgivaren och arbetstagarna i angelägenheter som rör arbetarskyddet;

f) arbetarskydds fullmäktig den, som valts bland arbetstagarna och arbetstagarna i funktionärsställning till att företräda arbetstagarna och arbetstagarna i funktionärsställning vid samarbetet med arbetsgivaren i angelägenheter som rör arbetarskyddet samt i förhållande till arbetarskyddsmyndigheterna;

g) inspektion en förrättning, som utförs av tjänsteman inom arbetarskyddsförvaltningen och som avser att utreda huruvida stadgandena och bestämmelserna om arbetarskyddet iakttagits på arbetsstället och som kan röra arbetsförhållande, arbetsmiljö, teknisk anordning, farligt ämne eller arbetsmetod, arbetstagares hälsa eller annan fråga som hänför sig till arbetarskyddet eller arbetsförhållandet, till den del tillsynen över efterlevnaden av stadgandena och bestämmelserna härom stadgats att ankomma på arbetarskyddsmyndigheterna;

h) undersökning förrättning som avses i föregående punkt och som företages av arbetarskyddsmyndighet godkänd sakkunnig;

i) protokoll ett dokument, som uppgjorts i samband med inspektion eller undersökning eller på basen av dylik och som kontrasignerats av författaren av inspektion eller undersökning; samt

j) arbetsplatsbok pärm eller motsvarande, av fastställd modell, vars införskaffande påbjudits för uppbevaring av författarens av inspektion anteckningar samt arbetarskyddsmyndighets beslut och inspektionsprotokoll, beträffande arbetsstället.

3 §.

Den som är chef för statens, kommuns eller annan offentligträttslig sammanslutnings ämbetsverk eller inrättning företräder ämbetsverket eller inrättningen såsom arbetsgivare, försåvitt annat ej är särskilt stadgat eller bestämt.

4 §.

Arbetsgivaren eller arbetsgivarna och arbetstagarna eller fackliga föreningar vilka företräder dem, kan vid ordnandet av det samarbete på arbetsställe, varom är stadgat i 2 kap. tillsynslagen, avtala om arbetsstället annorlunda än vad i 2 § b punkten är stadgat ändock så, att arbetsstället med beaktande av förhållandena bildar en med tanke på samarbetet ändamålsenlig helhet.

Ifall man ej om arbetsstället kan uppnå överenskommelse på sådant sätt som är stadgat i 1 mom., bestämmer därom vederbörande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå beaktande vad i sagda moment är stadgat.

5 §.

Arbetstagarna eller fackliga föreningar, vilka företräder dem, kan, försåvitt förhållandena på arbetsställe det föranleder, avtala om att vid anordnandet av val av arbetarskyddsfullmäktige och medlemmar av arbetarskyddskommission, jämväl andra än i 2 § c punkten avsedda arbetstagare hänföres till arbetstagarna i funktionärsställning.

2 kap.

Inspektioner och undersökningar.

6 §.

Inspektioner skall förrättas så ofta och med så stor grundlighet och omsorgsfullhet som är nödig med tanke på en effektiv tillsyn över efterlevnaden av stadgandena, bestämmelserna och anvisningarna om arbetarskydd. Arbetsställen, på vilka föreligger väsentlig risk för förlust av liv eller hälsa, skall övervakas särskilt effektivt. På de arbetsställen, på vilka arbete utförs om natten, skall inspekteras även nattetid.

Arbetarskyddsstyrelsen ger vid behov branschvis närmare direktiv angående hur ofta arbetsställen skall inspekteras samt när undersökning på arbetsställe skall förrättas.

Av särskild orsak kan inspektion begränsas till att avse endast viss del av arbetsställe, anordning, på arbetsstället brukat ämne eller arbetsmetod eller annan till tillsynen över arbetarskyddet hänförlig omständighet. Härvid skall iakttagas i tillämpliga delar vad om inspektion är stadgat.

7 §

Har arbetarskyddsmyndighet erhållit vetskap om sådant olycksfall i arbetet, varom skall göras anmälan till arbetarskyddsmyndighet i enlighet med 22 § 1 mom. tillsynslagen, skall inspektion på grund av olycksfallet förrättas i mån av möjlighet omedelbart.

