376/1973

Given i Helsingfors den 4 maj 1973.

Förordning om fri rättegång.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 5 och 28 §§ lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång (87/73):

1 §.

Skriftlig försäkran, som avses i 5 § 1 mom. lagen om fri rättegång, skall avgivas på blankett nr 1 för fri rättegång, vilken uppgjorts i enlighet med av justitieministeriet fastställt formulär. Skriftlig ansökan om fri rättegång kan avfattas på samma blankett.

2 §.

Utlänning med i lagen om befolkningsböcker (141/69) avsedd hemort i Finland skall förete likadan försäkran om sina förmögenhetsförhållanden och sin underhållsskyldighet som finsk medborgare.

Annan än i 1 mom. avsedd utlänning skall förete i enlighet med i 1 § avsett formulär avgiven försäkran, som skall vara bestyrkt av vederbörande stats beskickning i Finland. Om ifrågavarande stat icke har beskickning i Finland eller om intyg icke kan erhållas utan svårighet eller om sökanden är utan medborgarskap, kan ansökan om fri rättegång avgöras på grund av obestyrkt försäkran.

3 §.

Innan försäkran bestyrkes, skall den som bestyrker densamma kontrollera, att de uppgifter som försäkran innehåller är sanningsenliga.

4 §.

Angående beviljande av fri rättegång och förordnande av rättegångsbiträde skall åt sökanden samt åt tillförordnat eller godkänt biträde på begäran utfärdas intyg på blankett nr 2 för fri rättegång, vilken uppgjorts i enlighet med av justitieministeriet fastställt formulär.

5 §.

Domstols ordförande och häradshövding skall årligen föra förteckning över av honom handlagda ansökningar om temporärt beviljande av fri rättegång och förordnande av biträde. Han skall även tillse, att ingiven ansökan föredrages för domstolen när denna begynner handlägga huvudsaken. Till ansökningen skall på tjänstens vägnar fogas på blankett nr 2 för fri rättegång utfärdat intyg över ordförandens eller häradshövdingens temporära avgörande.

Ansökan, vilken handlagts under tid som stadgats för ändringssökande eller avgivande av bemötande, och i 1 mom. nämnt intyg skall på tjänstens vägnar tillställas rättsmedelsinstansen, vilken skall fatta beslut om ansökningen senast i samband med avgörandet av huvudsaken.

6 §.

Tjänsteman, som avses i 22 § lagen om fri rättegång skall för erhållande av i sagda lagrum avsedd ersättning av staten föra förteckning över lösen, förrättningsarvoden, avgifter och kostnadsersättningar, som han icke utfått. Förteckningen skall utskrivas i två exemplar på blankett nr 3 för fri rättegång, vilken uppgjorts i enlighet med av justitieministeriet fastställt formulär.

Tjänstemannen skall ofördröjligen tillställa den myndighet som beviljat fri rättegång meddelande angående i 7 och 8 §§ lagen om fri rättegång avsedd lösen, avgift eller kostnadsersättning, som av honom införts i ovan i 1 mom. nämnda förteckning. Meddelandet skall utskrivas på blankett nr 4 för fri rättegång, som uppgjorts i enlighet med av justitieministeriet fastställt formulär, och den får sändas som tjänsteförsändelse portofritt. Den myndighet som beviljat fri rättegång skall tillse, att meddelandet vid behov vidarebefordras till den myndighet som handlägger huvudsaken.

7 §.

I expedition, som utfärdas utan avgift på grund av stadgandena i lagen om fri rättegång skall under ordet "Avgiftsfritt" inom parentes i sådan expedition, för vilken lösen eller förrättningsarvode eljest hade bort erläggas, antecknas beloppet av lösen eller förrättnings1 arvodet, samt i fall, som avses i 27 § 1 mom. lagen om fri rättegång, även beloppet av den stämpelskatt, från vilken vederbörande befriats.

8 §.

Ersättning för lösen, förrättningsarvoden, avgifter och kostnadsersättningar, som avses i 22 § lagen om fri rättegång och som icke erhållits under ett kalenderkvartal, skall sökas hös länsstyrelsen senast under den månad som följer närmast efter kvartalet. Såsom ansökan användes det ena exemplaret av den i 6 § 1 mom. nämnda förteckningen.

I förteckningen skall ingå utredning över utfärdande av expedition eller utförande av förrättning, som avses i 1 mom., samt anteckning om att i 6 § 1 mom. nämnt meddelande tillställts vederbörande.

9 §.

Har enligt lagen om fri rättegång förordnat eller godkänt annat rättegångsbiträde än allmänt rättsbiträde erlagt lösen, förrättningsarvode, avgift eller kostnadsersättning, som avses i 22 § sagda lag, äger han rätt att för dessa utgifter av statens medel erhålla i lagens 15 § avsedd ersättning genom att förete i lagens 16 § 1 mom. nämnd utredning.

10 §.

I beslut, utslag eller dom skall särskilt fastställas rättegångsbiträde för arbete och tidsspillan tillkommande arvode samt det belopp som skall erläggas till honom i ersättning för kostnader. Erlagt förskott skall beaktas såsom avdrag.

11 §.

Blanketter för fri rättegång erhålles kostnadsfritt hos statens tryckericentral. Myndigheter, som anges i 1 § 1 mom. och 5 § 1 mom. lagen om fri rättegång skall tillhandahålla blankett nr 1 åt dem som behöver sådan.

12 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1973 och genom densamma upphäves förordningen den 16 december 1955 angående tillämpning av lagen om fri rättegång (510/55).

Före denna förordnings ikraftträdande gjord ansökan om fri rättegång får avgöras utan att av sökanden kräves i denna förordning avsedd försäkrat angående hans förmögenhetsförhållanden och underhållsskyldighet.

Helsingfors den 4 maj 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.