611/1973

Given i Nådendal den 13 juli 1973.

Lag om ändring av byggnadslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 87 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagen den 15 maj 1964 (239/64), 89 § 2 mom. och 90 § 2 mom. samt ändras rubriken för 10 kap. och 88 § 1 och 2 mom., av dessa 2 mom. sådant det lyder i förenämnda lag (239/64), 89 § 3 mom., 90 § 3 mom., 91 § 1 mom., 92 § 1, 2 och 4 mom. samt 148 § 2 mom. som följer:

10 kap.

Ersättning för anläggning av gata.

88 §.

Bör för tomts vidkommande enligt 86 § fastställd ersättning av särskild orsak uppenbart anses oskäligt stor, skall ersättningen fastställas med beaktande jämväl av den nytta gatan medför för tomten.

Ökas eller minskas tomtens areal eller dess våningsyta efter det den ersättning tomtägaren skall betala blivit fastställd, skall ersättningen ökas eller minskas i enlighet med 86 §.


89 §.

Utredning och förslag, som genom stadsstyrelsens försorg utarbetats för i 1 mom. avsett beslut av stadsfullmäktige, skola för framställande av anmärkningar hållas till påseende för allmänheten under minst 30 dagar efter kungörelsens publicerande. Rätt att framställa anmärkningar tillkommer även föreningar, vilka företräda tomtägarna.

90 §.

Även om tomt icke är bebyggd så som i 1 mom. är stadgat, äger staden rätt att utfå ersättning för anläggning av gata, i den mån det med beaktande av den nytta tomten har av gatan anses skäligt.

91 §.

Stadsstyrelsen fastställer den ersättning, som tomtägare är skyldig att erlägga för anläggning av gata. Beslutet skall delgivas på sätt i 31 § kommunallagen (642/48) föreskrives.


92 §.

Staden kan, utan hinder av vad ovan är stadgat om ersättandet av anläggningskostnaderna för gata, sänka i enlighet med detta kapitel fastställd ersättning eller helt avstå från densamma, medgiva lättnad i betalningsskyldigheten och träffa överenskommelse med ersättningsskyldig.

Staden har ej rätt att för tomt, som den överlåtit, få ersättning för anläggning av gata, med mindre rätt därtill förbehållits i överlåtelsehandlingen.


Ersättning för anläggning av gata indrives hos ersättningsskyldig i den ordning som om utsökning av offentlig fordran är stadgad. Staden skall föra offentlig förteckning över icke erlagda ersättningar.

148 §.

Tomtägares skyldighet att ersätta kostnaderna för anläggning av gata skall avgöras enligt tidigare stadganden, försåvitt ministeriet för inrikesärendena genom beslut, som fattats före denna lags ikraftträdande och som vinner laga kraft, fastställt beslut om tomtägarens ersättningsskyldighet och de i ministeriets beslut avsedda gatorna före denna lags ikraftträdande upplåtits för allmänt bruk. Beträffande ersättnnigen gälla dock härvid stadgandena i denna lags 90 § 1 mom., 91 § 1 och 2 mom. samt 92 § 3 och 4 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Angående sådan ersättning till kommun för byggande av allmänt avloppsverk, om vars betalning kommunens styrelse fattat beslut före denna lags ikraftträdande, iakttages tidigare stadganden och med stöd av dem i byggnadsordning utfärdade bestämmelser.

Enligt tidigare stadganden skall även avgöras tomtägares skyldighet att erlägga ersättning för kostnaderna för anläggande av avlopp, om ministeriet för inrikesärendena genom före den 1 juli 1959 fattat beslut, som vunnit eller vinner laga kraft, fastställt beslut angående tomtägarens ersättningsskyldighet och de i ministeriets beslut avsedda avloppen byggts före nämnda tidpunkt.

Nådendal den 13 juli 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. jord- och skogsbruksminister
Esko Niskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.