Då arbetarskyddsmyndighet mottagit anmälan om bristfällighet eller missförhållande, som yppat sig på arbetsställe och som rör arbetarskyddet eller då arbetarskyddschef, arbetarskyddsfullmäktig eller arbetarskyddskommission anhållit om förrättande av inspektion på arbetsstället, skall inspektion förrättas så fort som möjligt, försåvitt de omständigheter som framställts i anmälan eller anhållan det påkallar.

Vid ovan i 1 mom. avsedd inspektion skall i synnerhet utredas olycksfallets förlopp och de medelbara och omedelbara orsaker, vilka lett till olycksfallet, samt möjligheterna att förhindra upprepning av liknande olycksfall.

8 §.

Förrättare av inspektion skall på anfordran förete intyg över sin befogenhet. Intyg för tjänstemän vid arbetarskyddsstyrelsen och vid arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå utfärdas av arbetarskyddsstyrelsen samt för kommunal arbetarskyddsinspektör eller arbetarskyddsinspektör vid kommunalförbund av vederbörande hälsovårdsnämnd.

9 §.

I 1 § 2 mom. tillsynslagen avsedda sakkunniga, vilka anlitas som förrättare av undersökning, godkännes av arbetarskyddsstyrelsen eller i brådskande fall av vederbörande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå.

Åt förrättare av undersökning utfärdar vederbörande arbetarskyddsmyndighet intyg över dennes befogenhet för varje undersökning särskilt för sig.

De kostnader, vilka föranleds av ovan i 1 och 2 mom. avsedd undersökning bestrides med statsmedel inom ramen för statsförslaget vid behov enligt av arbetarskyddsstyrelsen fastställda grunder.

10 §.

Tjänstemännen inom arbetarskyddsförvaltningen och förrättarna av inspektion skall göra sig förtrogna med arbetarskyddet i allmänhet samt förrättarna av inspektion särskilt med förhållandena beträffande arbetarskyddet på arbetsställena inom sina egna verksamhetsområden.

Förrättare av inspektion skall vid utförande av sin tillsynsuppgift med anvisningar och råd främja arbetarskyddet på arbetsstället samt samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna beträffande arbetarskyddet på arbetsstället.

11 §.

Förrättare av inspektion skall under inspektion reservera arbetsgivaren eller dennes företrädare samt arbetarskyddschefen och arbetarskyddsfullmäktig tillfälle att bliva hörda beträffande angelägenheter, vilka ansluter sig till inspektionen. Därtill skall han vid behov samtala med ovannämnda personer och arbetstagarna om frågor som rör säkerheten och sundhet på arbetsstället.

På anhållan av arbetstagare skall förrättare av inspektion samtala med denne även enskilt om frågor som rör säkerheten och sundheten i dennes arbete antingen på arbetsstället eller vid behov utanför detsamma.

Har inspektion eller undersökning förrättats av särskild orsak, som avses i 3 § 2 mom. tillsynslagen, utan att anmälan därom gjorts till arbetsgivaren eller dennes företrädare eller arbetstagarna eller deras företrädande och har författaren av inspektion eller undersökning ej varit i tillfälle att träffa nämnda personer, skall förrättaren av undersökningen eller inspektionen lämna på arbetsstället ett till dem riktat skriftligt meddelande om undersökningen eller inspektionen förrän han avlägsnar sig från arbetsstället.

12 §.

Förrättaren av inspektion skall föra protokoll över inspektionen. Har inspektion föranlett anmärkning eller har vid inspektion givits i 15 § 1 mom. tillsynslagen avsedda direktiv och råd eller i 16 § sagda lag avsett förbud, ävensom även eljest på anhållan av sakägarna, skall avskrift av protokollet kostnadsfritt utan dröjsmål tillställas arbetsgivaren eller dennes företrädare och arbetarskyddsfullmäktigen eller, försåvitt på arbetsstället ej finns arbetarskyddsfullmäktig, annan företrädare för arbetstagarna.

