308/1973

Utfärdat i Helsingfors den 30 mars 1973

Handels- och industriministeriets beslut om motorbåtars ljudnivå

Handels- och industriministeriet har med stöd av 3 § båttrafiklagen den 28 februari 1969 (151/69) och 13 § båttrafikförordningen av samma dag (152/69):

1 §

I båtar utrustade med utombordsmotor skall motorns ljud dämpas på det sätt som i detta beslut är stadgat.

I båtar utrustade med inombordsmotor med eller utan utombordsdrev skall ljudet dämpas så effektivt som det i praktiken är möjligt.

2 §

Motorns ljudnivå får inte överstiga 75 dB(A), då mätningen utföres på nedan angivet sätt. Ljudnivån får dock överstiga detta värde, om vid oktavanalys följande värden inte överskrides:

Frekvens Hz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Ljudnivå dB 103,1 90,8 82,9 77,1 73,0 70,0 67,5 65,7 64,1
3 §

Vid ljudmätning skall följande bestämmelser iakttagas:

1) Båten skall passera mätpunkten minst två gånger med användning av motorns högsta varvtal och med två personer av normalvikt ombord;

2) mätningen skall ske på 25 !plusmn! 2,5 meters avstånd från båten;

3) mätmikrofonen skall vara belägen på 2,5 meters höjd ovanför vattenytan;

4) i mätpunktens närhet får inte på ett avstånd av under 50 meter finnas akustiskt reflekterande ytor;

5) bakgrundsbullernivån skall vara minst 10 dB(A) lägre än den för motorn erhållna ljudnivån;

6) vindstyrkan skall vid mätningstillfället vara mindre än 10 meter per sekund;

7) mätmikrofonen skall vara utrustad med vindskydd.

Mätningarna skall utföras med av sjöfartsstyrelsen godkänd mätutrustning, om vilken sjöfartsstyrelsen vid behov ger närmare anvisningar.

Ljudnivån anses vara mätningarnas medeltal, vilket ej får överstiga de värden som angivits i 2 §.

I det protokoll som skall uppsättas över mättillfället skall införas uppgifter om lufttrycket, luftens temperatur, vindstyrkan och vindens riktning i förhållande till mätriktningen.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1973, dock så, att på utombordmotorer, som varit i bruk tidigare, tillämpas under år 1973 vad som i 1 § 2 mom. är stadgat.

Helsingfors den 30 mars 1973

Handels- och industriminister
Jan-Magnus Jansson

Tf. Äldre regeringssekreterare
Heikki Muttilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.