630/1973

Given i Nådendal den 20 juli 1973.

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) 5 § 1 mom., 9 § 4 mom., 10 §, 14 § 1 mom., 15 §, 19 § 1 mom. och 21 §, av dessa lagrum 5 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 21 januari 1966 (30/66), 9 § 4 mom. sådant det lyder i förordning av den 25 juli 1969 (505/69), 10 § sådan den lyder delvis ändrad genom förenämnda förordning av den 25 juli 1969, 19 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 6 november 1964 (538/64) och 21 § sådan den lyder delvis ändrad genom förenämnda förordning av den 21 januari 1966, samt fogas till 7 § ett nytt 2 mom., till 8 §, sådan den lyder i förenämnda förordning av den 25 juli 1969, ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 7 a § som följer:

5 §.

Såsom i sjuikförsäkrmgslagen avsedd person med behörig yrkesutbildning anses den som medicinalstyrelsen i förteckningen över hälsovårdspersonal infört såsom sjukskötare, barnmorska, medikalgymnast eller laboratorieskötare.


7 §.

Har försäkrad insjuknat under sådan tillfällig vistelse i ett annat nordiskt land, som avses i den överenskommelse som träffats mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige angående överflyttning av sjukhjälpsförsäkrade samt om sjukhjälp under tillfällig vistelse, ersättas likväl de av sjukdom föranledda tilläggskostnaderna för returresan med iakttagande av vad i övrigt stadgats om ersättning av resekostnader.

7 a §.

Har försäkrad, hans nödvändiga följeslagare eller i 10 § 2 mom. sjukforsäkringslagen avsedd medlem av försäkrads familj, försäkrads förmyndare eller annan som bör jämställas med dessa varit tvungen att under resa övernatta i härbärgeringsrörelse eller på inkvarteringsställe, som anordnats för patienter vid undersöknings- eller behandlingsanstalt, mellan klockan 22 och 7 under en tid av minst fyra timmar, utgives en övernattningspenning om 20 mark per person i dygnet, dock högst ett belopp som motsvarar verkliga, nödvändiga inkvarteringsikostnader.

8 §.

Vid fastställande av arbetsinkomst avdrages från inkomsten de kostnader för dess förvärvande och bibehållande.

9 §.

Dagpenning, som beviljats försäkrad, skall justeras att från ingången av nästföljande januari månad motsvara den arbetsinkomst, som framgår av den i 3 mom. omförmälda förteckningen, därest dagpenningens belopp i följd av justeringen kommer att öka. Till försäkrad, vars justerade arbetsinkomster äro mindre än hans makes motsvarande arbetsinkomster, erlägges dock icke försörjartillägg från nämnda tidpunkt.

10 §.

Önskar försäkrad erhålla dagpenning till ett större belopp än det som förutsattes av den arbetsinkomst, som konstaterats vid beskattningen, skall han hos sjukförsäkringsbestyrelsen förete utredning rörande sin arbetsinkomst under de sex sista månaderna före den av sjukdom förorsakade invaliditetens inträde. Försäkrad, som enligt lag är bokföringsskyldig eller som för beskattningen är skyldig att föra bok över sina utgifter och inkomster, äger rätt att förete nämnda utredning i avseende å hela den redovisningsperiod eller det skatteår, varunder invaliditeten inträtt eller i avseende å den redovisningsperiod eller det skatteår som föregick invaliditeten. Har försäkrad på grund av ombyte av yrke eller annat liknande skäl haft arbetsinkomster under endast en del av ovan avsedd tid, men skola nämnda arbetsinkomster ändå betraktas som fortgående, eller har redovisningsperiod, över vilken ovannämnda utredning skall företes, varit kortare eller längre än ett år, skall sjukförsäkringsbestyrelsen, med beaktande av den tid till vilken inkomsterna hänföra sig, uppskatta vad som skall anses som den försäkrades arbetsinkomster under sex månader. Är arbetsinkomst, som bör anses tillförlitligt utredd, efter att en sex månaders inkomst multiplicerats med två, tjugo procent större än den vid beskattningen konstaterade inkomsten, skall förstnämnda inkomst läggas till grund för dagpenningens fastställande.