Förrättare av inspektion skall i arbetsplatsboken göra anteckning om datum för inspektionen, anteckning om huruvida sakägarna skall tillställas särskilda avskrifter av protokollet och om inom vilken tid de kommer att tillställas dem, protokollets nummer samt uppgift om förbud, som avses i 16 § tillsynslagen, då vid inspektion sådant förbud utfärdats.

Till protokollet över ovan i 7 § 1 mom. avsedd inspektion skall fogas en av förrättaren av inspektionen uppgjord redogörelse för olycksfallet.

13 §.

Uppstår vid tolkning av stadganden och bestämmelser om arbetarskydd ovisshet eller anser förrättaren av inspektion av annan orsak, att han ej kan avgöra vilka åtgärder, som skall vidtagas med anledning av vid förrättad inspektion eller eljest observerat missförhållande eller konstaterad bristfällighet, skall han utan dröjsmål anmäla om saken till vederbörande arbetarskyddsdistriikts arbetarskyddsbyrå och denna vid behov vidare till arbetarskyddsstyrelsen för erhållande av nödiga direktiv.

Erhåller förrättaren av inspektion vetskap om missförhållande eller bristfällighet beträffande arbetarskyddet på arbetsställe, vilket ej faller under hans befogenhet, skall han utan dröjsmål göra anmälan därom till den arbetarskyddsmyndighet. under vars tillsyn arbetsstället är ställt.

14 §.

Förrättare av undersökning skall uppgöra protokoll över undersökningen och tillställa detsamma, efter det undersökningen slutförts, den arbetarskyddsmyndighet, på vars förordnande undersökningen förrättats. Har förrättaren av undersökningen konstaterat, att på vederbörande arbetsställe visst stadgande eller viss bestämmelse om arbetarskydd ej iakttagits, skall han göra anmälan även härom till ovannämnda arbetarskyddsmyndighet.

15 §.

Då arbetarskyddsmyndighet erhållit vetskap om missförhållande eller bristfällighet i fråga om sådan på arbetsställe befintlig maskin, anordning eller redskap, beträffande vars säkerhet tillsynen över efterlevnaden av stadgandena och bestämmelserna därom ankommer på annan myndighet, skall arbetarskyddsmyndigheten göra anmälan om saken till vederbörande tillsynsmyndighet.

3 kap.

Arbetarskyddschef.

16 §.

Den som utses till arbetarskyddschef skall i mån av möjlighet vara förtrogen med arbetarskyddet.

Arbetar på samma arbetsställe hos olika arbetsgivare anställda arbetstagare, skall den arbetsgivare, som har det största antalet arbetstagare på arbetsstället eller som innehar ställningen av huvudentreprenör eller motsvarande arbetsgivare, taga initiativ till samarbete mellan arbetsgivarna för främjandet av arbetarskyddet på arbetsstället och för utseende av eventuell gemensam arbetarskyddschef.

Samma person kan utses till arbetarskyddschef för två eller flere arbetsställen, om detta är påkallat med hänsyn till ett ändamålsenligt ordnande av arbetarskyddet.

17 §.

Arbetarskyddschef åligger i egenskap av den som ansvarar för samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna rörande arbetarskyddet på arbetsstället:

1) att göra sig förtrogen med de stadganden, bestämmelser och direktiv, som rör arbetarskyddet, samt draga försorg om att arbetstagarna erhåller kännedom om dem;

2) att deltaga i inspektioner och undersökningar rörande arbetarskyddet, såframt förrättaren av inspektion eller undersökning anser detta nödigt;

3) att göra sig förtrogen med de förhållanden på arbetsställe som rör säkerhet och sundhet i arbetet, följa med utvecklingen av dessa förhållanden samt vidtaga åtgärder för avhjälpandet av missförhållande eller bristfällighet han observerat;

4) att vidtaga nödiga åtgärder för ordnandet och upprätthållandet av i tillsynslagen avsett samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare samt verka för utvecklingen av samarbetet rörande arbetarskydd;

5) att stå i kontakt med arbetarskyddskommissionen, arbetarskyddsfullmäktigen och övriga personer med arbetarskyddsuppgifter på arbetsstället; samt

6) att handha de övriga uppgifter, som enligt tillsynslagen och denna förordning samt bestämmelser, som utfärdats med stöd av dessa, ankommer på honom.

