883/1973

Given i Helsingfors den 5 december 1973.

Förordning om lönegaranti.

På föredragning av arbetskraftsministern stadgas med stöd av 2 § 3 mom., 6 § 2 mom. och 18 § lagen den 10 augusti 1973 om lönegaranti (649/73):

1 §.

Lönegarantins högsta belopp per arbetstagare på basen av arbete, som utförts för en och samma arbetsgivare, är 25 000 mark.

2 §.

Ansökan om lönegaranti skall göras på blankett, vars formulär fastställes av arbetskraftsministeriet. Blanketter skall avgiftsfritt stå arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer till buds i arbetskraftsbyråerna.

3 §.

Arbetskraftsbyrå skall vid behov bistå sökande vid ansökan samt giva denne även annan handledning i skötseln av lönegarantiangelägenheter.

4 §.

För hörande av arbetsgivare i enlighet med 4 § 1 mom. lagen om lönegaranti (649/73) skall denne reserveras en tid av tre dagar för avgivande av utlåtande. På arbetsgivarens ansökan kan tiden för avgivande av utlåtande förlängas till sju dagar.

5 §.

Utmätningsman och konkursförvaltning eller annat organ, som utreder arbetsgivares bo, är skyldiga att lämna den arbetskraftsmyndighet, som handlägger lönegarantiärendet, alla för verkställigheten av lagen om lönegaranti erforderliga uppgifter.

Utmätningsman är även skyldig att meddela huruvida arbetstagares fordran är utmätt eller underkastad förordnande om innehållande av avlöning.

6 §.

Länsskattebyrå skall på anhållan lämna arbetskraftsmyndighet, som handlägger lönegarantiärende, handräckning för kontrollering i arbetsgivarens bokföring av de i 17 § 1 mom. lagen om lönegaranti avsedda, för fattandet av lönegarantibeslut erforderliga uppgifterna.

Arbetsgivare skall i fall, som nämnes i 1 mom., på uppmaning av länsskattebyråns vederbörande tjänsteman förete sin bokföring för kontrollering av de i sagda moment avsedda uppgifterna.

7 §.

Betalning enligt lönegaranti skall ske till av arbetstagare uppgiven adress genom förmedling av postgiro inom en vecka efter lönegarantibeslutet.

8 §.

Arbetskraftsministeriet ombesörjer indrivningen av statens på betalning enligt lönegaranti baserade fordran.

Arbetskraftsministeriet äger rätt att erhålla handräckning för förande av statens talan i konkurser och av dem föranledda rättegångar eller andra med indrivningen förknippade ärenden av länsskattebyrå, som handlägger indrivnings- och bevakningsärenden, eller av skattestyrelsen.

9 §.

Arbetskraftsministeriet kan medgiva i 6 § 2 mom. lagen om lönegaranti avsett anstånd med betalningens erläggande eller ock helt eller delvis befria arbetsgivare från betalningsskyldighet, om de fordringar på arbetsgivaren, som i samband med beviljandet av lönegaranti övergått till staten, uppgår till sammanlagt högst 20 000 mark.

10 §.

I lönegarantiangelägenheter biträdes arbetskraftsministeriet av en såsom ett konsultativt organ av statsrådet för tre år i sänder tillsatt rådgivande delegation för lönegarantiärenden.

Delegationen består av ordförande, viceordförande och sju andra medlemmar.

Till ordförande och viceordförande kallas en tjänsteman, som företräder arbetskraftsministriet. De övriga medlemmarna och deras suppleanter utses så, att en företräder skatteförvaltningen samt tre arbetsgivarnas och tre arbetstagarnas mest representativa centralorganisationer.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden.

Angående delegationen gäller i övrigt vad om kommittéer är föreskrivet.

11 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1974.

Helsingfors den 5 december 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Arbetskraftsminister
Valde Nevalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.