Önskar försäkrad, på grunder som i 17 § 2 mom. sjukförsäkringslagen sägs, utfå dagpenning med större 'belopp än som förutsattes av den vid beskattningen konstaterade arbetsinkomsten eller de på ovan i 1 mom. nämnda sätt fastställda arbetsinkomsterna, skall han hos sjukförsäkringsbestyrelsen förete utredning om sin arbetsinkomst under det år då invaliditeten inträtt och det kalenderår som föregick detta, ej dock för längre tid än den närmaste tid, under vilken han varit sex månader i arbete. Har försäkrad icke under förenämnda tid varit minst fem månader i arbete eller, då arbetsinkomsterna äro i 1 mom. nämnda fall utredda i avseende å hela redovisningsperioden eller skatteåret, under nämnda redovisningsperiod eller skatteår tio månader i arbete, skall sjukförsäkringsbestyrelsen med beaktande av den tid till vilken inkomsterna hänföra sig uppskatta vad som skall anses som. den försäkrades arbetsinkomster under sex månader. Är inkomst, som bör anses tillförlitligt utredd, multiplicerad med två, tjugo procent större än den vid beskattningen konstaterade arbetsinkomsten, skall förstnämnda inkomst läggas till grund för dagpenningens fastställande.

Ovan i 2 mom. avsedd tid i arbete jämställes med tid som försäkrad varit borta från arbetet av annan orsak än den som nämnes i 17 § 2 mom. sjukförsäkringslagen.

14 §.

Försäkrad skall skriftligen hos sjukförsäkringsbestyrelsen söka i sjukförsäkringslagen stadgade förmåner. Vid sökande av förmån skall försäkrad på anfordran uppvisa sitt sjukförsäkringskort.


15 §.

I 1 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedd försäkrad skall söka dag- och moderskapspenning hos sjukförsäkringsbestyrelsen i Helsingfors. Ansökan må även inlämnas till finsk diplomatisk beskickning i utlandet dier till utsänd konsuls byrå, som ofördröj ligen skall sända den till sjukförsäkringsbyrån i Helsingfors.

Försäkrad må även inlämna sin ansökan om dag- och moderskapspenning till sjuikförsäkringsbyrån på sin vistelseort, som skall översända den till sjukförsäkringsbyrån på den försäkrades hemort.

19 §.

I sjukförsäkringslagen avsedd förmån erlägges idke för den tid försäkrad med stod av 34 § 2 mom. eller 35 § 1 mom. sinnessjuklagen (187/52) är intagen på sjukhus, med stöd av lagen om vården av dem, som missbruka berusningsmedel (96/61), är på förordnande intagen i vårdansalt, som avses i sagda lag, eller med stod av lagen om barnskydd (52/36) är intagen i uppfostringsanstalt, icke heller för den tid försäkrad är i arbetsinrättning eller tvångsinrättning. På samma sätt skall förfaras beträffande försäkrad, som erhåller vård i annan offentlig vårdanstalt, vilken äges av staten eller kommun eller erhåller lagstadgat statsbidrag, och som åtnjuter ovan avsedd förmån i anslutning till anstaltsvården.


21 §.

Har försäkrad på anfordran i enlighet med 31 § 1 mom. sjukförsäkringslagen låtit sig undergå undersökning, äger han rätt att från sjukförsäkringsbestyrelsen på sin hemort erhålla ersättning för av undersökningen förorsakade konstnader samt ersättning för resekostnader, dagtraktamente, nattresepenning och logiersättning enligt folkpensionsanstaltens föreskrifter. Har försäkrad varit i oundgängligt behov av följeslagare, ersättas resekostnaderna enligt samma grunder som i fråga om försäkrad.

Den tid som försäkrad varit intagen på sjukhus för undersökning räknas icke såsom tid som berättigar till dagtraktamente, nattresepenning eller logiersättning.

Sjukförsäkringsbestyrelsen skall före i 1 mom. nämnd anfordran i saken höra vederbörande sakkunnigeläkare.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1973.

Nådendal den 20 juli 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.