Föranledes av arbetarskyddets organisation på arbetsstället ej annat, skall arbetarskyddschef en, utöver vad i 1 mom. är stadgat:

1) draga försorg om att arbetsgivaren och företrädarna för honom erhåller nödig kännedom om de stadganden, bestämmelser och direktiv som rör arbetarskydd;

2) hos arbetsgivaren göra framställningar om åtgärder för förrättande av undersökning i anledning av på arbetsställe inträffat olycksfall eller observerad risk för olycksfall, yrkessjukdom som yppat sig eller konstaterad risk för yrkessjukdom eller andra sjukdomar, som yppat sig på arbetsstället och förorsakats av arbetet;

3) fästa arbetsgivarens uppmärksamhet vid att stadgade ibruktagnings- och underhållsbesiktningar, vilka ansluter sig till säkerheten och sundheten i arbete förrättas;

4) upprätthålla nödiga kontakter med arbetarskyddsmyndigheterna;

5) hos arbetsgivaren göra framställningar om vidtagandet av åtgärder för ordnandet av nödig förstahjälpsverksamhet samt utbildning, som rör sådan verksamhet på arbetsstället; samt

6) hos arbetsgivaren göra framställningar om åtgärder för anordnandet av sådan handledning i arbetet samt utbildning och informationsverksamhet, som ansluter sig till arbetarskyddet på arbetsstället.

4 kap.

Arbetarskyddsfullmäktig.

18 §.

På arbetsställe, vars totalantal regelbundet arbetande arbetstagare, arbetstagarna i funktionärsställning medräknade, utgör minst tio, skall utses en arbetarskyddsfullmäktig och tvenne vicefullmäktige.

Önskar de arbetstagare på arbetsställe, vilka är i funktionärs ställning, välja egna i 1 mom. nämnda fullmäktige, skall arbetsgivaren underrättas härom i god tid före valet.

Valet av arbetarskyddsfullmäktige samt vicefullmäktige skall förrättas under tiden mellan den 1 november och den 31 december under det år som föregår deras verksamhetsperiod. Då arbetarskyddsfullmäktig och vicefullmäktige väljes första gången, skall valet dock förrättas inom två månader från det arbetsgivaren till arbetarskyddsmyndighet gjort i 21 § av tillsynslagen stadgad anmälan om att på arbetsställe arbetet påbörjats, försåvitt av 30 § i tillsynslagen e] annat följer.

Har ej annorlunda överenskommits, förrättas valet som majoritetsval med slutna sedlar. Envar som deltar i valet har i valet en röst. Faller rösterna lika, avgöres valets resultat medelst lottning.

19 §.

Uppstår ovisshet angående anordnandet av val av arbetarskyddsfullmäktige, ger vederbörande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå nödiga anvisningar i ett vart fall särskilt för sig.

Har på arbetsställe, för vilket skall väljas arbetarskyddsfullmäktig, val ej förrättats inom i 18 § 3 mom. föreskriven tid, skall vederbörande arbetarskyddsmyndighet vidtaga åtgärder för åstadkommande av val.

20 §.

För förrättande av val skall arbetsgivare ställa till förfogande en förteckning över arbetstagarna på arbetsstället och särskilt för sig över arbetstagarna i funktionärsställning, försåvitt de sistnämnda arbetstagarna anmält om att de väljer en egen arbetarskyddsfullmäktig. Arbetsgivaren skall tillåta arbetstagarna att gratis för förrättande av val använda för ändamålet lämpliga utrymmen, över vilka han disponerar. Valet får ej onödigtvis förorsaka störning i verksamheten på arbetsstället.

Val skall anordnas sålunda, att samtliga arbetstagare på arbetsstället har möjlighet att deltaga i valet. Angående tidpunkt och plats för valet skall på förhand överenskommas med arbetsgivaren och valens förrättande skall tillkännagivas medelst meddelande som uppsättes till påseende på arbetsstället eller medelst annat meddelande, som tillställes samtliga arbetstagare senast 14 dagar före valet.

21 §.

