906/1973

Given i Helsingfors den 14 december 1973.

Förordning om ändring av utsökningsförordningen.

På föredragning av justitieministern ändras 13, 20, 21, 24 och 27 §§ utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896, av dessa lagrum 24 § sådan den lyder i förordning av den 1 februari 1929 (56/29) och 27 § sådan den lyder i förordning av den 5 december 1969 (755/69), samt fogas till förordningen nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 13 a och 28 §§ som följer:

1 a §.

Finner utmätningsman, att utmätt lös egendom flyttats utom hans tjänsteområde, och kan verkställigheten på den grund icke fortsättas, må utmätningsmannen, om han anser skäl därtill föreligga, begära handräckning för försäljning av den utmätta egendomen hos den utmätningsman inom vars tjänsteområde egendomen finnes.

När utmätningsman begär i 1 mom. nämnd handräckning, skall han för verkställigheten individualisera den flyttade egendomen och med tillräcklig noggrannhet uppgiva var den finnes samt bifoga utdrag ur utmätningsprotokollet.

Medel som influtit vid försäljning av egendom skola redovisas för den utmätningsman som verkställt utmätningen.

1 b §.

Verkställes utmätning av lön för indrivning av fordran, skall den som förrättar utmätningen i utmätningsprotokollet anteckna även Fordrans art samt det stadgande, på vilket fordran möjligen tillkommande förmånsrätt grundar sig.

1 c §.

Hava utmätningsmän på två eller flera orter verkställt utmätning av samma gäldenärs lön och finner utmätningsmannen på löneutbetalningsorten, att det uppenbart icke tills vidare och åtminstone icke under de två följande månaderna kommer att inflyta lönemedel till betalning av mer än en till grund för utmätning liggande fordran, skall han till vederbörande utmätningsman återställa utdraget ur utmätningsprotokollet angående annan fordran. På utdrag som återsändes skall antecknas orsaken till återställandet samt den ort, där gäldenären enligt tillgänglig utredning bor.

I annat fall skall utmätningsmannen på löneutbetalningsorten redovisa de medel, som lyftas av närmast till betalning förfallande lönebelopp för utmätningsmannen på varje ort, där utmätning av lön verkställts, i den mån medel inflyta till betalning av den till grund för utmätningen liggande fordran. Utgör efter denna redovisning gäldenärens lön fortfarande föremål för utmätningar, verkställda av utmätningsman på minst två olika orter, skola de medel som uppbäras av följande lönebelopp, om särskilt skäl ej föreligger att fortsätta redovisningen för de skilda utmätningsmannen, redovisas för den utmätningsman på gäldenärens i 1 mom. avsedda boningsort som verkställt utmätning. Härvid skall av annan utmätningsman översänt utdrag ur utmätningsprotokollet återställas, när de av det första lönebeloppet influtna medlen redovisas. På återställt utdrag skall antecknas orsaken till återsändandet samt utredning om gäldenärens boningsort.

På grundvalen av det mottagna utdraget ur utmätningsprotokollet skall utmätningsman, som verkställt utmätning av lön, på den till grund för verkställigheten liggande handlingen göra anteckning om hinder för verkställigheten samt om den för gäldenären uppgivna boningsorten.

1 d §.

Har utmätning av lon med stöd av 4 § 2 mom. förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/61) eller 20 § 2 mom. förordningen om verkställighet av böter och förvandlingsstraff för böter samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar (321/69) överförts på utmätningsmannen på löneutbetalningsorten, skall denne, i stället för att i enlighet med vad i 1 c § sägs återställa indrivningshandlingarna. överföra dem med anteckning om hinder som mött verkställigheten på den utmätningsman, inom vars tjänsteområde gäldenären enligt tillgänglig utredning bor. Duplettexemplar av överföringshandlingen skall samtidigt såsom slutlig redovisning tillställas den som sökt verkställighet. le §. Verkställes utmätning av gäldenärs lön och finnes på löneutbetalningsorten två eller flera utmätningsman, ankommer utfärdandet av betalningsforbud, Övervakningen av förbudets iakttagande, redovisningen av de från gäldenärens lön uppburna medlen samt vidtagandet av de i 1 a, 1 c och 1 d §§ avsedda åtgärderna på den utmätningsman på löneutbetalningsorten, åt vilken detta uppdragits genom stadgande, instruktion eller reglemente. Är ej annat stadgat eller föreskrivet, ankommer det på den i tjänsten äldste utmätningsmannen att inom sitt distrikt avgöra vilken av utmätningsmannen som skall handhava ovan nämnda uppdrag.

13 §.

Skall vid utmätning underrättelse eller förbud genom utmätningsmannen delgivas den som uppehållet sig utom utmätningsmannens tjänsteområde, må för delgivningen anlitas utmätningsmannen på den ort där delgivningen skall ske.

