390/1973

Given i Helsingfors den 18 maj 1973.

Lag om ändring av handelsbalken.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras rubriken på 12 kap. handelsbalken och kapitlets 12 § samt fogas till 9 kap. i stället för den 12 §, som upphävts genom förordningen den 9 november 1868 om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer, en ny 12 § samt en ny 13 § som följer:

9 kap.

Om försträckningar i penningar eller varor och ränta därav.

12 §.

Har någon fått invisning på viss man och erhåller han ej betalning av denne, skall den som givit invisningen erlägga betalning jämte sex procents ränta, såframt det icke styrkes, att den som fått invisningen är ansvarig för att betalningen icke erlagts i rätt tid.

13 §.

Felräkning är ingen betalning. Påträffas sådant misstag, skall det först rättas och betalningen ske efter rättad uträkning.

12 kap.

Om nedsatt och åt annan anförtrott gods.

12 §.

Den som på beställning åt annan förfärdigat eller iståndsatt lösöreföremål, får till säkerhet för den fordran arbetet givit upphov till kvarhålla föremålet, till dess fordran betalts. Angående outlöst föremåls förvandling i penningar är stadgat särskilt.

Vill någon som står i skuld för kost, bostad eller hyra för fordon avlägsna sig från orten, har borgenären rätt att till säkerhet för sin fordran kvarhålla sådan gäldenärens lösa egendom som borgenären har i sin värjo eller som finnes i bostaden eller fordonet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Helsingfors den 18 maj 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.