Resultatet av val av arbetarskyddsfullmäktig och vicefullmäktige skall omedelbart på arbetstagarnas försorg tillkännagivas medelst meddelande, som uppsättes till påseende på arbetsstället, samt särskilt för sig skriftligen delgivas arbetsgivaren, på vilken det ankommer att om valets resultat ofördröjligen göra anmälan till vederbörande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå.

22 §.

Då arbetarskyddsfullmäktigs arbetsförhållande upphör eller då han av annan orsak avgår under sin verksamhetsperiod, träder i hans ställe för den återstående delen av verksamhetsperioden den vicefullmäktig, som vid valet erhållit det större antalet röster, såframt e] före valet annorlunda avtalats. Om vicefullmäktige erhållit lika antal röster, avgörs saken medelst lottning.

23 §.

Arbetarskyddsfullmäktig åligger i egenskap av företrädare för arbetsställets arbetstagare i samarbetet rörande arbetarskydd samt i förhållande till arbetarskyddsmyndigheterna:

1) att göra sig förtrogen med de stadganden, bestämmelser och direktiv som rör arbetarskyddet;

2) att deltaga i inspektioner och undersökningar rörande arbetarskyddet, då förrättaren av inspektion eller undersökning anser de nödigt;

3) att vid behov och då det med beaktande av undersökningens natur är möjligt, deltaga i annan än i föregående punkt avsedd undersökning, vilken verkställts på grund av på arbetsstället inträffat olycksfall eller observerad risk för olycksfall, yrkessjukdom som yppat sig eller konstaterad risk för yrkessjukdom eller på grund av andra sjukdomar, som yppat sig på arbetsstället och förorsakats av arbetet;

4) att göra sig förtrogen med förhållandena på arbetsstället rörande arbetarskyddet genom att regelbundet på olika arbetsplatser hålla dem under observation och genom att följa med förhållandenas utveckling med hänseende till säkerheten och sundheten i arbetet samt anmäla om brister och missförhållanden han konstaterat, i första hand för vederbörande arbetsledning och arbetarskyddschef samt vid behov för arbetarskyddsmyndigheterna;

5) att verka för främjandet av samarbetet mellan arbetsgivaren och arbetstagarna rörande arbetarskyddet på arbetsstället;

6) att stå i kontakt med arbetarskyddskommissionen, arbetarskyddschefen och övriga personer med arbetarskyddsuppgifter på arbetsstället ävensom med arbetarskyddsmyndighetema; samt

7) att utföra de övriga uppgifter, som enligt tillsynslagen och denna förordning samt med stöd av dem utfärdade bestämmelser, ankommer på honom.

24 §.

Vid bestämmandet av i 11 § 2 mom. tillsynslagen avsedd tid, som åtgår till skötseln av arbetarskyddsfullmäktigs uppgifter, skall beaktas antalet arbetstagare på arbetsstället, arbetsställets vidsträckthet, antalet arbetsplatser och arten av det arbete, som utförs på dessa, samt övriga faktorer, som härrör sig av förhållandena inom respektive bransch och på respektive arbetsställe och som inverkar på mängden av arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter.

25 §.

Den ersättning, som enligt 11 § 3 mom. tillsynslagen skall erläggas åt arbetarskyddsfullmäktig såsom ersättning för det inkomstbortfall, som föranletts av att arbetarskyddsfullmäktigen utfört uppgifter, som rör arbetarskyddet, under arbetstid, beräknas med beaktande av vad han skulle ha i sitt arbete förtjänat under den tid han handhaft arbetarskyddsfullmäktigs uppgifter.

Såsom i ovan i 1 mom. nämnda lagrum avsedd skälig ersättning för de oundgängliga uppgifter, som rör arbetarskyddet och som arbetarskyddsfullmäktig utfört utom arbetstid, eller såsom ersättning för deltagande i arbetarskyddskommissionens sammanträden, anses mötesarvoden, vilka står i överensstämmelse med gällande bestämmelser angående statens kommittéer.

5 kap.

Arbetarskyddskommission.

26 §.

På arbetsställe, vars totalantal regelbundet arbetande arbetstagare, arbetstagarna i funktionärsställning medräknade, utgör minst tjugo, skall inrättas en arbetarskyddskommission. På arbetsställe kan, i enlighet med vad i 12 § tillsynslagen är stadgat, även eljest inrättas en arbetarskyddskommission eller flere arbetarskyddskommissioner.