Får utmätningsman i samband med verkställighet vetskap om att gäldenären kan hava utmätningsbar egendom mom annan utmätningsmans tjänsteområde, skall utmätningsmannen göra anteckning härom på den handling som ligger till grund för verkställigheten, om han bör återställa handlingen till följd av hinder som mött verkställigheten.

13 a §.

Angående utmätning, kvarstad eller skingringsförbud skall meddelande, om åtgärden gäller

1) registrerat fartyg eller andel däri, tillställas den magistrat eller ordningsrätt i vars register fartyget är infört,

2) luftfartyg, översändas till luftfartsstyrelsen,

3) buss, lastbil eller släpvagn tillställas bilregistercentralen, eller

4) patent, varumärkes- eller mönsterrätt, översändas till patent- och registerstyrelsen.

I meddelandet skola nämnas registernumret rör det lösöre eller den rättighet som är utmätt och övriga nödiga uppgifter därom, gäldenärens och borgenärens namn och hemort, av vem och när den handling är utfärdad på vilken verkställigheten grundar sig, fordrans belopp samt den dag då utmätning, kvarstad eller förbud verkställts.

Angående försäljning av egendom i utsökningsväg samt om hävande eller återkallande av utmätning, kvarstad eller förbud skall utmätningsmannen likaså göra anmälan till ovan i 1 mom. nämnd myndighet. Är inteckning fastställd i den sålda egendomen, skola i anmälan nämnas vilka inteckningar som vid auktionen bibehållits och vilka som förfallit.

20 §.

I protokollet över auktion skola antecknas den till salu utbjudna egendomen, det högsta budet och av vem detta gjorts samt den betalade köpeskillingen.

Är fastighet, fartyg eller andel däri eller i fartyg inlastat gods, luftfartyg, buss, lastbil eller släpvagn till salu, skola yrkanden och invändningar, vilka framställts vid den borgenärsförhandling, som försiggår före utropet eller som enligt 5 kap. 11 eller 19 § utsökningslagen hålles vid särskild tidpunkt, samt svaren på dem antecknas i protokollet. Enligt 11 eller 25 § i nämnda kapitel uppgjord borgenärsförteckning skall fogas till auktionsprotokollet.

Har vid auktion på annan än i 2 mom. nämnd egendom borgenär, för vars fordran egendom icke blivit utmätt, yrkat betalning ur köpeskillingen överst eller med bättre förmånsrätt än utmätningen medför, skola yrkandet och svaret därpå samt det lägsta bud som får godkännas vid egendomens försäljning antecknas i protokollet. Har genom avbetalningsköp sålt gods utmätts, skall till auktionsprotokollet fogas det protokoll som uppsatts över uppgörelsen mellan säljaren och köparen.

Vid den särskilda förrättning, där vid försäljningen av ovan i 2 mom. avsedd egendom influtna medel fördelas, ävensom vid sådan enligt 6 kap. 4 eller 5 § utsökningslagen eljest särskilt anordnad fördelningsförrättning skola framställda yrkanden och påståenden samt svaren på dem likaså antecknas i protokollet.

21 §.

Borgenärsförteckning som uppgjorts för försäljning av utmätt rast egendom, fartyg eller i fartyg inlastat gods, luftfartyg, buss, lastbil eller släpvagn skall, sedan förrättningsmannen i enlighet med 5 kap. 11 § 2 mom. eller 25 § 2 mom. utsökningslagen undertecknat den, under hans övervakning vara framlagd till gäldenärens och borgenärernas samt auktionsmenighetens påseende.

Förrättningsmannen bestämmer den tid under vilken borgenärsförteckningen skall vara framlagd till påseende. Härom skall anteckning göras i auktionsprotokollet.

24 §

Då borgenär tillkommande penningar enligt 6 kap. 1 § 3 mom. utsökningslagen skola tillsändas honom, skall utmätningsmannen inom en vecka genom postgirorörelsens förmedling sända penningarna till borgenären under den adress han uppgivit eller till penninginrättning som han anvisat.

Kunna influtna medel icke tillsändas borgenären, skall utmätningsmannen inom den i 1 mom. nämnda tiden skriftligen meddela denne, vad han har att fullgöra för att få lyfta medlen och när de, om de icke lyftas, översändas till lantränteriet.

Skall borgenär återfå av honom överlämnat fordringsbevis, skall utmätningsmannen likaså underrätta honom därom.

27 §.

Närmare anvisningar om verkställighet och tillämpning av utsökningslagen och denna förordning meddelas vid behov av justitieministeriet. Justitieministeriet fastställer även formulär för de blanketter, som behövas vid tillämpningen av utsökningslagen och denna förordning. Blanketterna tillhandahållas utsökningsmyndigheterna utan betalning.

28 §.

Har part i utsökningsmål tillställt överexekutor skrift eller handling, som enligt utsökningslagen skall ingivas i två exemplar, Utan att därtill foga duplettexemplar eller avskrift, må kostnaderna för dess avskrivande uttagas hos honom utan döm eller utslag med iakttaggande av stadgandena om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1974.

Helsingfors den 14 december 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.