392/1973

Given i Helsingfors den 18 maj 1973.

Lag angående upphävande av vissa stadganden i förordningen om införande av utsökningslagen samt om ändring av förordningens 10 §.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves den 3 december 1895 om införande av ny iakttagas, av dessa lagrum 29 § sådan den samt ändras 10 § i nämnda förordning som

10 §.

Vad i lagen den 15 april 1889 om lagfart och inteckning av enskild järnväg för allmän samfärdsel är stadgat om utmätning och försäljning av sådan järnväg, överföring av däri intecknad gäld på köparen samt om betalning och nedsättning av köpeskillingen skall fortfarande lända till efterrättelse.

Då fast egendom enligt något lagrum skall beläggas med kvarstad, sättes egendomen under förbud att säljas eller skingras såsom i 7 kap. 3 § 1 mom. utsökningslagen är stadgat. Föreligger fara att egendomen genom vanvård 14, 15, 21―25 samt 28―31 §§ förordningen utsökningslag och vad i avseende därå skall lyder i lagen den 31 januari 1935 (63/35), följer: eller annorledes i större mån försämras, kan syssloman förordnas att förvalta den såsom i 4 kap. 25 § 2 mom. utsökningslagen är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. Hänvisas annorstädes i lag till de nu upphävda stadgandena, tillämpas motsvarande, ovan i 10 § eller i utsökningslagen, i handelsbalken eller i förordningen angående närmare bestämmande av löftesmäns ansvarsskyldighet ingående stadganden, vilka intagits i nämnda lagar genom denna dag givna lagar angående ändring av dem (389/73, 390/73 och 391/73).

Helsingfors den 18 maj 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.