461/1973

Given i Helsingfors den 8 juni 1973.

Lag om behandling av berusade.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Den som på grund av att han är i berusat tillstånd gripits med stöd av polislagen av den 18 februari 1966 (84/66) för att hållas i förvar för tillnyktring, skall behandlas och vårdas på sätt i denna lag stadgas.

2 §.

Ovan i 1 § avsedd person skall av polisen föras till tillnyktringsstation eller, om detta icke är möjligt, till annan förvaringsplats för berusade. Om den berusades hälsotillstånd ger anledning därtill, skall han utan dröjsmål föras till sjukhusvård eller underkastas annan åtgärd som påkallas av hans tillstånd.

3 §.

Berusad kan tagas i förvar, om hans hållande i förvar är påkallat med beaktande av graden av hans berusning och hans hälsotillstånd samt av ordningens och säkerhetens upprätthållande. Om tagande i förvar på tillnyktringsstation besluter den person som är ansvarig för dess verksamhet, och om tagande i förvar på annan förvaringsplats polisman.

4 §.

Berusad skall hållas i förvar den tid tillnyktringen kräver, dock minst 8 och högst 12 timmar eller, om särskilt skäl det påkallar, högst 24 timmar.

Den som ej frigivits före klockan 20 kan utan hinder av stadgandena i 1 mom. kvarhållas till följande morgon, dock högst till klockan 8, om detta är särskilt påkallat för att han saknar bostad eller övernattningsställe eller av annat skäl.

Berusad kan utan hinder av stadgandena i 1 och 2 mom. frigivas även tidigare, om skäl är att förmoda, att hans hållande i förvår tillskyndar honom oskälig olägenhet eller skada eller om hans frigivning av annat skäl är ändamålsenlig.

Angående persons hållande i förvar på tillnyktringsstation besluter den person som är ansvarig för dess verksamhet, och om hållande i förvar på annan förvaringsplats vederbörande polisman.

5 §.

Medan berusad är tagen i förvar skall han i mån av möjlighet hållas under observation. Honom skall i mån av möjlighet givas den vård och sådan annan behandling som graden av hans berusning samt hans hälsotillstånd kräver.

6 §.

Berusad är skyldig att underkasta sig sådan medicinsk undersökning och vård som graden av hans berusning samt hans hälsotillstånd anses påkalla.

7 §.

I förvar tagen skall givas råd och handledning samt underrättas om de möjligheter till vård och skötsel som står missbrukare av berusningsmedel till buds, i den mån detta är ändamålsenligt och behövligt med hänsyn till hans personliga förhållanden.

8 §.

I förvar tagen skall för den tid han hålles i förvar fråntagas alla föremål, med vilka han kan skada sig själv eller andra, och även annan egendom, vars fråntagande anses påkallat. Fråntagen egendom skall förvaras omsorgsfullt och återlämnas till vederbörande när han frigives, såframt om förfarandet beträffande sagda egendom ej annat är särskilt stadgat.

9 §.

Vad i annan lag är stadgat om de verkningar, som följer av att berusad tagits i förvar, samt om myndighets skyldigheter och åtgärder beträffande dem som tagits i förvar gäller i tillämpliga dlear beträffande hållande i förvar enligt denna lag.

10 §.

Angående inrättande och upprätthållande av tillnyktringsstationer stadgas särskilt. Redan därförinnan kan tillnyktringsstationer i experimentsyfte inrättas och upprätthållas på åtgärd av staten eller av staten understödjas inom ramen för statsförslaget.

Utrymmena för tillnyktringsstation skall granskas och godkännas av länsstyrelsen.

11 §.

Den som tagits i förvar på tillnyktringsstation, som är avsedd för dem, som omhändertagits, för att han uppträtt berusad, är skyldig att för den vård han där erhållit erlägga en avgift, varom stadgas genom förordning. Vid fastställandet av avgiften bör den av vården föranledda kostnaden och därav förorsakat arbete beaktas. Har avgiften ej betalats inom en månad från frigivningen, kan den indrivas hos vederbörande i den ordning som gäller för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

Ovan i 1 mom. avsedd avgift skall indrivas hos vederbörande inom en tid av tre år från frigivningen, vid äventyr att rätten till avgiften är förverkad.

12 §.

Närmare stadganden angående verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1973.

Helsingfors den 8 juni 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.