Arbetsgivaren skall vidtaga nödiga åtgärder för inrättande av arbetarskyddskommission. Arbetar på arbetsställe, för vilket skall inrättas arbetarskyddskommission, hos olika arbetsgivare anställda arbetstagare, skall den arbetsgivare, som har det största antalet arbetstagare eller som innehar ställningen såsom huvudentreprenör eller såsom motsvarande arbetsgivare på arbetsstället, vidtaga åtgärder för inrättandet av arbetarskyddskommission.

27 §.

Har angående antalet medlemmar i arbetarskyddskommission och om parternas representation ej annorlunda överenskommits, är antalet medlemmar i kommissionen fyra, åtta eller tolv i enlighet med vad arbetsställets art, dess vidsträckthet och övriga förhållanden förutsätter. En fjärdedel av medlemmarna i kommissionen företräder arbetsgivaren, hälften av medlemmarna den större och en fjärdedel den mindre av arbetstagargrupperna i arbetstagares respektive funktionärs ställning. En av de medlemmar, som företräder arbetsgivaren, skall vara arbetarskyddschefen.

28 §.

De medlemmar och suppleanter i arbetarskyddskommission, vilka företräder arbetstagarna och arbetstagarna i funktionärsställning, utses genom val, angående vilket i tillämpliga delar är gällande vad ovan i 18―22 §§ om val av arbetarskyddsfullmäktig är stadgat.

Kan ej avtal träffas om inrättande av arbetarskyddskommission, om dess medlemsantal och om de olika parternas representation, skall saken på åtgärd av arbetsgivaren hänskjutas till vederbörande arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå för avgörande.

29 §.

Arbetarskyddskommission skall för främjandet av säkerheten och sundheten i arbetet på arbetsstället:

1) utgöra ett samarbetsorgan för arbetsgivaren, arbetstagarna och arbetstagarna i funktionärsstälming i angelägenheter som rör arbetarskyddet;

2) deltaga i inspektioner och undersökningar rörande arbetarskyddet då förrättaren av inspektion eller undersökning finner det nödigt;

3) medverka till att annan än i föregående punkt avsedd undersökning blir utförd och till verkställandet av sådan, då undersökningen är påkallad på grund av på arbetsstället inträffat olycksfall eller konstaterad risk för olycksfall, yrkessjukdom som yppat sig, konstaterad risk för yrkessjukdom eller på grund av andra sjukdomar, som yppat sig på arbetsstället och som förorsakats av arbetet;

4) göra sig förtrogen med förhållandena på arbetsstället rörande säkerheten och sundheten i arbetet samt följa med förhållandenas utveckling samt vid behov och då det är möjligt, bland annat genom förrättande av inspektioner, fästa särskild uppmärksamhet vid farliga arbetsförhållanden och arbetssätt samt göra framställningar om korrigering av dem;

5) att göra sig bekant med ändrings- och reformplaner, vilka påverkar säkerheten och sundheten i arbetet på arbetsplatsen samt avgiva utlåtande om dessa till arbetsgivaren;

6) följa med olycksfalls- och hälsosituationen på arbetsstället samt vidtaga åtgärder för verkställandet av undersökningar för klarläggandet av orsakerna till olycksfall och till sjukdomar, vilka härrör sig av arbetet;

7) följa med genomförandet av företagshälsovården på arbetsstället och göra framställningar härom hos arbetsgivaren;

8) följa med arbetsrådgivningen med avseende på säkerheten och sundheten i arbetet samt göra framställningar härom hos arbetsgivaren;

9) planera arbetarskyddsutbildningen på arbetsstället, göra framställningar härom hos arbetsgivaren samt, såframt därom överenskommits, anordna sådan utbildning;

10) sträva till att utveckla de förfaringssätt som främjar säkerheten och sundheten i arbetet samt göra framställningar härom hos arbetsgivaren;

11) draga försorg om den information som ansluter sig till det samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna, som rör arbetarskyddet; samt

12) utföra de övriga uppgifter, som enligt tillsynslagen och denna förordning samt med stöd av dessa utfärdare bestämmelser ankommer på kommissionen.

30 §.

Arbetarskyddskommission utser inom sig för sin verksamhetsperiod en ordförande och en viceordförande. Likaså utser kommissionen för sig en sekreterare och en ersättare för denne.

31 §.

Arbetarskyddskommission sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden.

Arbetarskyddskommission skall sammanträda minst en gång i kvartalet och då minst hälften av kommissionens medlemmar eller arbetarskyddschefen eller arbetarskyddsfullmäktigen det kräver.

Meddelande om arbetarskyddskommissionens sammanträde skall bevisligen delgivas kommissionens medlemmar minst sju dygn före sammanträdet samt dessutom uppsättas till påseende på arbetsstället. Skall kommissionen sammanträda till följd av på arbetsstället inträffat olycksfall eller i annat brådskande fall, kan meddelande om sammanträdet delgivas på annat ändamålsenligt sätt även inom en kortare tid.

Kommissionen är beslutför då förutom ordföranden minst hälften av medlemmarna är närvarande. Faller rösterna lika vid omröstning i ärende, som behandlas i kommissionen, blir den åsikt, för vilken ordföranden röstat, kommissionens beslut, förutom vid val, vilkas resultat avgöres medelst lottning.

Arbetarskyddsfullmäktige äger rätt att deltaga i kommissionens sammanträden, vid vilka han äger rätt att uttala sig, men ej rösträtt.

32 §.

Angående ordförandens och medlemmarnas i arbetarskyddskommission rätt att få befrielse från sitt ordinarie arbete för utförandet av oundgängliga uppgifter, som rör arbetarskyddet, och om deras rätt till ersättning för den inkomstförlust, vilken förorsakats dem på grund av dylika uppgifter, ävensom till arvode för uppgifter, som de utfört utom arbetstid, samt för arbetarskyddskommissionens sammanträden gäller i tillämpliga delar vad om arbetarskyddsfullmäktiges motsvarande rättigheter är stadgat i 24 och 25 §§.

6 kap.

Tvångsmedel.

33 §.

Har förrättare av inspektion konstaterat, att arbetsgivare ej iakttagit i 15 § 1 mom. tillsynslagen avsedda anvisningar för avhjälpande eller rättande av bristfälligheter eller missförhållanden, skall förrättaren av inspektionen ofördröjligen anmäla därom vederbörande arbetarskyddsmyndighet.

34 §.

Författare av inspektion skall, då han förbjuder användningen av anordning eller arbetsmetod i fall, som avses i 16 § tillsynslagen, gå till väga så, att förbudet ej begränsar verksamheten på arbetsstället i större utsträckning än vad som är nödigt med hänsyn till säkerheten och sundheten i arbetet.

35 §.

Har arbetarskyddsmyndighet förelagt termin för avhjälpande eller rättande av bristfällighet eller missförhållande, som avses i 15 § tillsynslagen, eller har förrättaren av inspektion utfärdat i 16 § sagda lag avsett förbud, skall bägge för sin del tillse, att ovannämnda åtgärd utföres eller att förbudet iakttages.

7 kap.

Särskilda stadganden.

36 §.

Arbetsgivare skall av utrymmen, över vilka han disponerar, anvisa utan ersättning plats för uppbevaring av handlingar, vilka hänför sig till skötseln av arbetarskyddsfullmäktigs och arbetarskyddskommissionens uppgifter, ävensom för ordnande av möjlighet att bekanta sig med dessa handlingar samt för skötseln av uppgifterna nödiga förhandlingar samt sammanträden.

37 §.

Närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av denna förordning utfärdas av arbetarskyddsstyrelsen.

38 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1974.

Inrättandet av arbetarskyddskommissioner skall inledas sålunda och i den ordning som social- och hälsovårdsministeriet på framställning av arbetarskyddsstyrelsen bestämmer. Vid förrättandet av val av arbetarskyddsfullmäktig, vicefullmäktige och medlemmar i arbetarskyddskommission sker valet första gången för en verksamhetsperiod, som utgår vid utgången av det kalenderår, som följer på det år, då valet förrättades.

Helsingfors den 21 december 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.